Räjähdysvaarallisten tilojen laitteet - ATEX

Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden ja suojausjärjestelmien on oltava turvallisia. Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden ja suojausjärjestelmien valmistaja on vastuussa siitä, että laite tai suojausjärjestelmä täyttää ATEX-laitedirektiivin vaatimukset.

ATEX-laitedirektiivissä säädetään räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden ja suojausjärjestelmien turvallisuudesta. ATEX tulee sanoista atmosphèes explosibles.

ATEX-laitedirektiivin tavoitteena on varmistaa, että markkinoilla olevat ja käyttöönotetut ATEX-tuotteet ovat turvallisia ihmisille, kotieläimille ja omaisuudelle. ATEX-tuotteiden pitää toimia käyttötarkoituksen mukaisessa käytössä ja ennakoitavissa olevissa virhekäyttötilanteissa turvallisesti ja niiden rakenteen pitää olla sellainen, että tiloissa mahdollisesti esiintyvät räjähdyskelpoiset ilmaseokset eivät syty.

Mikä on räjähdysvaarallinen tila?

Räjähdysvaarallinen tila on tila, jossa voi esiintyä räjähdysvaarallinen ilmaseos. Palava kaasu, sumu, höyry tai pöly yhdessä normaalipaineisen ilman kanssa voi aiheuttaa räjähdysvaarallisen ilmaseoksen.

Räjähdysvaarallisia tiloja esiintyy pääasiassa syttyvien nesteiden ja kaasujen sekä pölyjen käsittelyn yhteydessä, esimerkiksi prosessiteollisuudessa ja jakeluasemilla.

ATEX-laitedirektiivin soveltamisala

ATEX-laitedirektiivin soveltamisalaan kuuluvat räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitetut

 • mekaaniset ja sähköiset laitteet, joissa on syttymislähde
 • suojausjärjestelmät
 • laitteiden ja suojausjärjestelmien komponentit.

Soveltamisalaan kuuluvat myös turva-, säätö- ja ohjauslaitteet, jotka on tarkoitettu käytettäviksi räjähdysvaarallisten tilojen ulkopuolella, mutta jotka ovat välttämättömiä takaamaan laitteiden ja suojajärjestelmien turvallisen toiminnan tai jotka vähentävät tiloista aiheutuvaa räjähdysvaaraa.

ATEX-laitedirektiivin soveltamisalaan eivät kuulu

 • lääkinnälliset laitteet
 • kulkuneuvot
 • merialukset
 • henkilönsuojaimet
 • laitteet ja suojausjärjestelmät, jos räjähdysvaara johtuu räjähtävästä tai epävakaasta kemiallisesta aineesta
 • kotona tai ei-kaupallisessa ympäristössä käytettävät laitteet, kun räjähdysvaarallinen tila muodostuu harvoin, yksinomaan satunnaisen kaasuvuodon seurauksena
 • yksinkertaiset laitteet ja laitteet, joiden ainoa potentiaalinen syttymislähde on prosessista aiheutuva staattinen sähkö.

Tuotteiden luokittelu

Valmistajan pitää määrittää valmistamansa ATEX-tuotteen ryhmä ja luokka tuotteen käyttötarkoituksen perusteella.

ATEX-laitedirektiivi jakaa tuotteet kahteen ryhmään käyttöolosuhteiden perusteella:

 • ryhmän I tuotteet on tarkoitettu kaivoksiin ja niiden maanpäällisiin osiin, joissa räjähdysvaara perustuu kaivoskaasuun ja/tai pölyyn
 • ryhmään II kuuluvat muissa räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitetut tuotteet.

Ryhmät on jaettu laiteluokkiin. Ryhmän I tuotteet kuuluvat kahteen laiteluokkaan: M1 ja M2 ja ryhmän II tuotteet kolmeen eri laiteluokkaan: 1, 2 ja 3. Ryhmän I osalta luokittelu määräytyy muiden tekijöiden ohella sen mukaan, kytkeytyykö tuote energiattomaksi, kun räjähdysvaarallinen tila ilmenee. Ryhmän II osalta luokittelu määräytyy sen mukaan, missä tuotetta on tarkoitus käyttää, eli esiintyykö räjähdysvaarallinen tila aina tai esiintykö se todennäköisesti pitkiä vai lyhyitä aikoja. Lisätietoa tuotteiden ryhmittelystä ja luokittelusta löytyy ATEX-laitedirektiivin liitteestä I (ks. tämän sivun alalaidasta Lainsäädäntö > Atex-laitedirektiivi).

Turva-, säätö- ja ohjauslaitteet luokitellaan sen laitteen tai suojausjärjestelmän luokan mukaan, jonka toiminnan kannalta ne ovat tarpeellisia tai jonka toimintaan ne myötävaikuttavat.

Suojelun taso Ryhmä I Ryhmä II Suojelun teho Käyttöolosuhteet
Erittäin korkea M1   Kaksi itsenäisesti toimivaa suojauskeinoa tai turvallisuus varmistettu myös silloin, kun kaksi toisistaan riippumatonta vikaa ilmenee Laitteen energiansyöttö ja toiminta jatkuvat räjähdysvaarallisessa tilassa
Erittäin korkea   1 Kaksi itsenäisesti toimivaa suojauskeinoa tai turvallisuus varmistettu myös silloin, kun kaksi toisistaan riippumatonta vikaa ilmenee Laitteen energiansyöttö ja toiminta jatkuvat tilaluokissa 0,1,2 (G) ja/tai 20,21,22 (D)
Korkea M2   normaalitoiminta ja vaikeat käyttöolosuhteet Laite kytkeytyy energiattomaksi räjähdysvaarallisessa tilassa
Korkea   2 Normaalitoiminta ja ennakoitavissa olevat toistuvat häiriöt ja toimintaviat.  Laitteen energiansyöttö ja toiminta jatkuvat tilaluokissa 1,2 (G) ja/tai 21,22 (D)
Tavanomainen   3 Normaalitoiminta Laitteen energiansyöttö ja toiminta jatkuvat tilaluokissa 2 (G) ja/tai 22 (D)

Valmistajan, maahantuojan ja myyjän velvollisuudet

ATEX-laitedirektiivi asettaa tuotevaatimusten lisäksi velvollisuuksia tuotteen valmistajalle, maahantuojalle ja myyjille.

Näin varmistat ATEX-tuotteen vaatimustenmukaisuuden

Usein kysyttyä