Genomslagskraftig tillsyn för miljö- och hälsoskyddet

Tukes 9.10.2014 9.03
Pressmeddelande

Miljö- och hälsoskyddsmyndigheterna söker genomslagskraft genom riskbaserad, synlig tillsyn och utveckling av datasystemen.  Finlands centrala ämbetsverk inom hälso- och miljöskydd Evira, Tukes och Valvira har lyft fram genomslagskraft som det centrala temat också i det gemensamma riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyddet 2015–2019. Tillsynsprogrammet styr kommunerna i planeringen och verkställandet av tillsynen.

Miljö- och hälsoskyddet ingår i den förebyggande primärhälsovården där man kontrollerar faktorer i människornas livsmiljö som påverkar deras hälsa. Miljö- och hälsoskyddet omfattar hälsoskydd, tillsyn över livsmedel, tobakslag, konsumentsäkerhet, djurens hälsa och välbefinnande samt veterinärtjänster. För styrning av tillsynen svarar de centrala ämbetsverken Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Säkerhets och kemikalieverket (Tukes) och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira. Under de närmaste åren satsar dessa speciellt på genomslagskraft för tillsynen. Regionförvaltningsverken svarar för den regionala styrningen samt tillsynen. Miljö- och hälsoskyddsmyndigheterna i kommunen eller samarbetsområdet sköter tillsynen i det egna området.

Genom det gemensamma riksomfattande tillsynsprogrammet fastställs de centrala ämbetsverkens gemensamma principer för övervakning och man klargör ansvar och uppgifter. Programmet förenhetligar tillsynspraxisen och främjar samarbetet mellan olika tillsynsmyndigheter samt mellan verksamhetsidkarna och myndigheterna.

Synlig, riskbaserad och avgiftsbelagd tillsyn

Det färska programmet linjerar upp att kommunerna riskbaserat ska rikta tillsynen mot de objekt där behovet är som störst. En lättare tillsyn kan övervägas när verksamhetsidkaren konstateras sköta sina plikter på ett lämpligt sätt. I regel är tillsynen i enlighet med den kommunala tillsynsplanen avgiftsbelagd. Principen är att de avgifter som uppbärs för tillsynen inte får överstiga de verkliga kostnaderna. Avgifterna täcker inte alla kostnader som tillsynen ger upphov till.

Utöver de traditionella kontrollerna är det viktigt att förbättra tillsynens synlighet i kommunerna. En planmässig, regelbunden och mångsidig kommunikation är den viktigaste metoden för att utveckla tillsynens synlighet. En genomslagskraftig kommunikation innebär också effektiv resursanvändning.

Miljö- och hälsoskyddets centraliserade datasystem ersätter blanketterna för informationsinsamling som tidigare användes vid de centrala ämbetsverken. Centraliserad elektronisk informationssamling effektiviserar också rapporteringen från lokal nivå till centrala myndigheter.

Tillsynsprogrammet finns att tillgå elektroniskt på adressen: http://www.valvira.fi/se/styrning_och_tillsyn/tillsynsprogram/miljohalsovard


Mer information:


Livsmedelstillsyn: överinspektör Eeva Fieandt, tfn 029 5304 285 (Evira)

Programmet för veterinärmedicin: konsultativ tjänsteman Sanna Hellström, tfn 029 5304 052 (Evira)

Konsumentsäkerhetstillsyn: överinspektör Niina Kupiainen, tfn 029 5052 184 (Tukes)

Hälsoskyddstillsyn: överinspektör Heli Laasonen, tfn 029 5209 631 (Valvira)

Tillsyn över tobakslagen: överinspektör Reetta Honkanen, tfn 029 5209 630 (Valvira)

E-postadresser: [email protected], [email protected] och [email protected]