Brexitin vaikutukset yrityksiin

Britannian EU-ero astui täysimääräisenä voimaan 1.1.2021.

Kokoamme tälle verkkosivulle tietoa siitä, mitä vaikutuksia Brexitillä voi olla yritysten toimintaan. Päivitämme tietoa sitä mukaa, kun sitä on saatavilla.

Yritysten pitää perehtyä asioihin ja hankkia tietoa siitä, mitä vaatimuksia kolmansien maiden tuotteiden on täytettävä, ennen kuin ne voidaan tuoda EU:n sisämarkkinoille.

Kemikaalit

Britannian EU:sta eron vaikutus yrityksiin riippuu EU:ssa toimivien yritysten kemikaalilainsäädännön mukaisesta roolista toimitusketjussa. Joillekin yrityksille tällä voi olla merkittäviä vaikutuksia. Kun Britanniassa toimivasta yrityksestä on tullut EU:n ulkopuolinen yritys, jakelijoiden ja jatkokäyttäjien rooli samassa toimitusketjussa on muuttunut monissa tapauksissa EU:hun maahantuojiksi.

Jotta Britanniassa sijaitsevan yrityksen REACH-rekisteröimä aine voi olla EU/ETA-markkinoilla, on Britanniassa sijaitsevan yrityksen pitänyt siirtää toimintansa johonkin EU/ETA-maahan tai siirtää rekisteröinti EU/ETA-maassa sijaitsevalle ns. ainoalle edustajalle. Muussa tapauksessa jokaisen Britanniasta ainetta EU/ETA-maihin tuovan yrityksen on rekisteröitävä aine itse Euroopan kemikaalivirastoon (ECHA).

Yritys ei voi käyttää REACH-lupamenettelyyn kuuluvaa ainetta Britanniassa sijaitsevalle yritykselle myönnetyn luvan perusteella. Käyttö voi tapahtua vain EU/ETA-maassa sijaitsevan toimittajan luvan mukaisesti, ellei yritys itse hae lupaa. Lupahakemus toimitetaan ECHAlle ja luvan myöntää Euroopan komissio.

Kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteessa sekä varoitusetiketissä on annettava toimittajan tiedot (nimi, osoite ja puhelinnumero). Tämän on oltava EU/ETA-maassa toimiva yritys.

Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan mukaan EU:n kemikaalilainsäädäntöä sovelletaan edelleen Pohjois-Irlannissa.

Lisätietoa Britannian vetäytymisen vaikutuksista REACH-, CLP- ja biosidiasetusten mukaisiin velvoitteisiin löydät ECHAn sivuilta. Lisätietoa saat myös kemikaalineuvonnasta.

Kosmetiikka

UK:n EU:sta vetäytymisen vaikutus yrityksiin riippuu niiden EU:n kosmetiikka-asetuksen mukaisesta toimijaroolista. Joillekin yrityksille tällä voi olla merkittäviä vaikutuksia.

Vetäytymispäivämäärästä lähtien (huomioi mahdollinen siirtymäaika):

  • vastuuhenkilö ei voi olla sijoittautunut UK:iin. Tämän vuoksi EU-alueelle sijoittautuneesta jakelijasta tulee EU-maahantuoja ja samalla ilman eri toimenpiteitä UK:sta EU-alueelle tuomansa valmisteen vastuuhenkilö.
  • uusi vastuuhenkilö voi myös nimetä jonkun muun EU-alueella olevan toimijan vastuuhenkilöksi hänen puolestaan.
  • kosmeettisen valmisteen uuden vastuuhenkilön pitää ilmoittaa kosmeettiset valmisteet CPNP-tietokantaan. Ennen vetäytymispäivämäärää tehdyt ilmoitukset nykyinen vastuuhenkilö voi siirtää CPNP-järjestelmässä tulevalle vastuuhenkilölle. UK:ssa sijaitsevilla vastuuhenkilöillä ei ole pääsyä vetäytymispäivämäärän jälkeen CPNP-tietokantaan.
  • tuotetiedot (PIF, product information file) tulee olla saatavilla EU-alueella sijaitsevan vastuuhenkilön osoitteessa sen jäsenvaltion viranomaisen saatavilla, jossa tuotetietoja säilytetään kielellä, jota tämän jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat helposti ymmärtää. Suomessa pidettävät tuotetiedot voivat olla suomen, ruotsin tai englannin kielellä.
  • pakkausmerkinnöissä on oltava uuden vastuuhenkilön nimi, osoite ja kosmeettisen valmisteen alkuperämaa.

Tuotteet

Yrityksen rooli voi muuttua jakelijasta maahantuojaksi. Brexitissä Iso-Britanniasta tuli EU:n ulkopuolinen maa ja jos yritys tuo sieltä tuotteita markkinoille EU-alueelle, yrityksestä tuli eroamispäivästä lähtien tuotteiden maahantuoja. Maahantuojan velvoitteet eroavat jakelijan velvoitteista.

EU:n lainsäädäntö edellyttää eräillä tuotealoilla (esimerkiksi henkilönsuojaimet, rakennustuotteet, hissit, mittauslaitteet ja kaasulaitteet), että pätevä kolmas osapuoli eli ns. ilmoitettu laitos osallistuu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyyn. Iso-Britannian ilmoitetut laitokset menettivät eroamispäivästä alkaen asemansa EU:n ilmoitettuina laitoksina. Ne poistettiin komission ylläpitämästä ilmoitettujen laitosten tietojärjestelmästä (NANDO-tietokannasta).

Jos yritys 1.1.2021 jälkeen tuo EU-markkinoille tuotteen, jonka vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely joko edellyttää kolmannen osapuolen osallistumista tai mahdollistaa sen, tuotteella pitää olla todistus sellaiselta laitokselta, joka on EU:n ilmoitettu laitos markkinoille tuomisen ajankohtana. Brexit ei vaikuta tuotteisiin, jotka on tuotu markkinoille ennen eroamispäivää.

Kasvinsuojeluaineet

Jos kasvinsuojeluaineen luvanhaltija on UK:sta, valmisteen vastavuoroinen lupa on voimassa siihen asti, kun lupa on voimassa.

Rinnakkaisvalmisteen lupa on voimassa siihen asti, kun UK ero tulee voimaan. Lisätietoa UK:n vetäytymisen vaikutuksista EU:n kasvinsuojeluaineasetuksen mukaisiin velvoitteisiin löydät komission sivuilta: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/notice_brexit_pesticides.pdf