Brister i tröstnapparnas bruksanvisningar

Tukes 24.10.2012 9.08
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har upptäckt brister i märkningen av tröstnappar. I tillsynsprojektet lät Tukes testa 10 tröstnappar från fysiska butiker och e-butiker. Brister upptäcktes i bruksanvisningen och varningarna för fem produkter. Napparna uppfyllde de mekaniska och kemiska kraven till de delar som undersöktes.


Tröstnapparnas mekaniska egenskaper testades, märkningen kontrollerades och förekomsten av tungmetaller samt cancerframkallande N-nitrosoaminer och N-nitroserbara ämnen analyserades. Därtill analyserades förekomsten av mjukgörande ftalater i de mjuka plastdelarna i några av napparna.

Två av tröstnapparna som Tukes lät testa hade så allvarliga brister i märkningen att Tukes krävde att de dras tillbaka från marknaden. Napparna saknade bruksanvisning och varningar på finska och svenska. Bruksanvisningarna ska innehålla uppgifter om säker användning av produkten, minst en rengöringsanvisning och erforderliga varningspåskrifter. I båda fallen har försäljningen av produkterna återupptagits efter att påskrifterna rättats till. Importörerna lade frivilligt till erforderliga texter på finska och svenska även på några andra motsvarande produkter. Tre andra testade tröstnappar hade små brister i märkningen. 

– Provtagningen gjordes på riskbasis och när produktproverna valdes ut fäste man uppmärksamhet vid t.ex. brister i märkningen. Napparna uppfyllde de testade mekaniska och kemiska kraven, så till den delen förefaller det vara bra ställt med säkerheten hos napparna på marknaden. Aktörerna borde särskilt vara observanta på att bruksanvisning och varningar finns på finska och svenska, säger produktsäkerhetsingenjör Asta Koivisto från Tukes.

Konsumentsäkerhetslagen förutsätter att det för en konsumtionsvara ges tillräckliga uppgifter för en säker användning av produkten. Uppgifterna ska ges i tydlig och begriplig form på både finska och svenska.


Enligt konsumentsäkerhetslagen ansvarar verksamhetsutövaren för att varorna och tjänsterna är säkra, och en konsumtionsvara eller konsumenttjänst får inte medföra fara för konsumenternas säkerhet eller egendom. Tukes påminner dock föräldrarna om vikten av att följa bruksanvisningen. Tröstnappen ska kontrolleras noga före varje användning, särskilt när barnet redan har tänder. Man kan kontrollera nappen genom att dra i den åt alla håll. Vid första tecken på att nappen är skadad eller i dåligt skick ska den slängas. Band och snören ska inte heller fästas i nappen eftersom de kan utgöra en strypningsrisk.

Mer information:
produktsäkerhetsingenjör Asta Koivisto, tfn 029 5052 187
e-post: [email protected]


Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) skyddar människor, egendom och miljö mot säkerhetsrisker. Tukes främjar teknisk säkerhet och överensstämmelse med kraven samt konsument- och kemikaliesäkerhet inom många områden. Tukes övervakar produkter, tjänster och produktionssystem inom sina verksamhetsområden och genomför lagstiftningen i samband med dem. Tukes har cirka 200 anställda och huvudverksamhetsställena ligger i Helsingfors, Tammerfors och Rovaniemi
.