Brexits inverkan på företagen

Förenade kungariket (UK) ska lämna Europeiska unionen. Efter utträdet blir UK en stat utanför EU, dvs. ett tredje land.

På denna webbplats samlar vi information om vilka inverkningar utträdet kan ha på företagens verksamhet. Vi uppdaterar informationen vartefter den blir tillgänglig. Utträdesavtalet är fortfarande öppet, så detaljerna och effekterna är det tills vidare ingen som känner till.

Företagen måste sätta sig in i och skaffa information om vilka krav produkter från tredje länder ska uppfylla, innan de kan tas in på EU:s inre marknad.

Kemikalier

Effekterna på företagen av UK:s utträde ur EU beror på deras roll i leveranskedjan enligt kemikalielagstiftningen. För vissa företag kan detta ha betydande inverkningar. När ett företag som verkar i UK blir ett företag utanför EU, ändras distributörers och nedströmsanvändares roll i samma leveranskedja i flera fall till importörer till EU. I fortsättningen blir exempelvis importen av en kemikalie från UK till Finland olaglig, om företaget som importerar kemikalien inte registrerar ämnena enligt REACH-förordningen hos Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Ytterligare information om hur UK:s utträde inverkar på skyldigheterna enligt REACH-, CLP- och biocidförordningarna finns på ECHA:s webbplats.

Kosmetik

Effekterna på företagen av UK:s utträde ur EU beror på deras roll enligt kosmetikförordningen. För vissa företag kan detta ha betydande inverkningar.

Från och med utträdesdatumet (observera eventuell övergångstid):

  • kan den ansvariga personen inte vara belägen i UK. Därför blir en distributör som är belägen inom EU-området EU-importör och samtidigt utan några separata åtgärder ansvarig person för produkten som importeras från UK till EU-området.
  • kan den nya ansvariga personen även utnämna någon annan aktör inom EU-området till ansvarig person för hans eller hennes räkning.
  • ska den nya ansvariga personen för en kosmetisk produkt anmäla kosmetiska produkter till CPNP-databasen. Den ansvariga personen kan överföra anmälningar som gjorts före utträdesdatumet till den blivande ansvariga personen i CPNP-systemet. Ansvariga personer som är belägna i UK har inte åtkomst till CPNP-databasen efter utträdesdatumet.
  • ska den ansvariga personen inom EU-området göra produktinformationen (PIF, product information file) lätt åtkomlig på sin adress för myndigheten i den medlemsstat där produktinformationen förvaras på ett språk som utan svårighet förstås av de behöriga myndigheterna i den medlemsstaten. Produktinformationen som förvaras i Finland kan finnas på finska, svenska eller engelska.
  • ska informationsmärkningen innehålla den nya ansvariga personens namn, adress och den kosmetiska produktens ursprungsland.

Ytterligare information om hur UK:s utträde inverkar på skyldigheterna enligt EU:s kosmetikförordning hittar du via denna länk.

Produkter

Företagets roll kan ändras från distributör till importör. Brexit gör Storbritannien till ett land utanför EU och om företaget importerar produkter därifrån till marknaden i EU-området, blir företaget en importör av produkter på utträdesdagen. Importörens skyldigheter skiljer sig från distributörens.

EU-lagstiftningen kräver på vissa produktområden, till exempel personlig skyddsutrustning och gasapparater, att en kvalificerad tredje part eller ett s.k. anmält organ deltar i bedömningsförfarandet för att fastställa överensstämmelsen. Storbritanniens anmälda organ förlorar sin ställning som anmälda organ inom EU på utträdesdagen. De avlägsnas från informationssystemet för anmälda organ som kommissionen upprätthåller (NANDO-databasen).

Om företaget efter utträdesdagen till EU-marknaden importerar en produkt vars bedömningsförfarande för att fastställa överensstämmelsen med kraven antingen kräver eller möjliggör deltagande av en tredje part, måste produkten ha ett intyg från ett anmält organ inom EU när produkten införs på marknaden. Brexit påverkar inte produkter som har införts på marknaden före utträdesdagen.

Växtskyddsmedel

Om växtskyddsmedlets tillståndsinnehavare är från UK, har preparatets ömsesidiga godkännande samma giltighetstid som tillståndet.

Godkännandet av ett parallellimporterat preparat gäller till dess att UK-utträdet träder i kraft. Mer information om hur UK:s utträde inverkar på skyldigheterna enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning hittar du på EU-kommissionens webbplats.