Leksak i överraskningsägg innehöll för mycket ftalater

Tukes 20.4.2011 9.00
Pressmeddelande

Vid de test av överraskningsägg som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utfört hittades förbjudna ftalater i leksaken i ett Mumin-överraskningsägg. På grund av säkerhetsbristen återkallas Mumin-äggen från konsumenterna. Fem överraskningsägg hade även brister i märkningen. Tukes valde stickprovsmässigt ut 10 leksaker i överraskningsägg och testade dem vid Tullaboratoriet.

Materialet i den magnetiska Muminmammafiguren i Mumin-överraskningsägget innehöll ftalater som används som mjukgörare i plast och är förbjudna i leksaker och barnavårdsartiklar. Muminmammafiguren som fanns i överraskningsägget ska placeras utom räckhåll för barn.

Importören har varit i kontakt med återförsäljarna för att dra bort Mumin-överraskningsäggen från butikerna. Konsumenter som har köpt ett Mumin-överraskningsägg som innehöll en magnetisk Muminmammafigur kan returnera leksaken och få gottgörelse enligt konsumentskyddslagen. Importören har också förbundit sig att informera konsumenterna om saken. Mer information om den återkallade produkten och närmare anvisningar finns på Tukes webbplats http://marek.tukes.fi/Muminmammafiguren

Fem andra överraskningsägg hade brister i märkningen. Märkningen på förpackningen saknade antingen helt omnämnande om kvävningsrisk eller också fanns omnämnandet bara i den finskspråkiga varningstexten. Varningen ska finnas både på försäljningsemballaget och inne i kapseln där leksaken ligger.

Företagen ansvarar för produkternas säkerhet

Tukes understryker företagens ansvar för att försäkra sig om produkternas säkerhet. Myndigheterna kontrollerar inte leksakers säkerhet på förhand.

En överraskningsleksak ska uppfylla säkerhetskraven i leksakslagen och leksaksstandarden. Det ska finnas varningsmärkning på emballaget till ett överraskningsägg eller en annan sötsak som innehåller en överraskningsleksak samt inne i kapseln där överraskningsleksaken ligger, om leksaken t.ex. på grund av sin storlek kan medföra kvävningsrisk och därför är olämplig för barn under 3 år.  Texten ska vara tillräckligt stor och ha en färg som avviker från den övriga texten. Märkningen får inte heller vara täckt av veck i emballaget. Förutom varningsmärkning ska produkten även vara försedd med namn och adress på den som tillverkat eller låtit tillverka produkten samt CE-märkning.

Även om en överraskningsleksak uppfyller säkerhetskraven kan såväl leksaken som kapseln i vilken överraskningen ligger eller kapselns delar medföra kvävningsrisk på grund av sin storlek eller form, om de fastnar i halsen och blockerar luftvägarna. Därför ska föräldrarna övervaka barnens lek och följa åldersbegränsningarna för leksaker.

Kraven på kapslar i överraskningsägg ändras 20.7.2011, då kraven i det nya leksaksdirektivet börjar tillämpas. I fortsättningen ska kapslarnas löstagbara delar vara antingen tillräckligt stora eller sammanlänkade för att förhindra kvävningsrisk.

Mer info:          Pipsa Korkolainen, tfn   010 6052 125
                            [email protected]

           

 Bild 1. Muminmammafiguren             Bild 2: Mumin-överraskningsägg                

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) skyddar människor, egendom och miljö mot säkerhetsrisker. Tukes främjar teknisk säkerhet och överensstämmelse med kraven samt konsument- och kemikaliesäkerhet inom många områden. Tukes övervakar produkter, tjänster och produktionssystem inom sina verksamhetsområden och genomför lagstiftningen i samband med dem. Tukes har cirka 200 anställda och huvudverksamhetsställena finns i Helsingfors och Tammerfors.