Räjähdysvaarallisten tilojen laitteet - ATEX

Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden ja suojausjärjestelmien on oltava turvallisia. Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden ja suojausjärjestelmien valmistaja on vastuussa siitä, että laite tai suojausjärjestelmä täyttää ATEX-laitedirektiivin vaatimukset.

ATEX-laitedirektiivissä säädetään räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden ja suojausjärjestelmien turvallisuudesta. ATEX tulee sanoista atmosphèes explosibles.

ATEX-laitedirektiivin tavoitteena on varmistaa, että markkinoilla olevat ja käyttöönotetut ATEX-tuotteet ovat turvallisia ihmisille, kotieläimille ja omaisuudelle. ATEX-tuotteiden pitää toimia käyttötarkoituksen mukaisessa käytössä ja ennakoitavissa olevissa virhekäyttötilanteissa turvallisesti ja niiden rakenteen pitää olla sellainen, että tiloissa mahdollisesti esiintyvät räjähdyskelpoiset ilmaseokset eivät syty.

Mikä on räjähdysvaarallinen tila?

Räjähdysvaarallinen tila on tila, jossa voi esiintyä räjähdysvaarallinen ilmaseos. Palava kaasu, sumu, höyry tai pöly yhdessä normaalipaineisen ilman kanssa voi aiheuttaa räjähdysvaarallisen ilmaseoksen.

Räjähdysvaarallisia tiloja esiintyy pääasiassa syttyvien nesteiden ja kaasujen sekä pölyjen käsittelyn yhteydessä, esimerkiksi prosessiteollisuudessa ja jakeluasemilla.

ATEX-laitedirektiivin soveltamisala

ATEX-laitedirektiivin soveltamisalaan kuuluvat räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitetut

 • mekaaniset ja sähköiset laitteet, joissa on syttymislähde
 • suojausjärjestelmät
 • laitteiden ja suojausjärjestelmien komponentit.

Soveltamisalaan kuuluvat myös turva-, säätö- ja ohjauslaitteet, jotka on tarkoitettu käytettäviksi räjähdysvaarallisten tilojen ulkopuolella, mutta jotka ovat välttämättömiä takaamaan laitteiden ja suojajärjestelmien turvallisen toiminnan tai jotka vähentävät tiloista aiheutuvaa räjähdysvaaraa.

ATEX-laitedirektiivin soveltamisalaan eivät kuulu

 • lääkinnälliset laitteet
 • kulkuneuvot
 • merialukset
 • henkilönsuojaimet
 • laitteet ja suojausjärjestelmät, jos räjähdysvaara johtuu räjähtävästä tai epävakaasta kemiallisesta aineesta
 • kotona tai ei-kaupallisessa ympäristössä käytettävät laitteet, kun räjähdysvaarallinen tila muodostuu harvoin, yksinomaan satunnaisen kaasuvuodon seurauksena
 • yksinkertaiset laitteet ja laitteet, joiden ainoa potentiaalinen syttymislähde on prosessista aiheutuva staattinen sähkö.

Tuotteiden luokittelu

Valmistajan pitää määrittää valmistamansa ATEX-tuotteen ryhmä ja luokka tuotteen käyttötarkoituksen perusteella.

ATEX-laitedirektiivi jakaa tuotteet kahteen ryhmään käyttöolosuhteiden perusteella:

 • ryhmän I tuotteet on tarkoitettu kaivoksiin ja niiden maanpäällisiin osiin, joissa räjähdysvaara perustuu kaivoskaasuun ja/tai pölyyn
 • ryhmään II kuuluvat muissa räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitetut tuotteet.

Ryhmät on jaettu laiteluokkiin. Ryhmän I tuotteet kuuluvat kahteen laiteluokkaan: M1 ja M2 ja ryhmän II tuotteet kolmeen eri laiteluokkaan: 1, 2 ja 3. Ryhmän I osalta luokittelu määräytyy muiden tekijöiden ohella sen mukaan, kytkeytyykö tuote energiattomaksi, kun räjähdysvaarallinen tila ilmenee. Ryhmän II osalta luokittelu määräytyy sen mukaan, missä tuotetta on tarkoitus käyttää, eli esiintyykö räjähdysvaarallinen tila aina tai esiintykö se todennäköisesti pitkiä vai lyhyitä aikoja. Lisätietoa tuotteiden ryhmittelystä ja luokittelusta löytyy ATEX-laitedirektiivin liitteestä I.

Turva-, säätö- ja ohjauslaitteet luokitellaan sen laitteen tai suojausjärjestelmän luokan mukaan, jonka toiminnan kannalta ne ovat tarpeellisia tai jonka toimintaan ne myötävaikuttavat.

Suojelun taso Ryhmä I Ryhmä II Suojelun teho Käyttöolosuhteet
Erittäin korkea M1   Kaksi itsenäisesti toimivaa suojauskeinoa tai turvallisuus varmistettu myös silloin, kun kaksi toisistaan riippumatonta vikaa ilmenee Laitteen energiansyöttö ja toiminta jatkuvat räjähdysvaarallisessa tilassa
Erittäin korkea   1 Kaksi itsenäisesti toimivaa suojauskeinoa tai turvallisuus varmistettu myös silloin, kun kaksi toisistaan riippumatonta vikaa ilmenee Laitteen energiansyöttö ja toiminta jatkuvat tilaluokissa 0,1,2 (G) ja/tai 20,21,22 (D)
Korkea M2   normaalitoiminta ja vaikeat käyttöolosuhteet Laite kytkeytyy energiattomaksi räjähdysvaarallisessa tilassa
Korkea   2 Normaalitoiminta ja ennakoitavissa olevat toistuvat häiriöt ja toimintaviat.  Laitteen energiansyöttö ja toiminta jatkuvat tilaluokissa 1,2 (G) ja/tai 21,22 (D)
Tavanomainen   3 Normaalitoiminta Laitteen energiansyöttö ja toiminta jatkuvat tilaluokissa 2 (G) ja/tai 22 (D)

Valmistajan, maahantuojan ja myyjän velvollisuudet

ATEX-laitedirektiivi asettaa tuotevaatimusten lisäksi velvollisuuksia tuotteen valmistajalle, maahantuojalle ja myyjille.

Näin varmistat ATEX-tuotteen vaatimustenmukaisuuden

Tarkista vaatimukset

ATEX-laitedirektiivin liitteessä II on määritelty olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Valmistaja voi osoittaa ne täytetyksi testaamalla tuote yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti.

Tarkista vaatimustenmukaisuus

Laiteluokka määrittää tuotteelta vaadittavan turvallisuustason lisäksi myös sen, minkälaisia vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä valmistajan on sovellettava. Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt löytyvät ATEX-laitedirektiivin liitteistä III - IX.

Valmistajan on tarkistettava ja testattava, että tuote täyttää ATEX-laitedirektiivin vaatimukset kyseisten vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmien mukaisesti.  Valmistajan on arvioitava myös tuotteen aiheuttamat riskit.

Laiteluokka Vaatimusten mukaisuuden arviointimenettely
1, M1 ja suojausjärjestelmät

EU-tyyppitarkastus, moduuli B +
- tuotantoprosessin laadunvarmistus, moduuli D, tai
- tuotekohtainen tarkastus, moduuli F

Yksikkökohtainen tarkastus, moduuli G
2 ja M2
sähkölaitteet ja polttomoottorit

EU-tyyppitarkastus, moduuli B +
- sisäinen tuotannonvalvonta ja valvottu tuotetestaus, moduuli C1, tai

tuotteiden laadunvarmistus, moduuli E

Yksikkökohtainen tarkastus, moduuli G

muut laitteet

Sisäinen tuotannonvalvonta, moduuli A + asiakirjat ilmoitetulle laitokselle

Yksikkökohtainen tarkastus, moduuli G
3

Sisäinen tuotannonvalvonta, moduuli A

Yksikkökohtainen tarkastus, moduuli G

Tarvitaanko ilmoitettua laitosta?

Valmistajan käyttämästä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä riippuu, tarvitaanko tuotteen vaatimustenmukaisuuden arviointiin mukaan kolmatta osapuolta, ilmoitettua laitosta. Jos ilmoitettu laitos osallistuu vaatimustenmukaisuuden arviointiin, CE-merkintään liitetään ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

Laadi vaadittavat asiakirjat

Valmistajan on laadittava tuotteelle tekniset asiakirjat. Tuotetta koskevat tekniset asiakirjat on laadittava niin, että niiden perusteella voidaan arvioida, onko tuote sovellettavien vaatimusten mukainen. Asiakirjoihin on sisällytettävä asianmukainen analyysi ja arviointi riskeistä.

Teknisten asiakirjojen lisäksi on laadittava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus pitää toimittaa loppukäyttäjälle jokaisen tuotteen mukana. Komponentille ei laadita EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta vaan vaatimustenmukaisuusvakuutus. Myös komponenttien vaatimustenmukaisuusvakuutus pitää toimittaa loppukäyttäjälle jokaisen komponentin mukana.

Valmistajan pitää laatia myös tarvittavat ohjeet ja tiedot, jotta tuotteen asennus, käyttö ja huolto on turvallista ja tarkoituksenmukaista. Kun esimerkiksi tuotetta korjataan, tuotteen räjähdyssuojausrakenteeseen ei saa tulla muutoksia. Tarvittaessa valmistaja voi vaatia, että tuotteen huolto- ja korjaustoimenpiteet saa tehdä vain valmistaja itse tai sen valtuuttama edustaja.

Kiinnitä CE-merkintä ja muut merkinnät

Valmistajan on kiinnitettävä tuotteeseen CE-merkintä ennen tuotteen markkinoille saattamista tai käyttöönottoa. CE-merkintää koskevia vaatimuksia ei kuitenkaan sovelleta komponentteihin.

CE-merkinnän lisäksi tuotteisiin on kiinnitettävä muut direktiivissä vaaditut merkinnät, kuten jäljitettävyysvaatimukset, valmistusvuosi sekä räjähdyssuojauksen erityismerkintä, joka sisältää Ex-merkin sekä tuotteen ryhmän, laiteluokan ja tarkoitetun käyttöympäristön osoittavat merkinnät. Lisäksi niissä on oltava, kaikki käyttöturvallisuutta koskevat välttämättömät tiedot.

ATEX-laitteen CE-merkintä ja räjähdyssuojauksen erikoismerkintä

Kuva. ATEX-laitteen CE-merkintä ja räjähdyssuojauksen erikoismerkintä.

Usein kysyttyä

 • Miten ilmanvaihto vaikuttaa tilaluokitukseen?

  Ilmanvaihto on edellytyksenä tilaluokitukselle.

  • Ilmanvaihdon vaikutus tilaluokitukseen
   • arvioidaan erikseen saatavuus ja teho (esim. ulkona ilmanvaihto on aina saatavilla, mutta teho vaihtelee)
  • Ilmanvaihdon poistojen sijoitus kaasun ominaisuuksien mukaan (palavan nesteen höyryt ilmaa raskaampia, vety ilmaa kevyempää)
  • Alipaine suhteessa ympäröiviin tiloihin
  • Normaalin toiminnan aikana palavan nesteen höyryjä => oltava koneellinen ilmavaihto
  • Pitoisuus ilmassa ≤ 25% alemmasta syttymisrajasta
  • Ilmanvaihdon riittävyyttä tulee valvoa eli käytännössä mitattava

  Ilmanvaihtokanavat ja -aukot on puhdistettava riittävän usein.