Tillsynsprojekt förbättrade säkerheten på bollspelsområden

Tukes 18.4.2012 8.22
Pressmeddelande

Säkerheten på allmänna bollspelsområden är rätt bra, men det finns fortfarande utrymme för förbättring t.ex. i fråga om fotbollsmålens och basketmålens skick, placering och förvaring. Sommaren 2011 förbättrades säkerheten på allmänna bollspelsområden i ett gemensamt tillsynsprojekt mellan Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), regionförvaltningsverken och kommunerna. Sammanlagt granskades 633 bollplaner. Före projektet gav inspektörerna den övergripande säkerheten på bollspelsområdena betyget 7,5. Efter tillsynsåtgärderna var medelbetyget redan 8,3.

Bakgrunden till tillsynsprojektet var olyckor som inträffat på bollplaner bland annat till följd av att fotbollsmål och basketmål vält omkull. Risken för olyckor ökar om redskapen inte övervakas och om underhållet av dem försummas.

Vid inspektionerna framkom framför allt två saker som försämrade säkerheten på planerna: ofog som bollspelsområdena och redskapen som används där utsätts för samt nivån på egenkontrollen av planerna.

Vid tillsynsprojektet framkom det att det praktiska underhållet av bollspelsområdena var rätt väl skött. Avsaknaden av dokument var ett betydande problem i samband med egenkontrollen. Även om planen var oklanderligt skött fanns det många gånger inga dokument över skötsel, underhåll och kontroller. Bristerna i det praktiska underhållet gällde vanligen fotbollsmålens och basketmålens skick, placering och förvaring.

– På vissa planer hade gamla mål som inte längre användes lämnats vid utkanten av planen. Gamla mål är lockande men farliga att klättra på. För att förhindra att fotbollsmålen välter, används olovligt och flyttas i onödan kan man t.ex. ställa dem mot varandra och låsa ihop dem.  Vissa basketmål saknade även motvikter som är viktiga för stabiliteten, säger överinspektör Kaarina Kärnä på Tukes.

Det första nationella tillsynsprojektet för bollspelsområden kan anses vara omfattande. I projektet deltog tillsynsenheterna för 56 kommuner, då antalet verksamma enheter var sammanlagt 88 i Finland år 2011. I projektet granskade konsumentsäkerhetsmyndigheterna 633 planer, vilket är omkring en femtedel av alla bollspelsområden i områdena. Planerna som granskades valdes ut på basis av riskerna. Allmänna bollspelsområden omfattas i allmänhet av konsumentsäkerhetslagens (920/2011) tillämpningsområde.

Tukes anser det viktigt att de kommunala konsumentsäkerhetstillsynsmyndigheterna övervakar allmänna bollspelsområden även i fortsättningen.

– Målet är en trygg bollspelssommar på välskötta planer, där användarna också drar sitt strå till stacken för att förbättra säkerheten, säger Kärnä.

Mer information:

Säkerhetskrav på allmänna bollspelsområden

överinspektör Kaarina Kärnä, tfn 010 6052 184

produktsäkerhetsingenjör Jaakko Laitinen, tfn 010 6052 194

e-post: [email protected]