Hoppa till innehåll

Undvik olyckor i gymnastiksalar och idrottshallar – se till att lyftanordningar och fästen i idrottsredskap underhålls och kontrolleras

Utgivningsdatum 5.11.2021 9.00
Nyhet

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och ansvarsområdet för arbetarskydd vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland har konstaterat vid tillsyn att de lyftanordningar och vägg- och takfästen som används för idrottsredskap i gymnastiksalar och idrottshallar inte har kontrollerats och underhållits tillräckligt i alla objekt. Detta kan leda till att till exempel delar som slits, såsom vajrar och schacklar, går av. Tukes har fått kännedom om tillbud i gymnastiksalar och idrottshallar och om en olycka där takfästet för en romersk ring lossnade mitt under prestationen.

Idrottshallar och -redskap, såsom romerska ringar, rep för idrott och basketställningar, omfattas av tillämpningsområdet för konsumentsäkerhetslagen. Enligt konsumentsäkerhetslagen ska tjänsteleverantören se till att konsumtionsvaror eller konsumenttjänster inte medför fara för användare. 

Tjänsteleverantören, alltså den som äger och upprätthåller idrottsanläggningen, ska iaktta de anvisningar om installation, service och underhåll som följer med idrottsredskapen. Om de ursprungliga anvisningarna inte finns att tillgå i gamla idrottshallar, ska tjänsteleverantören själv fastställa lämpliga intervaller för kontroller och underhåll av idrottsredskap och för kontroll av redskapens fästen. De genomförda kontroll- och underhållsåtgärderna ska bokföras för att underhållsverksamheten ska vara systematisk och kostnadseffektiv och för att undvika försummelser. 

Anvisningar för dem som driver gymnastiksalar och idrottshallar 

  1. Kartlägg var det finns lyftanläggningar och fasta idrottsredskap och i hurdant skick vägg- och takfästena är.
  2. Ta reda på om lyftanläggningarna och de fasta idrottsredskapen har kontrollerats och underhållits regelbundet.
  3.  Upprätta en plan för underhållet av lyftanordningarna och idrottsredskapen i gymnastiksalarna och idrottshallarna.
  4.  Fördela ansvaret för genomförandet av åtgärderna.
  5.  Gör en anteckning om kontrollerna och underhållet av lyftanordningarna och idrottsredskapen.

Gymnastiksalar och idrottshallar som är avsedda för hobbyverksamhet är ofta även arbetsplatser och arbetarskyddslagen tillämpas på det undervisnings-, installations- och underhållsarbete som utförs i dessa lokaler. Enligt lagen ska arbetsgivaren reda ut och identifiera de olägenheter och risker som beror på arbetet. Arbetsgivaren ska också se till att arbetsredskapens funktionsduglighet följs upp enligt tillverkarens anvisningar. 

I idrottsutrymmen kan det finnas lyftanordningar och vinscher som installerats för flera olika ändamål och dessa kan medföra risk för sina användare. På dem tillämpas statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning och statsrådets förordning om maskiners säkerhet. Anordningar som anses vara maskiner är till exempel elektriska lyftanordningar i basketställningar och vikbara avskärmningsridåer samt elektriska lyftanordningar och vinschar i hopfällbara läktare och scener. Om den egna expertisen inte är tillräcklig för att bedöma riskerna med maskinerna och underhålla maskinerna, ska man anlita en utomstående expert.

Mer information:
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)        
Arttu Mäkinen    
överinspektör, konsumenttjänster
tfn 029 5052 046
[email protected]

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Risto Lehikoinen
Inspektör, arbetarskydd
tfn 029 5016 434
[email protected]    

Tjänster som tillhandahålls konsumenter