Brexits inverkan på företagen

Förenade kungariket (UK) ska lämna Europeiska unionen den 30 mars 2019. Efter utträdet blir UK en stat utanför EU, dvs. ett tredje land.

På denna webbplats samlar vi information om vilka inverkningar utträdet kan ha på företagens verksamhet. Vi uppdaterar informationen vartefter den blir tillgänglig. Utträdesavtalet är fortfarande öppet, så detaljerna och effekterna är det tills vidare ingen som känner till.

Företagen måste sätta sig in i och skaffa information om vilka krav produkter från tredje länder ska uppfylla, innan de kan tas in på EU:s inre marknad.

Kemikalier

Effekterna på företagen av UK:s utträde ur EU beror på deras roll i leveranskedjan enligt kemikalielagstiftningen. För vissa företag kan detta ha betydande inverkningar. När ett företag som verkar i UK blir ett företag utanför EU, ändras distributörers och nedströmsanvändares roll i samma leveranskedja i flera fall till importörer till EU. I fortsättningen blir exempelvis importen av en kemikalie från UK till Finland olaglig, om företaget som importerar kemikalien inte registrerar ämnena enligt REACH-förordningen hos Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Ytterligare information om hur UK:s utträde inverkar på skyldigheterna enligt REACH-, CLP- och biocidförordningarna finns på ECHA:s webbplats.