Ordning på CE-märkningen av produkter

Tukes 29.8.2014 9.30
Pressmeddelande

Vissa produkter på marknaden ska enligt EU-lagstiftningen CE-märkas, påminner Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Exempel på sådana produkter är elapparater, leksaker och personlig skyddsutrustning. Om de här produkterna saknar CE-märke kan Tukes förelägga att produkten ska dras tillbaka från marknaden. Verksamhetsutövaren ansvarar för att produkten är säker, överensstämmer med kraven och är CE-märkt.

Syftet med CE-märkningen är att bidra till fri rörlighet för varor på den inre marknaden i Europa.  Genom CE-märkningen försäkrar tillverkaren att produkten överensstämmer med EU-lagstiftningens krav. EU-lagstiftningen definierar vilka produktkategorier som måste CE-märkas. CE-märkningen omfattar bland annat leksaker, maskiner, elapparater, personlig skyddsutrustning, byggprodukter, gasapparater och tryckbärande anordningar.

Förutsättningarna för anbringande av CE-märke varierar för olika produktkategorier. I vissa produktkategorier förutsätter anbringande av CE-märke att överensstämmelsen bedömts av tredje part, med andra ord måste produkten genomgå typkontroll. Exempel på produkter som kräver typkontroll är gasapparater för hushållsbruk samt vissa typer av personlig skyddsutrustning, bland annat rid-, cykel- och slalomhjälmar samt skyddsglasögon. Produktspecifik information finns till exempel på EU-kommissionens webbplats.  

CE-märket ska anbringas synligt och outplånligt på produkten. Om detta inte är möjligt på grund av produktens egenskaper, kan CE-märket anbringas på förpackningen. CE-märket får inte anbringas på andra produktkategorier än de som definieras i lagstiftningen. 

Konsumentsäkerhetslagen ger möjlighet att dra tillbaka en konsumtionsvara från marknaden, om den saknar lagstadgad CE-märkning eller om märkningen inte överensstämmer med kraven. Missbruk av CE-märkningen kan leda till böter med stöd av lagen om CE-märkningsförseelse.

Verksamhetsutövarna, dvs. tillverkarna, importörerna och återförsäljarna av produkterna, ansvarar för att det på marknaden endast finns produkter som överensstämmer med kraven. På basis av observationerna vid Tukes marknadsövervakning är inte alla verksamhetsutövare förtrogna med bestämmelserna om CE-märkning. Tukes uppmanar verksamhetsutövarna att sätta sig in i kraven som gäller produktsäkerhet och CE-märkning och se till att endast överensstämmande produkter finns på marknaden. Tukes kommer att ägna uppmärksamhet åt saken vid sin marknadsövervakning.

 

 Bokstävarna CE är en förkortning för franskans  Conformité Européenne 

Mer info:

överinspektör Janne Niemelä (konsumtionsvaror), tfn 029 5052 153,
överinspektör Mika Toivonen (elapparater), tfn 029 5052 653
[email protected]

Läs mer:
-Tukes webbplats:  Konsumentsäkerhet/CE-märkning

-Infoblad till konsumenter: CE-märket – tillverkarens deklaration om överensstämmelse  (på finska)  CE-merkki - valmistajan ilmoitus tuotteen vaatimustenmukaisuudesta

EU-kommissionens webbplats:
CE-märkning - Bakgrund och vanliga frågor

Information för tillverkare om CE-märkningskrav för olika produktkategorier


NANDOs databas över anmälda organ för bedömning av överensstämmelse

Författningar:

Konsumentsäkerhetslag (920/2011)

Lag om CE-märkningsförseelse (187/2010)