Tukes utredningsgrupp utreder läckaget av svavelväte vid Stora Enso

Tukes 8.11.2016 12.22
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har tillsatt en utredningsgrupp för att utreda läckaget av svavelväte i luktgassystemet vid Stora Enso Abp:s fabriker i Veitsiluoto i Kemi den 7 november 2016. I samband med olyckan behövde fem arbetstagare sjukhusvård på grund av exponering för svavelväte. Som en följd av olyckan evakuerades fabriksområdet.

Olyckan inträffade i samband med reparationsarbete efter en störning under fabrikens normala drifttid. Det hade uppstått en störning i luktgassystemet under natten, och reparationsarbetet fortsatte fram till morgonen. Olycksfallet inträffade under reparationsarbetet cirka kl. 7.30.

Målet med utredningen är att klarlägga händelseförloppet och de orsaker som ledde till störningen i luktgassystemet och läckaget av svavelväte. Samtidigt utreds organisationernas och arbetstagarnas ansvar, verksamhet och styrning samt förfarandena för att reparera processtörningen och för att identifiera riskerna förknippade med reparationsarbetet. Utredningsgruppen kartlägger även störningar och eventuella förändringar i användningen av luktgassystemet den senaste tiden samt bedömer om planerade och utförda reparationsåtgärder är tillräckliga. I utredningen klarläggs även hur bra de interna räddningsåtgärderna fungerar.

Utredningsgruppen ska därtill ge ett förslag till åtgärder för att förebygga motsvarande olyckor.


Överinspektör Aki Ijäs är ordförande för utredningsgruppen medan överinspektör Kati Hietamäki är andra utredare. I utredningen samarbetar Tukes med polisen, räddningsmyndigheterna och arbetarskyddsmyndigheterna.

Utredningsgruppens rapport är avsedd att vara klar den 1 mars 2017.

Det är farligt att inandas svavelväte. Redan små halter irriterar slemhinnor och andningsvägar. Exponering för stora halter orsakar allvarliga neurologiska symtom, medvetslöshet, andningsförlamning och kan även vara dödande.

Mer information om hälsoeffekter av svavelväte https://www.ttl.fi/ova/rikkivet.html

Närmare upplysningar: 

direktör Päivi Rantakoski, tfn 010 6052 359, [email protected]