Onnettomuusilmoitus VAK-onnettomuudesta

Kun vaarallisen aineen kuljetuksessa sattuu onnettomuus, pitää kuormaajan, täyttäjän, kuljetuksen suorittajan ja vastaanottajan raportoida siitä Tukesiin.


Raportoi kuukauden kuluessa Tukesiin seuraavista:

  • vaarallisen aineen vuoto
  • välitön uhkaava vaara tuotteen vuotamisesta
  • henkilö-, omaisuus- tai ympäristövahinko
  • tapahtuma, johon on pyydetty viranomaisapua.

Luokan 7 aineilla raportti on toimitettava Tukesin lisäksi myös Säteilyturvakeskukselle, STUK.
Rautatiekuljetuksessa tapahtuneista onnettomuuksista pitää tehdä raportti Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille.

Tee onnettomuusraportti, kun tapahtuman henkilö-, omaisuus- tai ympäristövahingot ylittävät säädetyt kriteerit,Trafin määräyksen liitteen kohta 1.8.5.3. Raportti on tehtävä, jos yksikin alla olevan taulukon kriteereistä täyttyy.

Ilmoitusvelvollisuuden kriteerit

 

Kansainvälinen  VAK-onnettomuusraportti
Liite B

Tukesin VAK-
onnettomuusilmoituslomake
Liite A
  Vuotaneen aineen määrä v (oikein merkki) v
Kuljetuskategoria 0 tai 1 ≥ 50 kg tai 50 l v v
Kuljetuskategoria 2 ≥ 333 kg tai 333 l v v
Kuljetuskategoria 3 tai 4 ≥ 1000 kg tai 1 000 l v v
Luokan 6.2 aineet > 0 kg tai 0 l   v
Ei vuotoa, mutta yllä olevan ainemäärän vuodosta on ollut välitön uhkaava vaara

 

 

v v
Luokka 7
Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen liitteen A kohdassa 1.8.5 tarkoitettu luokan 7 aineen vuoto, altistus tai turvallisuuden heikkeneminen

v

Huom. Raportti toimitetaan myös Säteilyturvakeskukselle

v

Vakava henkilövahinko
Vaarallinen aine suoraan on aiheuttanut tehohoidon sairaalassa, vähintään yhden päivän sairaalassaolon tai työkyvyttömyyden vähintään kolmeksi päiväksi.

v v
Omaisuus- tai ympäristövahinko

 

> 50000 €

v v
Vakava vaaratilanne (yllä olevat kriteerit eivät täyty) ei velvoitetta v*

*Vaikka säädöksissä määritellyt kriteerit VAK-raportoinnille eivät täyttyisi, Tukes pyytää tästä huolimatta ilmoittamaan vakavista vaaratilanteista Tukesin VAK-onnettomuusilmoituslomakkeella, liite A

Turvallisuuden kehittämistyön kannalta on tärkeää täyttää lomakkeet huolellisesti. Voitte myös lähettää lomakkeen liitteenä lisätietoa, tarkastustodistuksia, kuvia tai graafisen esityksen onnettomuuteen liittyen. Tukes kirjoittaa VAK-onnettomuuden tapahtumista kuvauksen, ja yritykset voivat hyödyntää tietoa oman toimintansa kehittämisessä. Kuvaukset julkaistaan Tukesin VARO-rekisterissä.

Katso myös