Kullanhuuhdonta, malminetsintä ja kaivokset

Tältä sivulta löydät kullanhuuhdontaa, malminetsintää ja kaivoksia koskevat lomakkeet

Huomaathan, että kaivosasioihin liittyvä posti lähetetään ensisijaisesti osoitteeseen kaivosasiat(at)tukes.fi.

Arkaluontoista tai salassa pidettävää tietoa voi lähettää turvapostina. Katso ohjeet yhteystietosivulta. 

Paperiposti tulee lähettää Pasilan postiosoitteeseen: Tukes, PL 66, 00521 Helsinki.

Liitäthän asiakirjaan lupatunnuksen.

Kullanhuuhdonta

Kullanhuuhdontalupahakemus

Siirry sähköiseen lupahakemukseen 

1.6.2023 alkaen hakijan tulee kullanhuuhdontalupahakemuksen yhteydessä toimittaa Tukesille selvitys hakemuksen mukaisen toiminnan vaikutuksista saamelaisten oikeuksille alkuperäiskansana.

Kaivoslaki (10.6.2011/621) 34 §:

Hakemuksen kohteena olevan alueen sijaitessa saamelaisten kotiseutualueella on luvanhakijan selvitettävä riittävästi 38 §:n mukaista menettelyä varten hakemuksen mukaisen toiminnan vaikutukset saamelaisten oikeudelle alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää kieltään, kulttuuriaan ja perinteisiä elinkeinojaan. Luvanhakijan on selvitettävä hakemuksen mukaisen toiminnan vaikutukset myös saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella, jos hakemuksen mukaisella toiminnalla on huomattava merkitys saamelaisten oikeuksien kannalta alkuperäiskansana. 

Selvityksessä on erityisesti otettava huomioon:

  1. toiminnan tiedossa olevat tai todennäköiset vaikutukset saamelaisten oikeudelle ylläpitää ja kehittää alueella kieltään ja kulttuuriaan sekä harjoittaa perinteisiä elinkeinojaan;
  2. alueen läheisyydessä voimassa olevat vastaavat luvat;
  3. mitä saamelaisten oikeuden kannalta alkuperäiskansana tärkeitä alueita hakemus koskee;
  4. muut saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana häiritsevät alueiden käyttömuodot hakemuksessa tarkoitetulla alueella ja sen läheisyydessä;
  5. voidaanko kyseessä olevalla alueella luvan myöntämisestä huolimatta edelleen ylläpitää ja kehittää saamelaiskulttuuria sekä harjoittaa saamelaisten perinteisiä elinkeinoja.

Vuosittainen selvitys kullanhuuhdonnasta 

Jätä vuosittainen selvitys kullanhuuhdonnasta verkossa

Vaihtoehtoinen tapa: Täytä pdf-lomake 

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Siirry sähköiselle lomakkeelle

Malminetsintä

Lue kaivosviranomaisen vuosiohje 2016/Annual guidelines 2016 (pdf, 567 kt)

Lue ohje kaivoslain mukaisen hakemuksen vireille tulosta ja määräaikojen noudattamisesta (pdf, 946 kt)

Varausilmoitus

Lomakkeella tehdään varausilmoitus. Moitteettomasti täytetty lomake mahdollistaa alueen varaamisen kaivoslain 44 §:n mukaisesti malmietsintälupahakemuksen valmistelua varten. Varaus oikeuttaa 32 §:n mukaiseen etuoikeuteen. 

Siirry sähköiselle lomakkeelle

Malminetsintälupahakemus

Lomakkeella haetaan malminetsintälupaa. Moitteettomasti täytetty lomake  mahdollistaa lupahakemuksen vireillepanon kaivoslain 34 §:n mukaisesti, mikä oikeuttaa 32 §:n mukaiseen etuoikeuteen. 

Siirry sähköiseen lupahakemukseen

Täytä ja toimita maanomistajalistaus (xlsx) Tukesin pyytäessä

Malminetsintäoikeuden siirtohakemus

Lomakkeella haetaan malminetsintäoikeuden siirtoa. Lomakkeen huolellinen täyttäminen jouduttaa malminetsintäoikeuksien siirron hyväksymistä toiselle toimijalle. Lomakkeen avulla konkretisoituvat myös siirron saajan oikeudet ja velvollisuudet. 

Siirry sähköiseen siirtohakemukseen

Kaivoslain mukainen malminetsintä, kaivosviranomaisen käsikirja

Käsikirjan tarkoituksena on ensisijaisesti perehdyttää Tukesin kaivosryhmään rekrytoitavia uusia henkilöitä malminetsintään lupaviranomaisen näkökulmasta. Käsikirja ei korvaa kaivoslakia, valtioneuvoston asetusta tai mitään muutakaan lakia. Liitteenä olevat Tukesin ohjeet avaavat ja tarkentavat tulkinnallisia lainkohtia. Käsikirjan tavoite on auttaa lukijaa ymmärtämään kokonaisuudessa malminetsintäluvissa syntyviä oikeuksia ja velvollisuuksia.

Lataa käsikirja (pdf, 1508 kt)

Määräaikaistarkastukset sekä muu valvonta

Tukes pilotoi kaivostarkastuksissa uutta sähköisen asioinnin kanavaa vuoden 2022 aikana. Sähköisen asioinnin kautta asiakas voi toimittaa tietoja tarkastusta varten sekä vastaanottaa mm. pöytäkirjan.

Asiointia varten tarvitaan suomi.fi-valtuus. Lomake ei ole saatavilla suoraan sähköisessä asioinnissa, vaan Tukes aloittaa asioinnin asiakkaan puolesta. Asiakkaan yhteyshenkilö saa tästä sähköpostiviestin, josta pääsee siirtymään asiointilomakkeelle, mikäli suomi.fi-valtuus on kunnossa. Neuvoja sähköiseen asiointiin liittyen saa osoitteesta [email protected].

Siirry Aluehallinnon asiointipalveluun

Tarvittava valtuus: Kemikaalien ja kaasujen käytön sekä laitteiden ja teollisen toiminnan turvallisuuden tietojen toimittaminen

Kaivosviranomaisen vuosiraportointi

Lue kaivosviranomaisen vuosiraportointiohje/Guidelines for reporting on mineral exploration in Finland (pdf, 239 kt)

Lue geologian tutkimuskeskuksen kairasydänarkiston vastaanottoehdot/Terms and conditions for delivering and subsampling of drill cores (pdf, 193 kt)

Lue kairasydänten ja muiden materiaalinäytteiden arkistoinnista (211 kt)

Lomakepohja/Template 1

Raportin kuvailulehti (doc, 15 kt)

Report Fact Sheet (doc, 15 kt)

Lomakepohja/Template 2

Bedrock and boulder data (xls, 137 kt)

Lomakepohja/Template 3

Surface, geophysics (xls, 33 kt)

Lomakepohja/Template 4

Aerogeophysics (xls, 31 kt)

Lomakepohja/Template 5

Soil drilling, geochemistry (xls, 43 kt)

Lomakepohja/Template 6

Soil observations, geochemistry (xls, 120 kt)

Lomakepohja/Template 7

Drill hole channel sampling data (xls, 170 kt)

 

Geotietovirta-järjestelmä

Siirry Tukesin Geotietovirta -järjestelmään

Ohje malminetsinnän ja tilastojen raportointiin. Siirry Geotietovirta-ohjeeseen (pdf, 1759 kt)

Geotietovirtalomakkeet 1-5

Bedrock Boulder Template (xls, 64 kt)

Domain List Template (xls, 34 kt)

Drilling Data Template (xls, 96 kt)

Soil Drilling Template (xls, 45 kt)

Soil Observation Template (xls, 58 kt)