Transport av bränsle som styckegods

Vid transport av bränsle på väg får man enbart använda godkända IBC-behållare, tankcontainrar eller tankar som specifikt är avsedda för transport av farliga ämnen som alla ska uppfylla kraven i bestämmelserna om transport av farliga ämnen. Vid transport av mindre mängder bränsle kan man, beroende på mängden, använda olika förpackningar från dunkar till IBC-behållare.

IBC-behållare som har godkänts för vägtransport

En IBC-behållare, eller IBC, Intermediate Bulk Container, är en transportabel behållare som utåt sett kan se ut som en tank, men som ändå klassificeras som styckegods vid transport. Kraven på en IBC skiljer sig från kraven på tankar i fråga om såväl konstruktion och godkännande som användning. För bränsle får IBC-behållarens volym vara högst 3 000 liter.


För transport av bränslen som till exempel brännolja, diesel och bensin, måste IBC godkännas enligt Traficoms TFÄ-vägbestämmelse. Behållaren måste alltid ha en märkningsskylt om godkännandet på sidan.

Transport av begränsade mängder

Med transport av begränsade mängder avses transporter där ämnets mängd understiger de värden som anges i tabellen för begränsade mängder under punkt 1.1.3.6 i bilaga A i Traficoms TFÄ-vägbestämmelser. Tabellen kan inte tillämpas för blandad last, utan då används en uträknad begränsad mängd. De begränsade mängderna vid transport av farliga ämnen är ämnesspecifika. Det finns alltså inte en specifik begränsning av mängden för alla ämnen, utan för att fastställa gränsen måste man veta vilket ämne som transporteras.


När du transporterar ett farligt ämne inom ramen för begränsad mängd befrias transporten från en stor del av TFÄ-bestämmelserna.  Vid transport av begränsade mängder krävs inte något ADR-körtillstånd av föraren, men den s.k. grundläggande utbildningen är obligatorisk. I transportenheten måste det bland annat finnas med en 2 kg brandsläckare och fraktsedel.


När du transporterar bränsle i en IBC är det alltid fråga om styckegodstransport, och därför krävs inte något ADR-körtillstånd av föraren. Vid transport av begränsade mängder behövs ingen skyltning på fordonet.


När du transporterar en mängd bränsle i en IBC som överstiger den begränsade mängden måste föraren ha ett ADR-grundkörtillstånd för styckegodstransport. Fordonet som transporterar IBC-behållarna måste då märkas framtill och baktill med orangefärgade skyltar utan nummer.

Begränsade mängder av farliga ämnen

När du transporterar farliga ämnen som tillhör samma transportkategori i transportenheten finns den högsta tillåtna totala mängden ämnen i förhållande till transportenheten angiven i Traficoms TFÄ-vägbestämmelses bilaga i punkt 1.1.3.6.3. Den begränsade mängden för till exempel dieselolja, UN 1202, är enligt tabellen för begränsade mängder 1 000 liter. För bensin, UN 1203, är motsvarande begränsad mängd 333 liter. Vid transport av ämnen från olika transportkategorier måste man ta reda på den uträknade begränsade mängden, vilket det finns exempel på senare.

Exempel på hur de begränsade mängderna tillämpas vid bränsletransporter

Nedan finns exempel på bränslen som transporteras som styckegods. Exemplen ger inte några heltäckande riktlinjer för transport, men de visar på den effekt som den transporterade mängden har på kraven.

Transport av diesel och eldningsolja

0–1 000 liter:

 • så kallad transport med begränsade mängder
 • kräver en typgodkänd UN-förpackning eller en IBC-behållare
 • i ämnesmängden räknar man inte in fordonets eller maskinens egen bränsletank
 • kräver inte att föraren har ADR-körtillstånd, men föraren måste ha grundläggande utbildning
 • kräver inte märkning av fordonet
 • märkning med UN och ämnets FN-nummer (UN 1202) samt varningsetiketter för transportklassen
 • kräver att man har med bland annat fraktsedel och en brandsläckare på 2 kg
 • IBC-behållaren ska besiktas periodiskt med 2,5 och 5 års mellanrum av ett TFÄ-besiktningsorgan eller ett organ för periodiska TFÄ-besiktningar


1 000–3 000 liter:

 • kräver en IBC-behållare som är typgodkänd av UN
 • styckegodstransport, dvs. föraren måste ha ett grundläggande ADR-körtillstånd
 • en orangefärgad skylt utan nummer framtill och baktill på fordonet
 • märkning med UN och ämnets FN-nummer (UN 1202) på IBC-behållaren samt varningsetiketter för transportklassen
 • all utrustning som krävs för fordonet måste finns med, till exempel fraktsedel, säkerhetsanvisningskort och brandsläckare
 • IBC-behållaren ska besiktas periodiskt med 2,5 och 5 års mellanrum av ett TFÄ-besiktningsorgan eller ett organ för periodiska TFÄ-besiktningar

Transport av bensin

0–333 liter:

 • så kallad transport med begränsade mängder
 • kräver en UN-typgodkänd förpackning
 • i ämnesmängden räknar man inte in fordonets eller maskinens egen bränsletank
 • kräver inte att föraren har ADR-körtillstånd, men måste ha grundläggande utbildning
 • kräver inte märkning av fordonet
 • märkning med UN och FN-nummer (UN 1203) samt varningsetiketter för transportklassen
 • man måste ha med bland annat fraktsedel och en brandsläckare på 2 kg
 • IBC-behållaren ska besiktas periodiskt med 2,5 och 5 års mellanrum av ett TFÄ-besiktningsorgan eller ett organ för periodiska TFÄ-besiktningar

333–3 000 liter:

 • Kräver en IBC-förpackning av godkänd UN-typ
 • styckegodstransport, dvs. föraren måste ha ett grundläggande ADr-körtillstånd
 • en orangefärgad skylt utan nummer fram och bak på fordonet
 • märkning med UN och ämnets Fn-nummer (UN 1203) på IBC-förpackningen samt varningsetiketter för transportklassen
 • all utrustning som krävs för fordonet måste finns med, till exempel fraktsedel, säkerhetsanvisningskort och brandsläckare
 • IBC-förpackningen ska besiktas periodiskt med 2,5 och 5 års mellanrum av ett TFÄ-besiktningsorgan eller ett organ för periodiska TFÄ-besiktningar

När du transporterar diesel och bensin i samma last

När du transporterar farliga ämnen från olika transportkategorier, till exempel diesel och bensin, i samma transportenhet, används ett beräknat siffervärde för den begränsade mängden. Det uträknade värdet ”1 000” får inte överstigas. Uträkningen av siffervärdet sker på följande sätt:

Transportkategori Koefficient
Ämnen, föremål och utrustning i transportkategori 1 50

Ämnen, föremål och utrustning i fotnot

a) i tabellen för begränsade mängder under punkt 1.1.3.6.3

20
Ämnen, föremål och utrustning i transportkategori 2 3
Ämnen, föremål och utrustning i transportkategori 3 1