Toimijoiden roolit

Yrittäjänä sinun pitää tietää roolisi turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa ja se, mitä velvollisuuksia sinulle kuuluu. Lisäksi sinun on hyvä tunnistaa liiketoimintaasi liittyvien muiden yritysten velvollisuudet, jotta tiedät, mitä kuuluu kenenkin vastuulle.

Huomioi, että eri toimialoille ja tuoteryhmille on erilaisia vaatimuksia riippuen siitä, minkä lain soveltamisalaan toimiala kuuluu. Osa toimialoista on luvanvaraisia, jolloin ennen toiminnan aloittamista on haettava lupaa. Tarkemmin eri toimialoja ja tuoteryhmiä koskevista vaatimuksista sekä roolien velvollisuuksista on kerrottu toimialojen ja tuoteryhmien omilla sivuilla.

Valmistaja

Valmistajan roolin määritelmä vaihtelee toimialoittain

 • Tuotteiden osalta valmistaja tarkoittaa tahoa, joka itse tai alihankintana valmistaa tai suunnittelee tuotteen ja markkinoi sitä omalla nimellään tai tavaramerkillään.
 • Kemikaalien osalta valmistaja tarkoittaa EU-alueelle sijoittunutta yritystä, joka valmistaa aineita EU-alueella.
   

Esimerkki : Ulla alkaa päivätyönsä ohella valmistaa leluja
Ulla kehittää lasten leikkeihin tarkoitetun lelun ja suunnittelee, että hän alkaa päivätyönsä ohella valmistaa ja myydä leluja erilaisissa tapahtumissa ja messuilla.

Ulla on valmistaja. Valmistajana hänen pitää varmistaa, että lelu täyttää kaikki sille asetetut säädökset ja vaatimukset. Ullan pitää esim. laatia tekniset asiakirjat, kiinnittää CE-merkintä ja laatia vaatimuksenmukaisuusvakuutus.

Valtuutettu edustaja

Valtuutettu edustaja on edustaja, jonka valmistaja on kirjallisesti nimennyt toimimaan puolestaan tietyissä tuotteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyvissä asioissa. Valtuutetun edustajan toimipaikka on EU:n alueella.

Maahantuoja

Maahantuojan roolin määritelmä vaihtelee toimialoittain.

Tuotteiden osalta maahantuoja on taho, joka

 • tuo Euroopan talousalueen ulkopuolelta tuotteita myytäväksi EU:n markkinoille
 • tuo tuotteet Suomen markkinoille, tämä koskee tuotteita, joita koskevaa lainsäädäntöä ei ole yhtenäistetty EU:n tasolla, esim. jalometallituotteet
 • tuo tuotteet Suomen markkinoille, tämä koskee tuottajavastuun piirin kuuluvia tuoteryhmiä, esim. akut, paristot ja pakkaukset.

Tuotteiden osalta maahantuojaa koskevat myös valmistajan velvollisuudet seuraavissa tapauksissa:

 • maahantuoja tuo tuotteen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään
 • maahantuoja muuttaa jo markkinoille saatettua tuotetta tavalla, joka voi vaikuttaa vaatimusten täyttymiseen.

Kemikaalien osalta maahantuoja on EU-alueelle sijoittunut yritys, joka vastaa kemikaalin maahantuonnista EU-alueelle.
 

Esimerkki: Matti tilaa EU:n ulkopuolelta puhelimen suojakuoria ja alkaa myydä niitä netissä

Matti tilaa omaan käyttöönsä EU-alueen ulkopuolisesta verkkokaupasta matkapuhelimen suojakuoren. Suojakuori osoittautuu käytännölliseksi. Matti päättää tilata lisää suojakuoria ja alkaa myydä suojakuoria verkon kauppapaikoissa.

Kun Matti tilaa suojakuoria myyntiin, hänen roolinsa muuttuu kuluttajasta maahantuojaksi. Maahantuojana Matti on vastuussa siitä, että suojakuoret täyttävät niille asetetut EU:n ja suomalaiset erityisvaatimukset.

Jos myöhemmin tulee ilmi, että suojakuoret ovat aiheuttaneet käyttäjilleen vaaraa, on Matti maahantuojana velvollinen ryhtymään toimiin. Matin pitää tilanteesta riippuen ryhtyä toimiin, joilla suojakuoret saadaan vaatimustenmukaisiksi tai joilla suojakuoret poistetaan markkinoilta tai joilla suojakuoria koskeva palautusmenettely järjestetään.
 

Esimerkki: Saaran maahantuontiyritys tilaa pakkaamattomia ja tuotemerkittömiä sähkövatkaimia ja pakkaa ne omiin myyntipakkauksiin

Saaralla on maahantuontiyritys, joka maahantuo tuotteita EU-alueen ulkopuoliselta valmistajalta. Saara päättää tilata valmistajalta erän pakkaamattomia ja tuotemerkittömiä sähkövatkaimia, jotka hän pakkaa omiin myyntipakkauksiin ja kiinnittää pakkauksiin oman tuotemerkkinsä.

Kun Saara kiinnittää sähkövatkaimiin oman tuotemerkkinsä, Saaran yrityksen rooli muuttuu sähkövatkaimien osalta maahantuojasta valmistajaksi ja Saaran yritykselle tulee kyseisten sähkövatkaimien osalta valmistajan velvollisuudet.
 

Jälleenmyyjä

Jälleenmyyjällä tarkoitetaan yleisesti jakelijaa.
 

Jakelija

Jakelijan roolin määritelmä vaihtelee toimialoittain.

Tuotteiden osalta jakelijalla tarkoitetaan seuraavia:

 • yritys, joka myy Euroopan talousalueella valmistettua tai talousalueelle jo aiemmin maahantuotua tuotetta
 • tuotteiden vähittäis- ja tukkumyyjä
 • ilmaiseksi tuotteita kuluttajille jakava yritys, seura tai muu vastaava
 • käytetyn tavaran kauppias, kuten kierrätyskeskus ja kirpputori.

Tiettyjen tuoteryhmien osalta, kuten sähkötuotteet ja kulutustavarat, jakelijaa pidetään valmistajana. Jakelijaa pidetään valmistajana, kun

 • jakelija tuo tuotteen markkinoille omalla nimellään tai tuotemerkillään
 • jakelija muuttaa jo markkinoille saatettua tuotetta tavalla, joka voi vaikuttaa vaatimusten täyttymiseen.

Kemikaalien osalta jakelija on EU-alueelle sijoittunut luonnollinen tai oikeushenkilö, myös vähittäismyyjä, joka ainoastaan varastoi ja saattaa markkinoille aineen sellaisenaan tai valmisteessa, kolmansien osapuolten puolesta.
 

Esimerkki: Parturi-kampaaja Mika jakaa asiakkailleen ilmaiseksi hiusharjoja

Parturi-kampaaja Mika tilaa belgialaiselta yritykseltä hiusharjoja, joita hän jakaa ilmaiseksi tuhannelle ensimmäiselle asiakkaalleen. Kun Mika ostaa hiusharjat Euroopan talousalueelta ja jakaa niitä asiakkailleen, hänen katsotaan olevan jakelija.
 

Välittäjä tai agentti

Välittäjä tai agentti tarkoittaa yritystä, joka

 • välittää tuotteita ulkomaalaiselta valmistajalta suomalaiselle vähittäismyyjälle tai
 • välittää jonkun muun toteuttamia, kuluttajille suunnattuja palveluita.

Välittäjä ei välttämättä pidä välittämäänsä tuotetta tai palvelua itse hallussaan, vaan välittää lähinnä tilaussopimuksia tahojen välillä.

Välittäjän tai agentin on huolehdittava osaltaan, että tuotteissa ja palveluissa on huomioitu asianmukaisesti turvallisuuteen liittyvät asiat. Kuluttajaturvallisuuslainsäädännön velvoitteet koskevat myös välittäjiä ja agentteja ja viranomaiset voivat kohdistaa toimenpiteensä myös niihin.
 

Kemikaalilainsäädön muut roolit

Kemikaalilainsäädännössä on myös muita rooleja:

 • esineen tuottaja
 • ainoa edustaja
 • jatkokäyttäjä
 • kemikaalien käsittelijä.

Eri roolien vastuita on koottu REACHin Toimijaroolit-sivulle ja CLP:n Toimijaroolit-sivulle.
 

Teollisuuden roolit

Teollisuudessa on turvallisen toiminnan varmistamiseksi nimettävä henkilöt, jotka vastaavat tietyistä toiminnoista. Tällaisia ovat esimerkiksi:

 • Käytönvalvoja ja -johtaja
  • Käytönvalvoja tai käytönjohtaja on yrityksen palveluksessa oleva henkilö, jonka tehtävä on valvoa ja opastaa, että toiminnassa noudatetaan säädöksiä ja että laitteet ja laitteistot ovat säädösten mukaisia. Käytönvalvojan ja -johtajan pätevyysvaatimukset vaihtelevat toimialoittain.
 • Vastuuhenkilö
  • Vastuuhenkilöitä voi olla esim. asennusliikkeissä ja kaupoissa. Vastuuhenkilön tehtävät ja pätevyysvaatimukset vaihtelevat toimialoittain.