Tukes utredningsgrupp utreder Talvivaaraolyckan

Tukes 19.3.2012 15.36
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har tillsatt en utredningsgrupp som ska utreda olyckan på Talvivaara Sotkamo Oy:s fabriksområde i Talvivaara 15.3.2012, där en anställd miste livet.

Enligt preliminära uppgifter har förhöjda svavelvätevärden uppmätts i den omkomnas omedelbara närhet. På Talvivaaras fabriksområde framställs svavelväte som används vid utvinning av metaller.

Den utredningsgrupp som i dag tillsatts har till syfte att utreda händelseförloppet och omständigheterna som ledde till en anställds död. Samtidigt utreds orsakerna till de förhöjda svavelvätevärden som uppmätts i området. Utredningsgruppen ska också bland annat klarlägga vilka undersökningar som gjorts för att identifiera och förebygga faror och om de planerade åtgärderna har genomförts, om personalen har utbildats och instruerats i risker som är förenade med farliga ämnen samt om lagstiftningens krav har följts.

Utredningsgruppen ska också lägga fram ett förslag till åtgärder för att förebygga liknande olyckor i framtiden.

Tukes överinspektör Heikki Penttinen är ordförande för utredningsgruppen medan överinspektör Aki Ijäs är andra utredare. Vid utredningen samarbetar man med arbetarskyddsmyndigheterna.

Utredningsgruppens rapport ska vara klar 30.6.2012.

Mer information:

Direktören för anläggnings- och gruvövervakningsenheten Päivi Rantakoski, tfn 010 6052 359, e-post [email protected]