Skärpt övervakning av oljelyktor

Tukes 6.2.2015 9.30
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar intensifierat oljelyktor på marknaden i år. Att använda oljelyktor  och -lampor innebär säkerhetsrisker, såsom brand- och förgiftningsfara. Lampolja är i flesta fall farlig kemikalie som medför lungskador om den sväljs. För dessa faror ska varnas i bruksanvisningar och förpackningsmärkningar. För att undvika olyckor ska dessa produkter förvaras utom räckhåll för barn. Oljelyktor och -lampor hör till ljusprodukter och Tukes svarar för övervakningen av dem. Tillverkares, importörers och försäljares skyldighet är att sörja för produkters säkerhet och att alla behövliga anvisningar och varningar om användningen har meddelats. Konsumenterna ska för sin del iaktta anvisningarna och använda produkterna med omsorg och varsamhet. Oljelyktor med veke som föremål för övervakning Det finns främst tre typer av oljelyktor på marknaden. De två första är traditionella oljelyktor samt prydnadsoljelampor och -lyktor för inredningsbruk vars bränsle är olja eller lyspetroleum som leds längs veken till brännaren och ljuskällan bildas av glöden från den brinnande lågan. Oljelyktor med veke hör till allmänna konsumtionsvaror och på dem tillämpas konsumentsäkerhetslagen samt i tillämpliga delar standarder som gäller ljusprodukter och oljelampor. Den tredje typen utgörs av tryckutsatta kraftljuslampor som har en betydande större belysningseffekt tack vare att i dem utnyttjas glödstrumpor och tryck – och omfattas av tillämpningsområdet för EU:s direktiv om tryckbärande anordningar. Under året övervakar Tukes särskilt oljelyktor med veke. Företag som säljer ljusprodukter har ännu möjlighet att kolla på sina produkturval och förvissa sig om säkerheten i oljelyktorna som finns i försäljning. År 2013 lät Tukes testa oljelampor avsedda för inredningsbruk och då upptäcktes allvarliga säkerhetsbrister i alla de testade lamporna. Information om farliga produkter finns i Tukes marknadsövervakningsregister http://marek.tukes.fi/. Också förpackningar och märkningar av lampoljor har övervakats Lampoljor är vanligen råoljebaserade brännbara vätskor, t.ex. petroleum, och de kan medföra en allvarlig lungskada eller t.o.m. livsfara vid förtäring. Därför får man inte tillsätta några färg- eller luktämnen i dem vilket kunde locka till att dricka av vätskorna. Produkterna ska förpackas i svarta ogenomskinliga flaskor på högst en liter med säkerhetskapsyl och behöriga uppgifter om produktens farlighet. Lampoljorna ska märkas med texten "Pidettävä tällä nesteellä täytetyt lamput lasten ulottumattomissa – Förvara lampor fyllda med denna vätska utom räckhåll för barn" och med texten "Pienikin määrä lamppuöljyä nieltynä tai jo lampunsydämen imeskely saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen keuhkovaurion – Förtäring av lampolja, även mycket små mängder eller genom att suga på veken, kan leda till livshotande lungskador". Tukes har övervakat efterlevnaden av märknings- och förpackningskraven på lampoljor. Ett par av de tolv granskade produkterna hade brister på märkningar eller förpackning. Tukes har kontaktat företagen i fråga. Anvisningar till konsumenter Lämna aldrig en brinnande lykta obevakad. Placera brinnande ljusprodukter och lyktor på obrännbart underlag och på tillräckligt avstånd från varandra och lättantändliga material. Förvara ljusprodukterna och lyktorna alltid utom räckhåll för barn och sällskapsdjur.  Använd ljusprodukter och lyktor endast enligt anvisningarna från tillverkaren. Om anvisningar saknas be om dem av försäljaren. Bekanta dig med anvisningarna innan du använder produkten för första gången och bevara dem för senare behov. Var ytterst försiktig med hantering och förvaring av lampolja. Lampoljor hör till farliga kemikalier som kan medföra allvarlig fara särskilt för barn. Läs igenom texterna i varningsetiketten innan du börjar använda produkten. Information om ljusprodukter för tillverkare, importörer och försäljare finns på Tukes webbsida Ljusprodukter. Se även vår anvisning "Säkerhetskrav för ljusprodukter och vissa produkter som medför brandfara". Mer information:Planerare Nina Majuri, tfn 029 5052 145 Specialplanerare Kari Andersson, tfn 029 5052 112 Inspektör Elina Vaahtovuo, tfn 029 5052 003 (lampoljor) [email protected]