Valikko

Ympäristöterveydenhuollon valvonnassa haetaan vaikuttavuutta

Tukes 9.10.2014 9.03
Tiedote

Ympäristöterveydenhuollon viranomaiset hakevat vaikuttavuutta riskiperusteisella, näkyvällä valvonnalla ja tietojärjestelmien kehittämisellä.  Suomen ympäristöterveydenhuollon keskusvirastot Evira, Tukes ja Valvira ovat nostaneet vaikuttavuuden keskeiseksi teemaksi myös ympäristöterveydenhuollon yhteisessä valtakunnallisessa valvontaohjelmassa vuosille 2015–2019. Valvontaohjelma ohjaa kuntia valvonnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää perusterveydenhuoltoa, jossa valvotaan ihmisen terveyteen vaikuttavaa elinympäristöä. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelun, elintarvikkeiden, tupakkalain, kuluttajaturvallisuuden ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta sekä eläinlääkäripalvelut. Valvonnan ohjauksesta vastaavat keskusvirastot Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Sosiaali- terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, jotka painottavat lähivuosina erityisesti valvonnan vaikuttavuutta. Alueellisesta ohjauksesta sekä valvonnasta vastaavat aluehallintovirastot. Kunnan tai yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon viranomaiset huolehtivat valvonnasta omilla alueillaan.

Yhteisellä valtakunnallisella valvontaohjelmalla määritellään keskusvirastojen yhteiset periaatteet valvonnalle ja selkeytetään vastuita ja tehtäviä. Ohjelma yhtenäistää valvontakäytäntöjä ja edistää yhteistyötä eri valvontaviranomaisten sekä toiminnanharjoittajien ja viranomaisten välillä.

Näkyvää, riskiperusteista ja maksullista valvontaa

Tuore ohjelma linjaa, että kuntien tulee suunnata valvontaa riskiperusteisesti niihin kohteisiin, joissa sille on eniten tarvetta. Valvonnan keventämistä voidaan harkita, kun todetaan toiminnanharjoittajan hoitavan velvoitteensa asianmukaisesti. Kunnan valvontasuunnitelman mukainen valvonta on pääsääntöisesti maksullista. Periaatteena on, että valvonnasta perittävät maksut eivät saa ylittää todellisia kustannuksia. Maksut eivät kata kaikkia valvonnasta aiheutuvia kustannuksia.

Perinteisten tarkastusten ohella on tärkeää parantaa valvonnan näkyvyyttä kunnissa. Suunnitelmallinen, säännöllinen ja monipuolinen viestintä on tärkein keino valvonnan näkyvyyden kehittämiseksi. Vaikuttava viestintä on myös tehokasta resurssien käyttöä.

Ympäristöterveydenhuollon keskitetyt tietojärjestelmät korvaavat aiemmin käytössä olleet keskusvirastojen tietojenkeruulomakkeet. Keskitetty sähköinen tiedonkeruu tehostaa myös raportoimista paikallistasolta keskusviranomaisille.

Valvontaohjelma on saatavilla sähköisenä osoitteessa: http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/valvontaohjelmat/ymparistoterveydenhuolto


Lisätietoja:

 
Elintarvikevalvonta: ylitarkastaja Eeva Fieandt, puh. 029 5304 285  (Evira)

Eläinlääkintähuollon ohjelma: neuvotteleva virkamies Sanna Hellström, puh. 029 5304 052 (Evira)

Kuluttajaturvallisuusvalvonta: ylitarkastaja Niina Kupiainen, puh. 029 5052 184 (Tukes)

Terveydensuojelun valvonta: ylitarkastaja Heli Laasonen, puh. 029 5209 631 (Valvira)

Tupakkalain valvonta: ylitarkastaja Reetta Honkanen, puh. 029 5209 630  (Valvira)

Sähköpostiosoitteet: [email protected], [email protected] ja [email protected]