Bort med gamla gasapparater från sommarstugorna

Tukes 30.6.2011 9.00
Pressmeddelande

Varje år inträffar flera olyckor som orsakas av gamla gasapparater i sommarstugor, såsom eldsvådor, explosioner och kolmonoxidförgiftningar. I gasolyckor har dött i genomsnitt 2–4 personer varje år. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar att ta ur bruk gamla gasapparater som har säkerhetsbrister. Tukes säkerhetsingenjörer åker i juli tillsammans med räddningsmyndigheterna runt Vasaregionen för att granska gasapparaterna i sommarstugor och instruera konsumenter om hur apparaterna används säkert.

Tukes säkerhetsingenjörer Seppo Huttunen och Mikko Ojala har redan sju somrar i rad åkt runt i landet och granskat säkerheten hos gasapparaterna i sommarstugor. Besöken har gjorts tillsammans med räddningsmyndigheterna. Tidigare har besöken riktats främst till östra och mellersta Finland – i sommar kommer granskningsbesök att göras i Vasaregionen. Enligt Seppo Huttunen finns det i sommarstugorna tyvärr alltför många gasapparater som härstammar från 1960- och 70-talet som inte längre kan användas tryggt.

– Spisbrännarna på gamla gasspisar är sällan utrustade med en flamvakt som stänger gastillförseln om lågan slocknar av sig själv, varnar Huttunen. Flamvakt har redan varit obligatorisk på gasapparater i över 30 år och den ökar säkerheten väsentligt.

Gamla gasvärmare kan sakna koldioxidvakt vilket ökar risken för kolmonoxidförgiftning. Kolmonoxid kan komma från dåligt skötta och felaktiga gasapparater, t.ex. spisar, kylskåp och värmare. Även en låg kolmonoxidhalt kan vara hälsovådlig om man utsätts för den i flera timmar, t.ex. under natten. 

Huttunen påminner också om vikten av att serva och underhålla gasapparaterna. Vid granskningsbesöken har man stött på apparater vars underhåll har allvarligt försummats. Apparaterna borde servas med 3–5 års mellanrum. Det är bra att byta tryckregulatorn vart tionde år och gasslangen ungefär vart femte år. Det är bäst att överlåta servicen av gamla gasapparater till ett auktoriserat gasinstallationsföretag. En förteckning över företag finns på Tukes webbplats: Gasinstallationsföretag (på finska).

Tänk också på detta vid användningen av gasapparater:

  • Tillräcklig ventilation. Gasapparater behöver förbränningsluft. Om det inte finns tillräckligt med förbränningsluft uppstår kolmonoxid. Därför ska man t.ex. inte täppa till ventilationsöppningarna i en sommarstuga.
  • Följ bruks- och serviceanvisningarna. Till årsservicen hör att rengöra brännarna, kontrollera att kopplingarna är täta och att slangen är hel. Vid rengöringen av brännarna gäller det att vara noga med att lägga tillbaka dem på sina rätta platser.
  • I sommarstugor där gasapparater eller eldstäder används lönar det sig att förutom brandvarnaren även ha en kolmonoxidvarnare.

Mer information:

Säkerhetsingenjör Seppo Huttunen, tfn 010 6052 471
Säkerhetsingenjör Mikko Ojala, tfn 010 6052 427
E-post: [email protected] 

 Bilder av flamvakter