Turvallisia palveluita kuluttajille – opi onnettomuuksista ja ilmoita niistä

Tukes
30.8.2016 9.00
Tiedote

Tietoa onnettomuuksista ja läheltä piti -tilanteista kannattaa hyödyntää vaarojen tunnistamisessa ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä. Kuluttajille palveluita tarjoavan onkin pidettävä kirjaa toiminnassa tapahtuneista onnettomuuksista. Vakavimmista onnettomuuksista ja läheltä piti -tilanteista on myös ilmoitettava Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes).

Kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonta siirtyi 1.5.2016 kunnilta Tukesille. Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) mukaan kuluttajapalvelulla tarkoitetaan sellaista palvelua, joka on tarkoitettu käytettäväksi tai jota olennaisessa määrin käytetään yksityiseen kulutukseen. Kuluttajapalveluita ovat esimerkiksi huvipuisto, leikkikenttä, kotieläinpuisto, kuntosali, laskettelukeskus, rullalautailupaikka, erilaiset ohjelmapalvelut, kiipeilykeskus, ratsastustalli, karting-rata, uimahalli, kylpylä ja uimaranta.

Kuluttajaturvallisuuslainsäädännön mukaan palveluntarjoajilla on velvollisuus kirjata omassa toiminnassaan tapahtuneet onnettomuudet onnettomuuskirjanpitoon.  Siihen tulee kirjata myös onnettomuuteen johtaneet tekijät ja vastaavien onnettomuuksien torjumiseksi tehtävät toimenpiteet. Tapahtuneista onnettomuuksista ja läheltä piti -tilanteista kertyvä tieto auttaa palveluntarjoajaa palveluun liittyvien vaarojen tunnistamisessa ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä.  

Lisäksi kuluttajaturvallisuuslaki velvoittaa palveluntarjoajia ilmoittamaan onnettomuuksista ja läheltä piti -tilanteista Tukesille. Nämä tiedot auttavat Tukesia valvonnan riskiperusteisessa kohdentamisessa sekä muussa kuluttajaturvallisuuden eteen tehtävässä työssä. Aiemmin ilmoitukset tehtiin kuntiin eikä tieto ole ollut kootusti hyödynnettävissä.  Hajallaan olevan tiedon perusteella on käytännössä mahdoton muodostaa kokonaiskuvaa onnettomuuksista ja kuluttajille tarjottavien eri palveluiden turvallisuustilanteesta. Yhteen paikkaan kootun tiedon perusteella on mahdollisuus tunnistaa eri palveluiden tyypillisimmät vaarat ja arvioida niiden riskit aiempaa helpommin.

Tällä hetkellä kuluttajapalveluissa tapahtuneet onnettomuudet jäävät usein vain palveluntarjoajan tietoon. Toiminnanharjoittajalle tieto sekä omassa toiminnassa että muualla vastaavanlaisissa kuluttajapalveluissa tapahtuneista onnettomuuksista on hyödyksi riskinarvioinnissa ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden suunnittelemisessa. Tiedon jakamisesta hyötyvät kaikki, ennen kaikkea kuluttajat turvallisina palveluina.

Muutamat lajiliitot ovat keränneet oman lajinsa onnettomuustietoja. Esimerkiksi Suomen Hiihtokeskusyhdistyksellä on internetsivullaan yhteenveto edellisen kauden rinnetapaturmista. Yhteenvedossa esitetään tapaturmien määrä, loukkaantuneiden sukupuoli- ja ikäjakauma, mitä välineitä ja varusteita tapaturmahetkellä on käytetty, mihin kehonosiin vamma kohdistui sekä missä ja miten tapaturmat ovat tapahtuneet.

Liikennevakuutuskeskus on tehnyt yhteenvetoraportteja moottorikelkkaonnettomuuksista. Niistä on eroteltavissa moottorikelkkareiteillä ja safareilla tapahtuneita onnettomuuksia.

Toiminnanharjoittaja, ilmoita onnettomuuksista Tukesin internetsivulta löytyvällä lomakkeella. Toimita lomake Tukesin kirjaamoon: [email protected] tai Tukes / kirjaamo, PL 66, 00521 Helsinki.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Susanna Mattila

puh. 029 5052 744

sähköposti muotoa: [email protected]