Togs tältet av vinden? Förankra tält och andra tillfälliga konstruktioner ordentligt

Mediatiedote 6.7.2018 13.52
Pressmeddelande

Små och lätta tält som används vid publikevenemang kan orsaka fara om vinden lyfter upp dem i luften. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att tält ska förankras ordentligt för att faror ska undvikas.

Tukes har upptäckt brister vid förankring av små och lätta tält och andra tillfälliga konstruktioner som används vid publikevenemang. Bristerna har bestått i förankringssätten eller så har konstruktionerna inte hållit för den belastning som vinden orsakar.

Lätta flyttbara tält ska förankras i ett fast underlag, i byggnader eller andra fasta konstruktioner. Om sådana inte finns tillgängliga, kan motvikter användas för förankringen. En vindby eller dammvirvel lyfter upp tältet i luften oväntat snabbt om det inte är ordentligt förankrat. Ju större tältets vägg- och takyta är, desto större blir den lyftkraft som vinden orsakar.

Den som reser och använder ett tält ska se till att användningen av tältet inte orsakar fara för människor eller egendom. Vid publikevenemang vilar ansvaret för säker användning på evenemangsarrangören, som ska se till att konstruktioner inte orsakar fara för publiken. 

 

Anvisningar för säkerställning av säker användning:

 1. Följ bruksanvisningarna: Tillverkaren av ett tält ska till användaren lämna tillräcklig information avseende till exempel resning, användning och nedtagning. Information om tältets vind- och lasttålighet samt dess beteende under varierande förhållanden hjälper den som reser och använder tältet att bedöma om det är säkert att använda det. Vid användning av ett tält ska man förutom tillverkarens anvisningar också följa eventuella tilläggsanvisningar och bestämmelser från myndigheterna. 
   

 2. Förankra tältet tillförlitligt: Ett sätt att förankra ett tält som kan rekommenderas är att använda jordankare eller att fästa tältet i byggnader eller andra fasta konstruktioner. Om det inte finns några fasta konstruktioner tillgängliga, kan man använda motvikter som är konstruerade och dimensionerade för tältet. Då ska motvikterna låsas fast i tältets konstruktioner så att de inte lossnar och faller av. Olika fastsättningssätt kan också kombineras. Förankringarna ska utföras så att de inte orsakar någon fara för användaren (t.ex. risk för att snubbla eller strypas).
   

 3. Korrekta förankringsmedel: Vid förankring av tält måste man säkerställa att förankringarna inte öppnas oavsiktligt. I första hand ska man använda förankringsmedel som tillverkaren har bestämt eller som levereras tillsammans med tältet. I stället för krokar, kilar och öppna slingor bör man använda låsbaka hakar eller schacklar som inte öppnas oavsiktligt. Linor och andra förankringsmedel ska ha tillräcklig draghållfasthet.
   

 4. Ge akt på förhållandena: Det är nödvändigt att förbereda sig på att förhållandena i omgivningen ändras och att ge akt på dem medan tältet används. Förhållandena kan ändras snabbt, och eventuella i förväg kända extrema förhållanden, såsom fallvindar och tromber, kräver särskilda förberedelser. Till exempel ska man ta ned tältet om vindens styrka ökar för mycket. Om man inte hinner ta ned tältet, kan man minska vindlasten genom att öppna tältets tak eller väggar.
   

 5. Kontrollera tältets skick: I samband med resning och nedtagning och under användning ska man kontrollera tältets skick. Trasiga, skadade eller slitna förankringsfästen, delar eller konstruktioner får inte användas. Om man under användningen upptäcker att en fara uppkommer, ska man vid behov sluta att använda tältet eller ersätta felaktiga delar i den mån det är möjligt.

  Lätta snabbtält eller pop up-tält är inte avsedda för långvarig användning. Om lätta snabbtält eller pop up-tält sätts upp nära varandra och deras sammanlagda yta överstiger 50 m2, kan man för dessas del tillämpa den europeiska standarden EN 13782. 

  Mer information: överinspektör Kari Koponen, tfn: 0295 052 094, [email protected]