Säkra tjänster för konsumenter – ta lärdom av olyckor och anmäl dem

Tukes 30.8.2016 9.00
Pressmeddelande

Det lönar sig att dra nytta av information om olyckor och tillbud för att identifiera faror och förebygga olyckor. Den som erbjuder tjänster till konsumenter ska föra bok över olyckor som inträffat i verksamheten. Allvarligare olyckor och tillbud ska även anmälas till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Säkerhetsövervakningen av konsumenttjänster övergick 1.5.2016 från kommunerna till Tukes. Enligt konsumentsäkerhetslagen (920/2011) avses med konsumenttjänster sådana tjänster som är avsedda att användas för eller som i betydande omfattning används för enskild konsumtion. Konsumenttjänster är till exempel nöjesparker, lekplatser, husdjursparker, gym, skidcenter, skateboardramper, olika programtjänster, klättercenter, ridstall, kartingbanor, simhallar, spa och badstrand.

Enligt konsumentsäkerhetslagstiftningen är tjänsteleverantören skyldig att anteckna de olyckor som inträffat i verksamheten i olycksbokföringen.  I den ska man även anteckna de faktorer som lett till olyckan och vilka åtgärder som kommer att vidtas för att motsvarande olyckor kan undvikas. Informationen om olyckor och tillbud som inträffat hjälper tjänsteleverantören att identifiera risker relaterade till tjänsten och att förebygga olyckor. 

Konsumentsäkerhetslagen förpliktar tjänsteleverantörerna även att anmäla olyckor och tillbud till Tukes. Dessa uppgifter hjälper Tukes att rikta övervakningen baserat på risker samt i annat arbete som utförs för konsumentsäkerheten. Tidigare gjordes anmälningarna till kommunerna och informationen kunde inte utnyttjas centraliserat.  Det är i praktiken omöjligt att bilda en helhetsbild över olyckor och säkerhetsläget i olika tjänster som erbjuds till konsumenter utifrån spridd information. Baserat på information som sammanställs på ett ställe är det möjligt att identifiera de vanligaste farorna i olika tjänster och bedöma riskerna för dem enklare än tidigare.

För närvarande är det ofta bara tjänsteleverantören som vet om de olyckor som inträffar inom konsumenttjänster. För verksamhetsutövaren är olyckor både inom den egna verksamheten och i andra motsvarande konsumenttjänster till nytta vid riskbedömning och planeringen av säkerhetsfrämjande åtgärder. Alla drar nytta av att informationen delas, framför allt konsumenterna i form av säkra tjänster.

Några grenförbund har samlat in uppgifter om olycksfall inom sin egen gren. Till exempel har Finlands skidcenterförening på sin webbplats ett sammandrag av föregående säsongs olyckor i skidbackar. I sammandraget presenteras antalet olyckor, ålders- och könsfördelningen hos de skadade, vilka redskap och vilken utrustning som använts vid olyckstidpunkten, vilka kroppsdelar skadan gällde samt var och hur olyckorna inträffade.

Trafikförsäkringscentralen har utarbetat sammandragsrapporter över snöskoterolyckor. I rapporterna kan man skilja på olyckor som inträffat längs snöskoterleder och under snöskotersafari.

Verksamhetsutövare, anmäl olyckor med hjälp av blanketten på Tukes webbplats. Skicka blanketten till Tukes registratorskontor: [email protected] eller Tukes/registratorskontoret, PB 66, 00521 Helsingfors.

Mer information

Överinspektör Susanna Mattila

tfn 029 5052 744

e-post i formatet: [email protected]