Aktörernas roller

Som företagare bör du känna till din roll i tryggandet av säkerheten och överensstämmelsen med kraven och veta vilka dina skyldigheter är. Dessutom är det viktigt att du känner till skyldigheterna för andra företag som är anknutna till din affärsverksamhet, så att du vet vem som är ansvarig för vad.

Lägg märke till att olika krav gäller för olika branscher och produktgrupper, beroende på till vilket av lagens tillämpningsområden branschen hör. En del av branscherna kräver tillstånd, och då måste du ansöka om tillstånd innan du kan starta din verksamhet. Mer detaljerad information om krav som gäller olika branscher och produktgrupper samt aktörernas skyldigheter finns på branschernas och produktgruppernas egna sidor.

Tillverkare

Definitionen av tillverkarens roll varierar enligt bransch

 • Vad gäller produkter avses med tillverkare den aktör som själv eller genom en underleverantör tillverkar eller konstruerar och marknadsför den under sitt eget namn eller varumärke.
 • Vad gäller kemikalier avses med tillverkare det företag i EU-området, som tillverkar ämnen inom EU-området.

Exempel: Vid sidan av sitt dagarbete börjar Ulla tillverka leksaker
Ulla utvecklar en leksak till barnens lekar och planerar att vid sidan av sitt dagarbete börja sälja leksaker vid olika evenemang och mässor.

Ulla är en tillverkare. I egenskap av tillverkare ska hon försäkra sig om att leksaken uppfyller alla bestämmelser och krav som gäller den. Ulla ska t.ex. upprätta tekniska dokument, anbringa CE-märkning och upprätta en försäkran om överensstämmelse med kraven.

Tillverkarens representant

En auktoriserad representant är en representant som tillverkaren skriftligen har utsett för att aktivt ingripa i tillverkarens ställe i vissa ärenden anknutna till tryggandet av produkternas överensstämmelse. Den auktoriserade representantens verksamhetsställe är i EU-området.

Importör

Definitionen av importörens roll varierar enligt bransch.

Vad gäller produkter är importören en aktör som

 • importerar från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet produkter eller ämnen för försäljning på EU-marknaden
 • importerar produkterna till den finländska marknaden, detta gäller produkter för vilka lagstifningen inte har harmoniserats på EU-nivå, t.ex. ädelmetallprodukter
 • importerar produkterna till den finländska marknaden, detta gäller produktgrupper som faller under producentansvaret, t.ex. ackumulatorer, batterier och förpackningar.

Vad gäller produkter berörs importören även av tillverkarens skyldigheter i följande fall:

 • importören importerar produkten till marknaden under sitt eget namn eller varumärke
 • importören ändrar en produkt som redan släppts på marknaden på ett sätt som kan inverka på dess överensstämmelse.

Vad gäller kemikalier är importören det företag i EU-området, som ansvarar för import av kemikalien till EU-området.

Exempel: Matti beställer telefonskal från ett land utanför EU och börjar sälja dem på nätet

Matti beställer för eget bruk ett skyddsskal till sin mobiltelefon från en webbutik utanför EU-området. Skyddsskalet visar sig praktiskt. Matti beslutar att beställa till av skyddsskalen och börja sälja dem på handelsplattformar på internet.

Då Matti beställer skyddsskal för att sälja dem, förändras hans roll från konsument till importör. Som importör ska Matti ansvara för att skyddsskalen uppfyller de särskilda krav EU och de finländska bestämmelserna ställer.

Om det senare framgår att skyddsskalen har orsakat fara för sina användare, är Matti som importör skyldig att vidta åtgärder. Beroende på situationen ska Matti vidta åtgärder för att få skyddsskalen att överensstämma med kraven eller för att dra tillbaka skyddsskalen från marknaden eller ordna en återkallelse av skyddsskalen.

Exempel: Saaras importföretag beställer oförpackade elvispar utan varumärke och packar dem i egna försäljningsförpackningar

Saara har ett importföretag, som importerar produkter från en tillverkare i ett land utanför EU-området. Saara beslutar att beställa av tillverkaren ett parti oförpackade elvispar utan varumärke, som hon packar i egna försäljningsförpackningar och anbringar sitt eget varumärke på förpackningarna.

Då Saara anbringar sitt eget varumärke på elvisparna, förändras Saaras företags roll i förhållande till elvisparna från importör till tillverkare och Saaras företag övertar tillverkarens skyldigheter för ifrågavarande elvispar.

Återförsäljare

Med återförsäljare avses vanligen distributören.

Distributör

Definitionen av distributörens roll varierar enligt bransch.

Vad gäller produkter är distributören något av följande:

 • ett företag som säljer en produkt eller ett ämne som tillverkats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller som redan tidigare importerats till det ekonomiska samarbetsområdet
 • detalj- och partihandlare för produkterna eller ämnena
 • ett företag, en förening eller liknande som gratis delar ut produkter eller ämnen till konsumenterna
 • en köpman som handlar med begagnade varor, såsom återvinningscentraler och loppmarknader.

Vad gäller vissa produktgrupper, som elektriska produkter och konsumentvaror, anses distributören vara tillverkare.
En distributör anses vara tillverkare då

 • distributören släpper ut en produkt på marknaden i sitt eget namn eller varumärke
 • distributören ändrar på en produkt som redan har släppts ut på marknaden, vilket kan inverka på hur kraven uppfylls.

Vad gäller kemikalier är distributören en fysisk eller juridisk person som befinner sig i EU-området, inklusive detaljhandlare, som endast lagrar och släpper på marknaden ett ämne som sådant eller i en blandning, för tredje parters räkning.

Exempel: Frisören Mika delar gratis ut hårborstar till sina kunder

Frisören Mika beställer hårborstar av ett belgiskt företag, och delar gratis ut dem till sina tusen första kunder. Då Mika köper hårborstarna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och delar ut dem till sina kunder, anses han vara en distributör.

Mäklare eller agent

Mäklare eller agent avser ett företag som

 • vidarebefordrar produkter från en utländsk tillverkare till en finländsk detaljhandlare, eller
 • förmedlar tjänster som genomförs av någon annan och är riktade till konsumenterna.

Mäklaren innehar inte nödvändigtvis själv den förmedlade produkten eller tjänsten, utan förhandlar mestadels beställningsavtal mellan parterna.

Mäklaren eller agenten ska för sin del se till att säkerhetsrelaterade frågor beaktats korrekt i produkterna och tjänsterna. Skyldigheterna i konsumentsäkerhetslagen berör även mäklare och agenter och myndigheterna kan rikta sina åtgärder även mot dem.

Andra roller i kemikalielagstiftningen

I kemikalielagstiftningen finns även andra roller:

 • producent av en vara
 • enda representant
 • nedströmsanvändare
 • kemikaliehanterare.

Skyldigheterna för de olika rollerna har samlats på REACH-sidan Aktörsroller och CLP-sidan Aktörsroller.

Roller i industrin

För att trygga en säker verksamhet ska inom industrin utses personer som ansvarar för vissa aktiviteter. Till dessa bestämmelser hör till exempel:

 • Driftsövervakare och -ledare
  • Driftsövervakaren eller driftsledaren är en person som är i företagets tjänst och vars uppgift är att handleda och övervaka att föreskrifterna följs i verksamheten och att produkter och anordningar överensstämmer med kraven. Driftsövervakarens och driftsledarens kompetenskrav varierar enligt bransch.
 • Ansvarig person
  • Ansvariga personer kan finnas t.ex. på installationsföretag och i butiker. En ansvarig persons uppgifter och kompetenskrav varierar enligt bransch.