Tukes utredningsgrupp besöker Vihtavuori på fredagen

Tukes 11.7.2013 13.49
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utredningsgrupp besöker Vihtavuori på fredagen. Tukes utredningsgrupp reder ut tillbudet på Forcit Oy:s fabriksområde. Utredningsgruppen går igenom händelseförloppet och de omständigheter som ledde till att en avfallscontainer började ryka och orsakade risk för en storolycka på fabriksområdet den 9 juli 2013. Tukes reder också ut upplagringen av avfallskärl på fabriksområdet i Vihtavuori samt identifieringen och hanteringen av därmed relaterade risker.

 Utredningsgruppen har i uppgift att reda ut

 • händelseförloppet och vidtagandet av interna räddningsåtgärder
 • scenarier för storolyckor i anslutning till incidenten och beredskap för dem
 • den rykande avfallscontainerns ursprung och innehåll samt orsakerna till att den började ryka
 • förvaring av avfallscontainrar på fabriksområdet och hantering av lagringsrisker
 • rengöring, märkning och användning av containrar på fabriksområdet och bland kunder
 • ansvar för avfallshantering och utbildning av arbetstagare
 • deponering och transport av containrar samt relaterade rutiner, anvisningar och ansvarsfördelning på fabriksområdet och bland kunderna
 • organisationer, roller och ansvarsfördelning i anslutning till incidenten
 • säkerhetsledningssystemets ändamålsenlighet och kontroll av dess funktion
 • avfallsvolymer i objektet, åtgärder för att minska dem och göra sig av med dem på ett effektivt sätt
 • iakttagande av lagstiftningen.

Utredningsgruppen har som mål att finna lösningar på hur säkerheten kan förbättras inte bara i Vihtavuori utan också i andra motsvarande objekt. Utredningsgruppen samarbetar med räddningsmyndigheten, polisen och Olycksutredningscentralen.

Mer information om utredningens resultat och Tukes tillsynsåtgärder i Vihtavuori ges av direktör Päivi Rantakoski fre 12.7 efter kl. 17.

Utredningsgruppen lämnar sin rapport till Tukes senast den 25 oktober 2013. Tukes fattar beslut om åtgärder utifrån utredningen.

Mer information:

överingenjör Kirsi Levä, tfn 029 5052 162 (utredningsgruppens verksamhet och mål)

överinspektör Taimo Tihinen, tfn 029 5052 423 (upplagring av kemikalier och övervakning av sprängämnesanläggningar)

Direktör Päivi Rantakoski (Utredningsgruppens besök i Vihtavuori. Kontakter från medier fre 12.7 kl. 17 ->), tel. 029 5052 359

Suuronnettomuusvaralliset, laajamittaisesti kemikaaleja käsittelevät laitokset Suomessa (pdf)

Obs! Ett utlåtande ska bes i dokumentet om planändringar eller större byggprojekt i konsultationszonen. Planläggaren ska be om utlåtande av Tukes och räddningsmyndigheten. Vid beredningen av planen ska även förhandlingar med myndigheter ordnas. Syftet med konsultationen är att verksamhet som är olämplig i närheten av objekt i vilka storolyckor kan ske inte planeras där. Exempel på sådan verksamhet är sjukhus, skolor, vårdanstalter och andra objekt som är svåra att evakuera. Tukes fattar beslut om konsultationszonens storlek utifrån riskerna för storolyckor i respektive anläggning. Zonen kan variera mellan 500 m och 2 km.