Säkerhets- och kemikalieverket inledde sin verksamhet

Tukes 3.1.2011 8.00
Pressmeddelande

Finland fick en ny nationell säkerhetsmyndighet 1.1.2011 då uppgifterna inom produktövervakningen av kemikalier koncentrerades till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Det nya Tukes är nu större än förut, ett produktövervakningscenter med över 200 anställda som inom många områden övervakar och befrämjar teknisk säkerhet och överensstämmelse med kraven samt konsument- och kemikaliesäkerhet.


Till Tukes överfördes vid årsskiftet uppgifter inom produktövervakningen av kemikalier från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira), Finlands miljöcentral (SYKE) och Livsmedelssäkerhetsverket Evira.


De 74 personer som skött uppgifterna vid dessa verk har överförts till Tukes. De nya kemikaliefunktionerna bildar Tukes enhet Kemikalieproduktövervakning som svarar för verkställnings- och övervakningsuppgifterna inom industri- och konsumtionskemikalier, biocider och växtskyddsmedel samt driver registertjänster.


Tukes huvudverksamhetsställen finns i Helsingfors och Tammerfors. Kemikalieproduktövervakningsenhetens personal är huvudsakligen placerad i Helsingfors, medan kemikalieproduktregistret fortsättningsvis finns i Tammerfors.


Genom koncentrationen av kemikalieförvaltningen effektiveras och förenhetligas produktövervakningen av kemikalier och underlättas genomförandet av den förnyade, ännu mera krävande EU-lagstiftningen. Därtill förbättras tjänsterna och det blir lättare att uträtta ärenden, då produktövervakningen av kemikalier i landet samlas på ett och samma ämbetsverk.


Tukes uppgiftsområde utvidgas

Tukes övervakar produkter, tjänster och produktionssystem inom sina tjänstområden och genomför lagstiftningen i samband med dem. Tukes verksamhet har till syfte att skydda människor, egendom och miljö mot säkerhetsrisker. Tukes tjänstområden är bl.a. elektricitet och hissar, produktionsanläggningar för kemikalier, explosiva varor, fyrverkeripjäser, tryckbärande anordningar, mätdon, ädelmetallprodukter, anordningar inom räddningsväsendet, byggprodukter, konsumentsäkerhet samt produkters energieffektivitet och ekologiska effektivitet.


Tukes nya uppgifter från 1.1.2011 omfattar produktövervakning av industri- och konsumtionskemikalier och biocider, uppgifter inom riskbedömning, godkännande och övervakning av växtskyddsmedel samt kemikalieregistret. Det nya Tukes är nationell ansvarsinstans för produktövervakningen av kemikalier och en viktig samarbetspartner till Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) i Helsingfors, särskilt vid genomförandet av EU:s REACH- och CLP-förordningar.


Tukes uppgiftsområde har breddats betydligt under den senaste tiden. I början av 2010 överfördes uppgifterna inom konsumentsäkerhetsövervakning från Konsumentverket till Tukes och förberedelser pågår för en överföring av gruvmyndighetsuppgifterna till Tukes.


Tukes styrs av flera ministerier. Arbets- och näringsministeriet svarar för den administrativa styrningen och tillsynen av verket.


Tukes logotyp och visuella profil förnyades vid årsskiftet och den omarbetade webbplatsen öppnades i dag. Våra adress- och telefonuppgifter, e-postadresser och webbadress (www.tukes.fi) förblir oförändrade.

Mer information:

Seppo Ahvenainen, överdirektör, tfn 010 6052 555 

Johanna Salomaa-Valkamo, informationschef, tfn 010 6052 481