Brister i simhallars säkerhetsdokument, efterkontroller av badövervakningen

Tukes 13.9.2016 9.00
Pressmeddelande

Arrangemangen för badövervakning vid simhallar, badanläggningar och friluftsbad befanns i det riksomfattande övervakningsprojektet till största delen vara tillräckliga. I säkerhetsdokumentens innehåll framkom emellertid brister. Dessutom saknades säkerhetsdokument på några sådana objekt där ett säkerhetsdokument förutsätts enligt lag. För övervakningen av konsumenttjänster ansvarar numera Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Tukes utför efterkontroller på objekt där brister i arrangemangen för badövervakning konstaterades.

Inom ett för kommunerna, regionförvaltningsverken och Tukes gemensamt övervakningsprojekt genomfördes en riksomfattande inspektion av säkerheten vid simhallar, badanläggningar och friluftsbad. Under den tid projektet pågick under sommar- och höstsäsongen 2015 inspekterades sammanlagt 204 objekt av de myndigheter som genomförde övervakningen av konsumentsäkerheten i kommunerna. Särskilda föremål för uppmärksamhet var en tillräcklig badövervakning och en fungerande egenkontroll.

Med säkerhetsdokument avses en skriftlig säkerhetsplan som är tjänsteleverantörens arbetsverktyg med hjälp av vilket säkerhetsverksamheten systematiskt säkerställs och förbättras. Skyldigheten att upprätta ett säkerhetsdokument gäller simhallar, badanläggningar och friluftsbad. Små simbassänger i samband med hotell eller bastur, vilkas huvudsakliga användningssyfte inte är simhalls- eller badanläggningstjänster, har i det praktiska övervakningsarbetet undantagits från denna skyldighet. Säkerhetsdokument saknades emellertid även i en del traditionella simhallar. En större brist hos säkerhetsdokumenten konstaterades likväl i deras innehåll. Närapå hälften (45 %) av de säkerhetsdokument som har upprättats motsvarade inte de krav på dokumentens innehåll som anges i förordningen.

Hos största delen av objekten var badövervakningen i sin ordning. Under den tid inspektionerna pågick fanns det tillräckligt många badvakter hos så gott som samtliga objekt. Från kontrollrummet var sikten god och badvakterna kunde tydligt urskiljas bland annan personal och besökare. De brister som konstaterades hänförde sig till badövervakarnas övriga arbetsuppgifter och till förverkligandet av kameraövervakningen. I några simhallar hade badövervakaren andra arbetsuppgifter som störde övervakningsarbetet, som till exempel biljettförsäljning eller arbete i simhallens bar och kafé.  Kameraövervakning kan i simhallar användas som hjälpmedel exempelvis i övervakningen av bottnen i en djup bassäng och andra skuggområden. Då kameraövervakning är det enda övervakningssättet på vissa små ställen, måste man faktiskt även kunna följa kamerabilden. På alla ställen var detta inte möjligt.

Infrastrukturen hos objekten var i sin ordning. I någon mån påtalades likväl sådana brister som vassa hörn, hala golv, vattenpölar på golvet, lock som lossnade från golvbrunnar samt slitna ytor.  Skyltar och säkerhetsanvisningar var i regel i sin ordning. Skyltar med symboler efterlystes emellertid i större utsträckning, då detta är aktuellt bl.a. för invandrarbesökarnas skull.

Drygt två tredjedelar (69 %) av de inspektörer som genomförde inspektionerna ansåg att övervakningsprojektet förbättrade objektets säkerhet.  Simhallarna hade granskats regelbundet innan projektet vidtog och säkerhetsaspekterna var därför inte någon nyhet för tjänsteleverantörerna liksom inte heller för inspektörerna. Betydelsen av den förnyade Tukes-anvisningen från 2015 om säkerheten i simhallarna betonades som en positiv sak.  För fortsatt övervakning av bristerna i badövervakningen ansvarar Tukes. Tukes övervakar att de konstaterade bristerna i badövervakningen rättas till inom överenskommen tidtabell.

Övervakningen av de tjänster som omfattas av konsumentsäkerhetslagens tillämpningsområde överfördes från kommunerna till Tukes 1.5.2016. I fortsättningen övervakas dessa objekt av inspektörerna i gruppen konsumenttjänster hos Tukes, men kommunernas hälsoinspektörer utför fortsättningsvis bl.a. övervakning i enlighet med hälsoskyddslagen och livsmedelslagen.

Ytterligare information

Överinspektör Kaarina Kärnä, tfn

Tfn: 029 5052 184

e-post: [email protected]