Övervaka alltid små barn i simbassänger och i badtunnor

Tukes 5.6.2015 8.30
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner särskilt barnfamiljer om säker användning av badtunnor och simbassänger.  Utöver nytta och nöje finns det också risker med badtunnor och simbassänger. Sådana risker är drunkningsrisk, vattenkvaliteten och kemikalier som använts för att upprätthålla vattenkvaliteten samt dessutom risken för bränder och brandskador som hänför sig till badtunnor som värms upp med ved.  

Drunkning är den näst vanligaste orsaken till olycksfall med dödlig utgång bland barn i EU-området. I Finland drunknar i genomsnitt sju barn årligen och risken är störst bland barn i åldern 1–4 år. I Sverige inträffade ett beklagligt olycksfall i maj, där en 2-åring omkom efter att ha ramlat i en badtunna.

Så här använder du badtunna och simbassäng tryggt 

  • Förhindra att barn oövervakat kan ta sig ner i bassängen: täck över bassängen eller badtunnan med ett ändamålsenligt lock eller skyddspresenning eller förhindra att barn kan ta sig ner i vattnet genom att till exempel avlägsna stegen från bassänger med hög kant. Det säkraste sättet att förhindra drunkning är att alltid tömma bassängen efter användning.
  • Placera badtunnor som värms upp med ved tillräckligt långt ifrån brännbara material. Försäkra dig om att man i misstag inte kan vidröra de delar som blir heta, till exempel skorstenen.
  • Försäkra dig om att du får ändamålsenliga bruksanvisningar med simbassängen eller badtunnan. Följ givna anvisningar noggrant.
  • Övervaka alltid små barn i simbassängen! Barn får aldrig lämnas ensamma i simbassängen eller i badtunnan, eftersom man också kan drunkna i grunt vatten.

Så här sörjer du för vattenkvaliteten och använder bassängkemikalier tryggt 

  • Förhindra att organiskt material hamnar i bassängen genom att använda ett lock eller en skyddspresenning. På det här viset förhindrar du att bland annat fågelavföring och annat skräp, som löv hamnar i vattnet. När du går i bassängen ska du också att skölja av sand från fötterna.
  • Följ regelbundet upp vattenkvaliteten och använd rengöringskemikalier efter behov. Byt vatten i bassängen efter behov. Vid varmt väder är det särskilt viktigt att följa upp vattenkvaliteten. Smutsigt vatten kan vara farligt särskilt för små barn som ofta sväljer vatten när de simmar.
  • Använd rätt dosering av bassängkemikalier som är lämpade för ändamålet. Felaktig dosering eller olämpliga kemikalier kan orsaka fara. Använd bassängen först när du är säker på vattenkvaliteten. Orent vatten eller feldoserat rengöringsmedel kan förorsaka kliande ögon, hud- eller andningssymptom.
  • Förvara bassängkemikalier omsorgsfullt utom räckhåll för små barn. Kemikalierna kan medföra hälsorisker eller till och med livsfara.

Preciseringar som gäller säkerhetskraven på simbassänger för hemmabruk utomhus och badtunnor är under beredning. 

Simbassänger för hemmabruk utomhus och badtunnor är allmänna konsumtionsvaror, som ska uppfylla kraven i konsumentsäkerhetslagen (920/2011). De som överlåter varan eller tillhandahåller tjänsten bär ansvar för att konsumtionsvarorna eller konsumenttjänsterna inte medför  fara för någons säkerhet.  Med bassängerna och tunnorna samt medföljande tilläggsutrustning, som lock och skyddspresenningar ska ges tydliga och lättfattliga anvisningar om hur man använder dem tryggt. Anvisningarna ska finnas på finska och på svenska. Om bassängen är försedd med ett lock ska locket bära en människas vikt. Locket ska också vara försett med en fästmekanism som förhindrar tillträde till bassängen när bassängen inte används.  Bassängens skyddspresenning ska i sin tur vara försedd med varningstext om presenningen inte bär en människas vikt.

I säkerhetsstandarderna presenteras metoder med vilka man i princip kan uppnå de krav som lagstiftningen ställer. Standarder som gäller simbassänger för hemmabruk utomhus publiceras under hösten 2015 och en standard för badtunnor är under beredning.

Se Tukes instruktionsvideo där tanten med blomsterhatten tipsar om hur man tryggt använder en badtunna i barnfamiljer (på finska).

Närmare upplysningar:

Mer om  simbassänger för hemmabruk utomhus

specialplanerare Kari Andersson tfn 029 5052 112, [email protected]

planerare Nina Majuri, tfn 029 5052 145, [email protected]