Intensifierad övervakning av utomhusgymmens säkerhet

Tukes 18.6.2014 10.00
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), kommunerna och regionförvaltningsverket övervakar i sommar intensifierat utomhusgymmens säkerhet. Vid övervakningsprojektet utreder man hur verksamhetsutövarna sköter om utomhusgymmens och gymredskapens säkerhet samt utför inspektioner på olika håll i landet.

Utomhusgym och de gymredskap som finns där får fritt användas av konsumenter. Projektet inriktar sig särskilt på utomhusgym av betydande storlek där det också finns andra aktiviteter för konsumenter i omgivningen, till exempel lekplatser. Övervakningsprojektet omfattar inte enstaka gymredskap vid sågspånsbanor och motionsstigar.

Under projektet gör kommunernas tillsynsmyndigheter inspektionsbesök på utomhusgym runt om i landet. 
 – Inspektörerna ägnar särskild uppmärksamhet åt egenkontrollen av utomhusgymmen, alltså hur verksamhetsutövaren försäkrar sig om att tjänsten är säker. Verksamhetsutövaren ska se till att redskapen är hela och säkra, att de servas regelbundet och att inspektionerna utförs i rätt tid enligt den plan som gjorts upp, säger produktsäkerhetsingenjör Jaakko Laitinen på Tukes.

Tukes påminner om att verksamhetsutövarna är ansvariga för utomhusgymmens säkerhet. Före inspektionerna går man på basis av diskussioner och dokument igenom verksamhetsutövarens säkerhetsrutiner. Vid inspektionerna bedömer man hur väl säkerhetsarrangemangen förverkligas i praktiken. Uppmärksamhet fästs bland annat vid underhållet av utomhusgymmen, redskapens skick, gymredskapens placering i förhållande till andra aktiviteter i området samt instruktionerna till dem som använder området. Kommunernas myndigheter går igenom tillsynsobjekten med hjälp av en checklista som gjorts upp för projektet.

Konsumenterna skall förses med instruktioner om hur redskapen används på ett säkert sätt. Instruktionerna ska också följas. På ett utomhusgym borde det finnas en infotavla med instruktioner för hur man kallar på hjälp samt kontaktuppgifter till upprätthållaren. Observerade brister bör anmälas till upprätthållaren av området.

Resultaten av tillsynsprojektet publiceras våren 2015.

Mer info:

Produktsäkerhetsingenjör Jaakko Laitinen, tfn 029 5052 194, [email protected]

 Jurist Salli Lindstedt, tfn 029 5052 035, [email protected]