Det starka RAPEX-samarbetet ger förbättrad konsumentsäkerhet

Tukes 25.3.2014 13.00
Pressmeddelande

År 2013 gjordes sammanlagt 2 364 anmälningar om farliga produkter till det europeiska RAPEX-systemet. Antalet anmälningar har fyrdubblats under de senaste tio åren. De flesta anmälningarna gällde leksaker samt kläder, textiler och modeprodukter. I Finland gjordes 89 anmälningar till systemet, varav största delen gällde elprodukter och leksaker.

I EU samlas anmälningar om farliga produkter och åtgärder i samband med dem i RAPEX-systemet, ett system för snabbt informationsutbyte som omfattar 30 länder. Tack vare detta kan farliga produkter upptäckas i ett tidigt skede och ännu snabbare än tidigare dras tillbaka från marknaden. EU-kommissionen publicerar varje vecka ett sammandrag av anmälningarna på sin webbplats. I Finland är Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) nationell kontaktpunkt för RAPEX.

– Det är i första hand konsumenterna som drar nytta av fungerande informationsutbyte, eftersom det innebär tryggare produkter på marknaden, säger planerare Nina Majuri på Tukes. RAPEX-systemet är även ett viktigt arbetsredskap för myndigheterna. I systemet förmedlas information om produkter som konstaterats vara farliga i något av medlemsländerna. Verksamheten blir mer effektiv då man inte behöver testa samma produkt på nytt. I veckosammandragen kan företagen identifiera de centrala riskfaktorerna för de egna produktgrupperna. På detta vis kan man fästa uppmärksamhet vid dessa redan innan produkterna släpps ut på marknaden och på så sätt undvika kostsamma påföljder. Även konsumenterna kan granska veckosammandragen.

– RAPEX-systemet effektiverar marknadskontrollen, konstaterar överinspektör Janne Niemelä på Tukes. Det är en helt annan sak att endast dra tillbaka en produkt från den finländska marknaden, än att i RAPEX-systemet publicera information om farliga produkter i hela Europa. I och med RAPEX-China-samarbetet informeras även de kinesiska myndigheterna om farliga produkter. I framtiden kommer allt mer information även att förmedlas i OECD:s världsomfattande GlobalRecalls-portal. 

De flesta anmälningarna från Finland gällde elprodukter och leksaker

Antalet RAPEX-anmälningar har fyrdubblats på tio år. Av det ökade antalet anmälningar kan man dock inte direkt dra slutsatsen att det finns ett mångdubblat antal farliga produkter på marknaden. Den effektiva riskorienterade marknadsövervakningen har bidragit till att anmälningarna ökat, och nya länder har även börjat använda systemet. Användning av systemet är en lagbestämd skyldighet för myndigheterna.

Utöver leksaker, textiler och modeprodukter gjordes även ett flertal anmälningar om olika elprodukter, motorfordon och kosmetika. Kemiska risker konstaterades även i flera olika produktgrupper. Största delen av de 89 anmälningarna gjorda av finländska myndigheter gällde elprodukter och leksaker. Dessutom gjordes anmälningar bland annat om skyddsutrustning, såsom skyddshandskar, reflexer och hörselskydd. I anslutning till övriga länders anmälningar vidtog Finland 132 åtgärder.

Totalt gjordes 62 anmälningar om produkter som utgör en allvarlig risk för miljön eller produkter för yrkesmässigt bruk, varav nio i Finland. Sommaren 2013 började kommissionen inkludera även dessa produkter i sina veckosammandrag.

Mer information:
Planerare Nina Majuri, tfn 029 5052 145, [email protected]
Överinspektör Janne Niemelä, tfn 029 5052 153, [email protected]


Kommissionens meddelande:  ec.europa.eu/consumers/dyna/press_rel/press_rel_cons_consumers.cfm 

Kommissionens årsrapport 2013:  http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/reports/index_en.htm

Läs mer på Tukes webbplats:
http://tukes.fi/sv/Tjanstomraden/konsumentsakerhet/RAPEX-systemet-/