VAK-säiliöiden ja pakkausten vaatimustenmukaisuus

Pakkauksen ja säiliön on täytettävä sille asetetut vaatimukset. Säiliön tai pakkauksen valmistajan, maahantuojan ym. on voitava osoittaa, että säiliö tai pakkaus on valmistettu, suunniteltu ja tarkastettu sille säädettyjen ja määrättyjen vaatimusten mukaisesti. Vaatimustenmukaisuudesta on osoituksena säiliön säiliökilpeen tai pakkaukseen merkitty hyväksyntämerkintä. Säiliöiden ja pakkausten hyväksynnät myöntää VAK-tarkastuslaitokset.

Esimerkkejä VAK-varoitusmerkinnöistä löytyy pakkaamis- ja merkintäesimerkeistä täältä.

Pakkaukset

Jokaisen pakkauksen rakennetyypin on oltava testattu VAK-tarkastuslaitoksen edellyttämällä menetelmällä. Pakkauksen rakennetyypin pitää olla VAK-tarkastuslaitoksen hyväksymä. Ennen kuin rakennetyyppi otetaan käyttöön, rakennetyypin on läpäistävä sille määritellyt tyyppitestit. Tyyppitestit on uusittava, jos pakkauksen rakennetyyppiin, -materiaaliin tai valmistustapaan tulee muutoksia.

YK-tyyppihyväksytyn pakkauksen hyväksyntämerkintä sisältää mm. YK-pakkaustunnuksen, pakkaustyypin tunnusmerkinnät, testaustietoja ja valmistusvuoden.

Kuva pakkausmerkinnästä

 

4G/Y145/S/02/
NL/VL823

Tarkoittaa seuraavaa:
•    Pahvinen laatikkopakkaus
•    pakkausryhmille II ja III, enimmäisbruttomassa 145 kg
•    tarkoitettu kiinteille aineille
•    valmistettu 2002
•    hyväksynnän antanut valtio on Hollanti
•    VL823 toimivaltaisen viranomaisen valmistajan hyväksynnälle määräämä pakkauksen tunnusmerkintä

 

IBC-pakkaukset, Intermediate Bulk Container

IBC-pakkausten rakenteen, laitteiden, testauksen ja merkintöjen on oltava VAK-tarkastuslaitoksen hyväksymiä ja testaamia.

IBC-pakkauksen vaatimukset:

 • pysyvä merkintä, josta käy ilmi mm. valmistusmateriaali, käyttötarkoitus ja valmistusajankohta
 • pakkauksen tyyppitestaus
 • hyväksymistodistus jokaiselle hyväksytylle rakennetyypille
 • merkintä siitä, että pakkaus täyttää vaatimukset
 • tarkastukset määrätyin väliajoin, muovisten pakkausten maksimikäyttöikä on 5 vuotta.

IBC-pakkauksen tyyppihyväksynnän perusmerkintä on malliltaan seuraava:

Kuva pakkausmerkinnästä

11A/Y/02 99/
NL/Mulder 007
5500/1500

Tarkoittaa seuraavaa:
•    Metallinen IBC-pakkaus kiinteille aineille, tyhjennys
•    omalla painolla
•    pakkausryhmille II ja III
•    valmistettu helmikuussa 1999
•    hyväksytty Hollannissa
•    valmistanut Mulder rakennetyypin mukaisesti, jolle toimivaltainen viranomainen on antanut sarjanumeron 007
•    pinoamiskokeessa käytetty kuorma kg:na
•    enimmäisbruttomassa kg:na

IBC-pakkausten valmistusta, testausta ja tarkastusta koskevat vaatimukset löytyvät Traficomin määräyksen Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä liitteen luvussa 6.5.

Ajoneuvosäiliöt

Ajoneuvosäiliöt on suunniteltava siten, että ne kestävät sisällön ja kuljetuksen aiheuttamat rasitukset.

Ajoneuvosäiliöiden vaatimukset

 • Valmistus, testaus ja tarkastus tehtävä ajoneuvosäiliöille määriteltyjen standardien mukaisesti.
 • Ajoneuvosäiliöt pitää valmistaa soveltuvasta materiaalista ja materiaalin on kestettävä lämpötilavälillä -40 ̊C… + 50 ̊C.
 • Hitsausliitokset ja niiden tarkastukset on aina tehtävä vaatimusten mukaisesti.
 • Jokaisen säiliön on oltava VAK-tarkastuslaitoksen hyväksymä.
 • Ajoneuvosäiliö on tarkastettava ennen käyttöönottoa ja määräaikaistarkastettava tietyin väliajoin.
 • Jokaisessa säiliössä on oltava merkintäkilpi, josta ilmenee mm. hyväksymisnumero, valmistusvuosi, kokonaistilavuus, säiliökoodi sekä tarkastukset suorittaneen tarkastuslaitoksen tiedot sekä tarkastuksen ajankohta. Luokan 2 eli kaasujen osalta hyväksynnät tekee ilmoitettu laitos.

Säiliöiden valmistusta, testausta ja tarkastusta koskevat standardit on lueteltu Traficomin määräyksen Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä liitteen luvussa 6.8.

Säteilyturvakeskus (STUK) on radioaktiivisten aineiden toimivaltainen viranomainen.

Säiliöiden ja pakkausten hyväksynnät ja tarkastukset

 • Luokka 1, 3-6, 8 ja 9: Räjähteet, palavat nesteet, jne.
  • VAK-tarkastuslaitos:
   • Säiliöiden ja pakkausten hyväksyntä
   • Säiliöiden määräaikaistarkastukset
   • IBC-pakkausten määräaikaistarkastukset
   • Irtotavarakonttien hyväksynnät
  • VAK-määräaikaistarkastuslaitokset:
   • IBC-pakkausten määräaikaistarkastukset
 • Luokka 2: Kaasut
  • A-tyypin ilmoitettu laitos:
   • Kaasusäiliöiden hyväksyntä
   • Kaasusäiliöiden määräaikaistarkastukset
   • Kaasupullojen ja -astioiden hyväksyntä
   • Kaasupullojen ja -astioiden määräaikaistarkastukset
  • B-tyypin ilmoitettu laitos:
   • Kaasupullojen ja -astioiden määräaikaistarkastukset
 • Luokka 7: Radioaktiiviset aineet
  • Säteilyturvakeskus STUK
   • Säiliöiden- ja pakkausten hyväksyntä
   • Säiliöiden- ja pakkausten määräaikaistarkastukset