Onnettomuudet

Tukesille ilmoitetaan vuosittain satoja onnettomuuksia, tapaturmia ja vaaratilanteita. Kyse voi olla esimerkiksi sähköiskusta, kemikaalivuodosta tai kuluttajalle tarjotun palvelun yhteydessä asiakkaalle tapahtuneesta tapaturmasta. Monella toimialalla lainsäädäntö sisältää velvollisuuden ilmoittaa tapahtumasta Tukesille. Vaikka ilmoitusvelvollisuutta ei olisi, kuka tahansa saa ilmoittaa Tukesille vahinkoon johtaneesta tapahtumasta tai vaaratilanteesta.   

Kaikki Tukesiin saapuneet ilmoitukset käsitellään, ja Tukes hyödyntää saamaansa tietoa valvonnassa, viestinnässä ja turvallisuuden kehittämistyössä. Mikäli vakavan onnettomuuden syyt ovat epäselvät, Tukes voi nimittää onnettomuustutkintaryhmän tutkimaan onnettomuutta. Tukes myös julkaisee onnettomuus- ja tapaturmatietoa. Onnettomuustietoa voi yrityksissä hyödyntää esimerkiksi

  • riskinarvioinnin apuna: Mitä syytekijöitä onnettomuuksien taustalta on tunnistettu?
  • koulutuksessa: Voisiko näin tapahtua myös meillä? Miten se on estetty?

Onnettomuuksista oppiminen on tärkeää, jotta vastaavilta onnettomuuksilta vältyttäisiin jatkossa.

Onnettomuustietoa eri toimialoilta

Sähkötapaturmat ja sähköpalot

Hissitapaturmat

Kuluttajapalveluiden onnettomuudet

Nestekaasupulloihin liittyvät onnettomuudet

Nestekaasusäiliöonnettomuudet

VAK-onnettomuudet (vaarallisten aineiden kuljetus)

Ilotuliteonnettomuudet

Kaivostapaturmat

 

Yksittäisiä tapauskuvauksia sisältänyt Tukesin vanha VARO-rekisteri on suljettu. 

Onnettomuustiedon kulku

Tapahtuu onnettomuus tai tapaturma

Ilmoita onnettomuudesta/tapaturmasta Tukesiin

Tukes käsittelee onnettomuutta
Tukesin tarkastaja käy läpi onnettomuuden syyt ja korjaavat toimenpiteet. Tarvittaessa Tukes voi aloittaa laajemman onnettomuustutkinnan.

Tukes julkaisee tietoa onnettomuuksista ja niiden syistä
Yritykset voivat hyödyntää onnettomuustietoa mm. riskinarvioinnin apuna sekä koulutuksissa. Tukes hyödyntää onnettomuustietoa valvonnassa, viestinnässä ja kehittämisessä.

Onnettomuudesta oppiminen

Usein kysyttyä onnettomuuksista