Tullen och Tukes intensivövervakar personlig skyddsutrustning

Tukes 3.10.2017 9.00
Pressmeddelande

 


Termen personlig skyddsutrustning åsyftar varje utrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera hälso- eller säkerhetsrisker. Personlig skyddsutrustning avsedd för konsumenter är t.ex. skyddsutrustning som används inom sport och på fritid, såsom knä- och benskydd för terrängcykling, cykel- och skidhjälmar, skyddsutrustning som används i kampsporter och skyddsglasögon som ska användas vid avfyrning av fyrverkeripjäser.

I samarbete mellan Tullen och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) hösten 2017 övervakas intensifierat att kraven på CE-märkning och dokument för personlig skyddsutrustning som importeras för konsumentbruk efterlevs. Ytterligare kontrolleras att bruksanvisningar på de behövliga språken följer produkten.

Kraven baserar sig på EU:s direktiv om personlig skyddsutrustning (89/686/EEG). I Finland har direktivet om personlig skyddsutrustning införlivats genom statsrådets beslut om personlig skyddsutrustning (1406/1993) som gäller skyddsutrustning avsedd för såväl konsument- som yrkesbruk.

Med CE-märkningen intygar tillverkaren att produkten uppfyller Europeiska unionens krav på den. CE-märkningen ska anbringas på varje producerad personlig skyddsutrustning så att den är synlig, läslig och varaktig under utrustningens förväntade användningstid. Om detta inte är möjligt på grund av produktens egenskaper, får CE-märkningen dock anbringas på förpackningen (artikel 13 i direktivet om personlig skyddsutrustning). Skrivsättet för CE-märkningen uppges i bilaga IV till direktivet om personlig skyddsutrustning.

Annan personlig skyddsutrustning än sådan som skyddar mot minimala risker, dvs. personlig skyddsutrustning i kategorierna II och III ska EG-typkontrolleras av ett anmält organ innan produkten släpps ut på marknaden. Tillverkaren eller dennes representant ska ansöka om EG-typkontroll för den aktuella modellen hos ett anmält organ (http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/). Om en modell av personlig skyddsutrustning uppfyller kraven som ställs på den, utfärdar det anmälda organet ett EG-typkontrollintyg (EC Type Examination Certificate) och meddelar sökanden om detta.

Därefter ska tillverkaren eller en av tillverkaren befullmäktigad representant utfärda en EG-försäkran om överensstämmelse (EC Declaration of Conformity) enligt mallen i bilaga VI till direktivet om personlig skyddsutrustning och fästa den CE-märkning som föreskrivs i artikel 13 i direktivet om personlig skyddsutrustning på varje personlig skyddsutrustning (artikel 12).

En europeisk importör eller distributör (verksamhetsutövare) anses som tillverkare när denne släpper ut en produkt på marknaden under eget namn eller varumärke. Då ska verksamhetsutövaren tillsammans med den ursprungliga tillverkaren för personlig skyddsutrustning i kategorierna II och III ansöka om ett nytt parallellt EG-typkontrollintyg på vilket verksamhetsutövaren antecknas som tillverkare. Verksamhetsutövaren ska därefter under eget namn utfärda en EG-försäkran om överensstämmelse. Ett parallellt EG-typkontrollintyg gäller lika länge som det ursprungliga intyget. Den ursprungliga tillverkaren av skyddsutrustningen ansvarar dock för kvalitetssäkringssystemet för skyddsutrustning i grupp III.

Bruksanvisningen ska vara exakt och begriplig och ska utarbetas på finska och svenska för produkter som saluförs i Finland. I bruksanvisningen ska finnas namn och adress på tillverkaren eller den som representerar denne och är etablerad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet  och dessutom namn, adress och identifieringsnummer på det anmälda organ som utfört EG-typkontrollen.

Mer information

Ytterligare uppgifter om kraven på personlig skyddsutrustning och CE-märkning på Tukes webbplats: Personlig skyddsutrustningoch CE-märkning.

Bestämmelserna om personlig skyddsutrustning håller på att ändras. EU:s nya förordning om personlig skyddsutrustning blir tillämplig 21.04.2018. Den är en rättsakt som är direkt tillämplig i Finland och som sådan förpliktande för verksamhetsutövare. Ytterligare information om EU:s nya förordning om personlig skyddsutrustning på Tukes webbplats: Rättsakter om personlig skyddsutrustning ändras.

Tullen:
Tullöverinspektör Päivi Simpanen
Telefon: 040 332 2168
E-post: [email protected] 

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes):
Överinspektör Katri Sihvola
Telefon: 029 5052 197
E-post: [email protected]