Tulli ja Tukes tekevät kuluttajakäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten CE-merkintöjen tehovalvontaa syksyllä 2017

Tukes
3.10.2017 9.00
Tiedote

 

Henkilönsuojaimia ovat laitteet ja välineet, jotka on suunniteltu henkilön käytettäväksi suojaamaan terveyttä tai turvallisuutta uhkaavalta vaaratekijältä. Kuluttajien käyttöön tarkoitettuja henkilönsuojaimia ovat esimerkiksi urheilussa ja vapaa-aikana käytettävät henkilönsuojaimet, kuten polvi- ja säärisuojaimet maastopyöräilyyn, pyöräily- ja laskettelukypärät, kamppailulajeissa käytettävät suojaimet ja suojalasit, joita käytetään ilotulitteita ammuttaessa.

Tulli ja Tukes tulevat tekemään syksyn 2017 aikana yhteistyötä, jonka puitteissa valvotaan tehostetusti maahantuotavien kuluttajakäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten CE-merkintä- ja asiakirjavaatimusten sekä käyttöohjeiden kielivaatimusten noudattamista.

Vaatimukset perustuvat EU:n henkilönsuojaindirektiiviin (89/686/ETY). Henkilönsuojaindirektiivi on Suomessa saatettu voimaan henkilönsuojaimista annetulla valtioneuvoston päätöksellä (1406/1993), joka koskee sekä kuluttaja- että ammattikäyttöön tarkoitettuja suojaimia.

CE-merkintä on valmistajan ilmoitus siitä, että tuote täyttää sitä koskevat Euroopan unionin vaatimukset. CE-merkintä on kiinnitettävä jokaiseen valmistettuun henkilönsuojaimeen näkyvästi, helposti luettavasti ja niin, ettei sitä voi irrottaa kyseisen henkilönsuojaimen oletetun käyttöajan aikana; jos tämä ei kuitenkaan tuotteen ominaisuudet huomioon ottaen ole mahdollista, CE-merkintä voidaan kiinnittää pakkaukseen (henkilönsuojaindirektiivi 13 artikla). CE-merkinnän kirjoitustapa on esitetty henkilönsuojaindirektiivin liitteessä IV.

Muut kuin vähäisiltä vaaroilta suojaavat henkilönsuojaimet, eli kategorian II ja III henkilönsuojaimet, on EY-tyyppitarkastettava ilmoitetussa laitoksessa ennen markkinoille saattamista. Valmistajan tai valmistajan edustajan on tehtävä kyseisestä mallista EY-tyyppitarkastusta koskeva hakemus yhdelle ilmoitetulle laitokselle. Jos henkilönsuojainmalli täyttää sitä koskevat määräykset, ilmoitettu laitos laatii EY-tyyppitarkastustodistuksen (EC Type Examination Certificate) ja ilmoittaa siitä hakijalle.

Tämän jälkeen valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja laatii henkilönsuojaindirektiivin liitteen VI mallin mukaisen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen (EC Declaration of Conformity) ja kiinnittää  henkilönsuojaindirektiivin 13 artiklassa säädetyn CE-merkinnän jokaiseen henkilönsuojaimeen (12 artikla).

Eurooppalainen maahantuoja tai jakelija (toiminnanharjoittaja) katsotaan valmistajaksi, kun hän asettaa tuotteen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillä. Tällöin toiminnanharjoittajan tulee yhdessä alkuperäisen valmistajan kanssa anoa kategorioihin II ja III kuuluvalle henkilönsuojaimelle uusi rinnakkainen EY-tyyppitarkastustodistus, johon toiminnanharjoittaja merkitään valmistajaksi. Toiminnanharjoittaja laatii tämän jälkeen omalla nimellään EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.  Rinnakkainen EY-tyyppitarkastustodistus on voimassa siihen asti, kuin alkuperäinen EY-tyyppitarkastustodistus on voimassa. Suojaimen alkuperäinen valmistaja vastaa kuitenkin III– ryhmän suojainten laadunvarmistusjärjestelmästä.

Käyttöohjeen on oltava täsmällinen ja ymmärrettävä ja Suomessa myytävien tuotteiden osalta se on laadittava suomeksi ja ruotsiksi. Käyttöohjeessa on valmistajan tai valmistajan valtuuttaman edustajan, jolla on toimipaikka Euroopan talousalueella, nimen ja osoitteen lisäksi EY-tyyppitarkastuksen tehneen ilmoitetun laitoksen nimi, osoite ja tunnusnumero.

Lisätietoja:

Lisätietoja henkilönsuojaimia koskevista vaatimuksista  ja CE-merkinnästä on saatavilla Tukesin verkkosivuilla  Henkilönsuojaimet ja  CE-merkintä

Henkilönsuojaimia koskevat säännökset ovat muuttumassa. Huhtikuun 21. päivänä 2018 tulee sovellettavaksi EU:n uusi henkilönsuojainasetus. Se on suoraan sovellettavaa oikeutta ja velvoittaa toiminnanharjoittajia sellaisenaan. Lisätietoja EU:n uudesta henkilönsuojainasetuksesta on saatavilla Tukesin verkkosivuilla.

Lisätietoja

Tulli: 

Tulliylitarkastaja Päivi Simpanen
p. 040 332 2168
[email protected]

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes):

Ylitarkastaja Katri Sihvola
p. 029 5052 197
[email protected]