Malminetsintä

Malminetsinnän tarkoitus on kaivosmineraaleja sisältävän esiintymän paikallistaminen ja tarkempi tutkiminen geologisten, geofysikaalisten ja geokemiallisten tutkimusmenetelmien avulla. Esiintymällä tarkoitetaan kallioperässä olevaa kaivosmineraalien rikastumaa, jolla on mahdollisesti taloudellista arvoa kaivostoiminnan kohteena.

Käytännössä malminetsintää tekevä yritys ottaa maa- tai kallioperästä näytteitä esim. koekairauksella, jotta yritys voi selvittää mahdollisen esiintymän laadun ja koon.

Malminetsintä voi perustua etsintätyöhön, maanomistajan suostumukseen, malminetsintälupaan tai kaivoslupaan.

Malminetsintää tekevä yritys tarvitsee Tukesista malminetsintäluvan, jos

 • malminetsintää ei voida toteuttaa etsintätyönä
 • kiinteistön omistaja ei ole antanut malminetsintään suostumustaan
 • yritys haluaa varmistaa esiintymän hyödyntämistä koskevan etuoikeuden
 • toiminnasta voi aiheutua haittaa ihmisten terveydelle, yleiselle turvallisuudelle, muulle elinkeinotoiminnalle tai maisemallisten tai luonnonsuojeluarvojen heikentymistä
 • malminetsintä kohdistuu uraania tai toriumia sisältävän esiintymän paikallistamiseen tai tutkimiseen.

Malminetsintään ja kaivostoimintaan liittyvän lupatilanteen pääset katsomaan Kaivosrekisterin karttapalvelusta. Karttapalvelua päivitetään 1 viikon välein.

Malminetsintälupa

Malminetsintälupa ei oikeuta esiintymän hyödyntämiseen, mutta malminetsintälupa antaa luvanhaltijalle etuoikeuden kaivoslupaan. Kaivoslupa oikeuttaa esiintymän hyödyntämiseen. Kaivosluvan myöntämisen edellytykset liittyvät esiintymän kokoon, pitoisuuteen ja esiintymän teknisiin ominaisuuksiin hyödyntämiskelpoisuudesta.

Malminetsintälupa antaa luvanhaltijalle oikeuden

 • tehdä tutkimusta luvassa tarkoitetulla alueella, eli malminetsintäalueella, luvanhaltijan omalla maalla ja toisen maalla
 • tutkia geologisten muodostumien rakenteita ja koostumusta
 • tehdä muita kaivostoimintaa valmistelevia tutkimuksia
 • tehdä muuta malminetsintää, jotta luvanhaltija voi paikallistaa esiintymän ja selvittää malminetsintäluvan mukaisesti esiintymän laadun, laajuuden ja hyödyntämiskelpoisuuden
 • rakentaa tai siirtää malminetsintäalueelle tutkimustoimintaa varten tarpeellisia väliaikaisia rakennelmia ja laitteita malminetsintäluvan mukaisesti.

Malminetsintälupa ei rajoita kiinteistön omistajan oikeutta käyttää aluettaan tai määrätä siitä.

Malminetsintäluvan hakeminen

Malminetsintälupaa voit hakea lähettämällä malminetsintälupahakemuksen Tukesiin. Malminetsintälupaa voi hakea yhtiö, joka on rekisteröity Euroopan talousalueelle tai henkilö, joka asuu Euroopan talousalueella. (Kaivoslaki 621/2011 31 §).

Malminetsintälupahakemuksen valmistelua varten hakija voi varata itselleen alueen. Varauksen voit tehdä tekemällä Tukesiin varausilmoituksen. Varausilmoitukseen perustuva etuoikeus on voimassa, kun toimitat Tukesiin varausilmoituksen, joka sisältää tiedot varaajasta, varattavasta alueesta ja malmietsintälupahakemuksen valmistelusta, eikä varauksen hyväksymiselle ole kaivoslaissa säädettyä estettä.

Etuoikeus malminetsintälupaan on sillä, joka on ensimmäisenä hakenut lupaa kaivoslain 34 §:ssä säädetyllä tavalla (kaivoslaki 621/2011). Esitä lupahakemuksessa lupaharkinnan kannalta tarpeellinen ja luotettava selvitys kaikkiin vaadittuihin kohtiin.

Näin haet malminetsintälupaa

Malminetsintäluvan voimassaolon jatkaminen

Tukes voi jatkaa malminetsintäluvan voimassaoloa enintään kolme vuotta kerrallaan siten, että lupa on voimassa yhteensä enintään viisitoista vuotta.

Malminetsintäluvan voimassaolon jatkamisen edellytyksenä on, että

 • malminetsintä on ollut tehokasta ja järjestelmällistä
 • esiintymän hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen edellyttää jatkotutkimuksia
 • luvanhaltija on noudattanut kaivoslaissa säädettyjä velvollisuuksia ja lupamääräyksiä
 • voimassaolon jatkamisesta ei aiheudu kohtuutonta haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle.
 • Näin haet malminetsintäluvan voimassaolon jatkamista
 • Täytä malminetsintälupahakemus, eli sama lomake, jolla haetaan malminetsintälupaa. Täytä jatkoaikahakemukseen kaikki kohdat, myös lomakkeen kohdat 10.1-10.3.
 • Ota tarvittaessa yhteyttä Tukesin malminetsintäluvista ja varauksista vastaaviin henkilöihin.
 • Lähetä hakemus tarvittavine liitteineen osoitteeseen kaivosasiat (at) tukes.fi tai Tukesin Helsingin-toimipaikkaan.

Korvaukset ja vakuus

Malminetsintäluvan haltijan on maksettava malminetsintäalueeseen kuuluvien kiinteistöjen omistajille vuotuinen korvaus, eli malminetsintäkorvaus.

Malminetsintäkorvauksen vuotuinen suuruus kiinteistöä kohti on:

 • 20 euroa hehtaarilta malminetsintäluvan voimassaolon ensimmäiseltä neljältä vuodelta
 • 30 euroa hehtaarilta malminetsintäluvan voimassaolon viidenneltä, kuudennelta ja seitsemänneltä vuodelta
 • 40 euroa hehtaarilta malminetsintäluvan voimassaolon kahdeksannelta, yhdeksänneltä ja kymmenenneltä vuodelta
 • 50 euroa hehtaarilta malminetsintäluvan voimassaolon yhdenneltätoista vuodelta ja sen jälkeisiltä vuosilta.

Malminetsintäluvan haltijan on korvattava malminetsintäalueella tapahtuvasta, kaivoslakiin perustuvasta toiminnasta aiheutuneet vahingot ja haitat, jollei jonkin toimenpiteen osalta korvauksesta toisin säädetä.

Malminetsintäluville määrätään asetettavaksi lupakohtainen vakuus. Vakuus tulee asettaa pankkitalletuksena turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kaivoslain (621/2011) 15 §:ssä tarkoitettujen jälkitoimenpiteiden sekä 103 §:ssä tarkoitetun vahingon ja haitan korvaamista, sekä muiden kaivoslakiin perustuvien velvoitteiden täyttämistä varten.

Tukes vapauttaa vakuuden, kun luvanhaltija on täyttänyt kaivoslaissa tai malminetsintäluvassa luvanhaltijalle asetetut velvoitteet. Vakuus on mahdollista vapauttaa myös osittain.

Malminetsintä lyhyesti

Esiintymän paikallistaminen ja tutkiminen
Malminetsinnän tarkoitus on paikallistaa ja tutkia tarkemmin kaivosmineraaleja sisältävää esiintymää, esim. koekairauksella.

Malminetsintälupa
Malminetsintälupa antaa oikeuden tehdä malminetsintätutkimuksia omalla ja toisen maalla ja etuoikeuden mahdollisen esiintymän hyödyntämiselle.

Kaivosrekisterin karttapalvelu
Voimassa olevat malminetsintäluvat näet kaivosrekisterin karttapalvelusta.

Malminetsintäluvan hakeminen
Täytä lupahakemus ja lähetä hakemus Tukesiin. Lupahakemuksen valmistelua varten voit varata alueen itsellesi tekemällä varausilmoituksen Tukesiin.

Malminetsintäluvan voimassaolon jatkaminen
Voit hakea luvan voimassaololle jatkoa enintään kolme vuotta kerrallaan.

Malminetsintäkorvaus ja vakuus
Luvan haltija maksaa etsintäalueen kiinteistöille vuosittain korvauksen. Lisäksi luvan haltija asettaa vakuudet.

Lainsäädäntö