VAK-säiliöiden ja pakkausten vaatimustenmukaisuus

Pakkauksen ja säiliön on täytettävä sille asetetut vaatimukset. Säiliön tai pakkauksen valmistajan, maahantuojan ym. on voitava osoittaa, että säiliö tai pakkaus on valmistettu, suunniteltu ja tarkastettu sille säädettyjen ja määrättyjen vaatimusten mukaisesti. Vaatimustenmukaisuudesta on osoituksena säiliön säiliökilpeen tai pakkaukseen merkitty hyväksyntämerkintä. Säiliöiden ja pakkausten hyväksynnät myöntää VAK-tarkastuslaitokset.

Esimerkkejä VAK-varoitusmerkinnöistä löytyy pakkaamis- ja merkintäesimerkeistä täältä.

Pakkaukset

Jokaisen pakkauksen rakennetyypin on oltava testattu VAK-tarkastuslaitoksen edellyttämällä menetelmällä. Pakkauksen rakennetyypin pitää olla VAK-tarkastuslaitoksen hyväksymä. Ennen kuin rakennetyyppi otetaan käyttöön, rakennetyypin on läpäistävä sille määritellyt tyyppitestit. Tyyppitestit on uusittava, jos pakkauksen rakennetyyppiin, -materiaaliin tai valmistustapaan tulee muutoksia.

Yk-pakkaustunnus ja muut merkinnät.

Kuvassa esimerkki pakkauksen hyväksyntämerkinnästä.

YK-tyyppihyväksytyn pakkauksen hyväksyntämerkintä sisältää mm. YK-pakkaustunnuksen, pakkaustyypin tunnusmerkinnät, testaustietoja ja valmistusvuoden.

Kuva pakkausmerkinnästä

 

4G/Y145/S/02/
NL/VL823

Tarkoittaa seuraavaa:
• Pahvinen laatikkopakkaus (4 = laatikot, G = pahvi)
• pakkausryhmille II ja III, enimmäisbruttomassa 145 kg (Y vastaa pakkausryhmää II)
• tarkoitettu kiinteille aineille (S = kiinteä aine)
• valmistettu 2002 (02 = 2002)
• hyväksynnän antanut valtio on Hollanti (NL)
• VL823 toimivaltaisen viranomaisen valmistajan hyväksynnälle määräämä pakkauksen tunnusmerkintä

Pakkausten valmistusta ja hyväksyntää koskevat vaatimukset löytyvät Traficomin määräyksen Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä liitteen luvussa 6.1.

Merkintöjä pakkauksissa.

Kuvassa esimerkit kanisterista ja pahvilaatikosta sekä niiden hyväksyntämerkinnöistä.

IBC-pakkaukset

IBC-pakkausten (Intermediate Bulk Container) rakenteen, laitteiden, testauksen ja merkintöjen on oltava VAK-tarkastuslaitoksen hyväksymiä ja testaamia.

IBC-pakkauksen vaatimukset:

 • pysyvä merkintä, josta käy ilmi mm. valmistusmateriaali, käyttötarkoitus ja valmistusajankohta
 • pakkauksen tyyppitestaus
 • hyväksymistodistus jokaiselle hyväksytylle rakennetyypille
 • merkintä siitä, että pakkaus täyttää vaatimukset
 • tarkastukset 2,5 ja 5 vuoden välein VAK-määräaikaistarkastuslaitoksella tai VAK-tarkastuslaitoksella
 • muovisten pakkausten maksimikäyttöikä on 5 vuotta.

IBC-pakkauksen tyyppihyväksynnän perusmerkintä on malliltaan seuraava:

Kuva pakkausmerkinnästä

11A/Y/02 99/
NL/Mulder 007
5500/1500

Tarkoittaa seuraavaa:
• Teräksinen IBC-pakkaus kiinteille aineille, täyttö ja tyhjennys omalla painolla (A = teräs, 11 = kiinteille aineille, omalla painolla täytettävä tai 
tyhjennettävä)
• pakkausryhmille II ja III (Y vastaa pakkausryhmää II)
• valmistettu helmikuussa 1999 (02 = helmikuu, 99 = 1999)
• hyväksytty Hollannissa (NL)
• valmistanut Mulder rakennetyypin mukaisesti, jolle toimivaltainen viranomainen on antanut sarjanumeron 007
• pinoamiskokeessa käytetty kuorma 5500 kg
• enimmäisbruttomassa 1500 kg

IBC-pakkausten valmistusta, testausta ja tarkastusta koskevat vaatimukset löytyvät Traficomin määräyksen Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä liitteen luvussa 6.5.

Merkintä IBC-pakkauksessa.

Kuvassa esimerkki IBC-pakkauksesta ja sen hyväksyntämerkinnästä.

IBC-pakkausten määräaikaistarkastus

IBC-pakkaukset on määräaikaistarkastettava 2,5 ja 5 vuoden välein sekä teetettävä ylimääräinen tarkastus kunnostuksen ja korjauksen jälkeen. Tarkastukset ennen käyttöönottoa, määräaikaistarkastukset ja ylimääräiset tarkastukset kunnostuksen ja korjauksen jälkeen tekee Tukesin hyväksymä VAK-tarkastuslaitos tai VAK-määräaikaistarkastuslaitos. IBC-pakkausten eri tyyppiset tarkastukset tehdään alla olevassa taulukossa esitetyllä laajuudella.

Tarkastus-toimenpiteet

Ennen käyttöönottoa

(1. tarkastus)

5 v välein

2,5 v välein

Korjauksen jälkeen

(ylimääräinen tarkastus)

Vastaavuus hyväksytyn rakennetyypin kanssa, merkintä mukaan lukien

X

X

 

X

Sisäinen kunto

X

X

 

X

Ulkoinen kunto *

X

X

X

X

Käyttölaitteiden asianmukainen toiminta

X

X

X

X

Tiiviyskoe **

X

X

X

X

* Tiiviyskoe on tehtävä nesteille tai paineen avulla täytettäville tai tyhjennettäville kiinteille aineille tarkoitetuille metallisille, jäykille muovisille ja yhdistetyille IBC-pakkauksille.

** IBC-pakkauksen mahdollinen lämmöneristys on poistettava niiltä osin kuin se on tarpeellista rungon tarkastamiseksi.

Ajoneuvosäiliöt

Ajoneuvosäiliöt on suunniteltava siten, että ne kestävät sisällön ja kuljetuksen aiheuttamat rasitukset.

Ajoneuvosäiliöiden vaatimukset

 • Valmistus, testaus ja tarkastus tehtävä ajoneuvosäiliöille määriteltyjen standardien mukaisesti.
 • Ajoneuvosäiliöt pitää valmistaa soveltuvasta materiaalista ja materiaalin on kestettävä lämpötilavälillä -40 ̊C… + 50 ̊C.
 • Hitsausliitokset ja niiden tarkastukset on aina tehtävä vaatimusten mukaisesti.
 • Jokaisen säiliön on oltava VAK-tarkastuslaitoksen hyväksymä.
 • Ajoneuvosäiliö on tarkastettava ennen käyttöönottoa ja määräaikaistarkastettava tietyin väliajoin.
 • Jokaisessa säiliössä on oltava merkintäkilpi, josta ilmenee mm. hyväksymisnumero, valmistusvuosi, kokonaistilavuus, säiliökoodi, Tukesin rekisterinumero sekä tarkastukset suorittaneen tarkastuslaitoksen tiedot sekä tarkastuksen ajankohta.
 • Luokan 2 eli kaasujen osalta hyväksynnät tekee ilmoitettu laitos.

Säiliöiden valmistusta, testausta ja tarkastusta koskevat standardit on lueteltu Traficomin määräyksen Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä liitteen luvussa 6.8.

Säteilyturvakeskus (STUK) on radioaktiivisten aineiden toimivaltainen viranomainen.

VAK-säiliön tekniset tiedot, hyväksyntä- ja tarkastustiedot löytyvät säiliökilvestä.

Esimerkki säiliökilven tiedoista. Tarkista säiliökilven pakolliset tiedot ja esitystapa teknisistä määräyksistä ja viitestandardeista.

Kuvassa havainnollistava esimerkki VAK-säiliön säiliökilvestä.

Säiliöiden ja pakkausten hyväksynnät ja tarkastukset

 • Luokka 1, 3-6, 8 ja 9: Räjähteet, palavat nesteet, jne.
  • VAK-tarkastuslaitos:
   • Säiliöiden ja pakkausten hyväksyntä
   • Säiliöiden määräaikaistarkastukset
   • IBC-pakkausten määräaikaistarkastukset
   • Irtotavarakonttien hyväksynnät
  • VAK-määräaikaistarkastuslaitokset:
   • IBC-pakkausten määräaikaistarkastukset
 • Luokka 2: Kaasut
  • A-tyypin ilmoitettu laitos:
   • Kaasusäiliöiden hyväksyntä
   • Kaasusäiliöiden määräaikaistarkastukset
   • Kaasupullojen ja -astioiden hyväksyntä
   • Kaasupullojen ja -astioiden määräaikaistarkastukset
  • B-tyypin ilmoitettu laitos:
   • Kaasupullojen ja -astioiden määräaikaistarkastukset
 • Luokka 7: Radioaktiiviset aineet
  • Säteilyturvakeskus STUK
   • Säiliöiden- ja pakkausten hyväksyntä
   • Säiliöiden- ja pakkausten määräaikaistarkastukset

Säiliöiden ja paineastioiden rekisteröintivelvollisuus

Yli 450 litraiset vaarallisten aineiden kuljetuskäyttöön Suomessa otettavat tilavuudeltaan säiliöt ja paineastiat on rekisteröitävä Tukesin laiterekisteriin. Uudessa VAK-laissa (voimaantulo 1.9.2023) säiliöiden rekisteröinti laajeni painelaitteista paineettomiin säiliöihin. Rekisteröinti ei koske IBC-pakkauksia, koska ne ovat pakkauksia. Säiliön ja paineastian Suomeen rekisteröityneen omistajan tai haltijan on ilmoitettava se tarkastuslaitokselle, joka rekisteröi sen Tukesin laiterekisteriin. Tarkastuslaitos antaa säiliölle säiliökilpeen merkittävän yksilöllisen rekisterinumeron, joka on muotoa "T-1234". Rekisteröintivelvollisuuden piiriin uuden lain myötä tulleiden säiliöiden rekisteröinti tapahtuu seuraavan tarkastuksen yhteydessä.