Polttoaineen kuljettaminen kappaletavarana

Polttoaineiden tiekuljetuksissa saa käyttää ainoastaan vaarallisten aineiden kuljetussäännösten mukaisesti hyväksyttyjä IBC-pakkauksia, säiliökontteja tai varsinaisia vaarallisten aineiden kuljettamiseen tarkoitettuja säiliöitä. Pienempien polttoainemäärien kuljettamiseen voidaan määrästä riippuen käyttää erilaisia pakkauksia kanistereista IBC-pakkauksiin.

Tiekuljetukseen hyväksytty IBC-pakkaus

IBC-pakkaus, eli IBC, Intermediate Bulk Container, tarkoittaa kuljetettavaa pakkausta, joka ulkomuodollisesti saattaa näyttää säiliöltä, mutta luokitellaan kuitenkin kuljetuksissa kappaletavaraksi. IBC:lle asetetut vaatimukset poikkeavat säiliöiden vaatimuksista niin rakenteen, hyväksynnän kuin käytönkin suhteen. IBC:n maksimitilavuus on 3000 litraa polttoaineelle.


Polttoaineiden, kuten polttoöljyn, dieselin tai bensiinin, kuljetusta varten IBC pitää hyväksyttää Traficomin VAK-tiemääräyksen mukaisesti. Hyväksynnästä on aina oltava merkintäkilpi astian kyljessä.

Vapaarajakuljetus

Niin sanotulla vapaarajakuljetuksella tarkoitetaan sellaista kuljetusta, jossa kuljetettavan aineen määrä jää alle aineelle Traficomin VAK-tiemääräyksen liitteen A kohdan 1.1.3.6 ns. vapaarajataulukossa ilmoitetun määrän. Taulukkoa ei voida soveltaa sekakuormille, vaan tällöin lasketaan laskennallinen vapaaraja. Vapaarajat vaarallisten aineiden kuljetuksessa ovat ainekohtaisia. Ei siis ole yhtä tiettyä vapaarajaa kaikille aineille, vaan rajan määrittämiseksi täytyy tietää kuljetettava aine.


Kun kuljetat vaarallista ainetta vapaarajan puitteissa, kuljetus vapautuu osasta VAK-määräyksiä. Vapaarajakuljetuksessa kuljettajalta ei vaadita ADR-ajolupaa, mutta ns. tiedostava koulutus on pakollinen. Kuljetusyksikössä pitää olla mukana mm. 2 kg sammutin ja rahtikirja.


Kun kuljetat IBC:ssä polttoainetta, on aina kyseessä kappaletavarakuljetus, minkä vuoksi kuljettajalta ei vaadita ADR-säiliöajolupaa. Ajoneuvon merkintää ei tarvita vapaarajakuljetuksissa.


Kun kuljetat polttoainetta IBC:ssä vapaarajan ylittävän ainemäärän, kuljettajalta vaaditaan ADR-perusajolupa kappaletavarakuljetukseen. IBC-pakkauksia kuljettava ajoneuvo pitää tällöin merkitä blankoin oranssikilvin edessä ja takana.

Vaarallisten aineiden vapaarajat

Kun kuljetat kuljetusyksikössä samaan kuljetuskategoriaan kuuluvia vaarallisia aineita, suurin sallittu kokonaisainemäärämäärä kuljetusyksikköä kohti on ilmoitettu Traficomin VAK-tiemääräyksen liitteen kohdassa 1.1.3.6.3. Vapaaraja esimerkiksi dieselöljylle, UN 1202, on vapaarajataulukon mukaan 1000 litraa. Bensiinille, UN 1203, vastaava vapaaraja on 333 litraa. Eri kuljetuskategorioiden aineiden kuljetuksessa pitää selvittää laskennallinen vapaaraja, josta on esimerkki jäljempänä.

Esimerkkejä vapaarajojen soveltamisesta polttoainekuljetuksissa

Alla esimerkkejä polttoaineiden kuljettamisesta kappaletavarana. Esimerkit eivät ole kaikenkattava ohjeistus kuljettamiseen, mutta niissä hahmottuu kuljetettavan ainemäärän vaikutus vaatimuksiin.

Dieselin ja polttoöljyn kuljettaminen

0-1000 litraa:

 • ns. vapaarajakuljetus
 • vaatii UN-tyyppihyväksytyn pakkauksen tai IBC-pakkauksen
 • ainemäärään ei lasketa ajoneuvon tai työkoneen omaa polttoainetankkia
 • ei vaadi kuljettajalta ADR-ajolupaa, tiedostava koulutus oltava
 • ei vaadi ajoneuvon merkitsemistä
 • pakkaukseen merkintä UN ja aineen YK-numero (UN 1202) sekä kuljetusluokan varoituslipukkeet
 • oltava mukana mm. rahtikirja ja 2 kg sammutin
 • IBC-pakkaus tulee määräaikaistarkastaa 2,5 ja 5 vuoden välein VAK-tarkastuslaitoksella tai VAK-määräaikaistarkastuslaitoksella.

1000-3000 litraa:

 • vaatii UN-tyyppihyväksytyn IBC-pakkauksen
 • kappaletavarakuljetus eli vaatii kuljettajalta ADR-perusajoluvan
 • ajoneuvoon blanco oranssikilpi eteen ja taakse
 • IBC-pakkaukseen merkintä UN ja aineen YK-numero (UN 1202) sekä kuljetusluokan varoituslipukkeet
 • mukana oltava kaikki vaadittavat ajoneuvon varusteet mm. rahtikirja, turvaohjekortti ja sammutin.
 • IBC-pakkaus tulee määräaikaistarkastaa 2,5 ja 5 vuoden välein VAK-tarkastuslaitoksella tai VAK-määräaikaistarkastuslaitoksella.

Bensiinin kuljettaminen

0-333 litraa:

 • ns. vapaarajakuljetus
 • vaatii UN-tyyppihyväksytyn pakkauksen
 • ainemäärään ei lasketa ajoneuvon tai työkoneen omaa polttoainetankkia
 • ei vaadi kuljettajalta ADR-ajolupaa, tiedostava koulutus oltava
 • ei vaadi ajoneuvon merkitsemistä
 • pakkaukseen merkintä UN ja aineen YK-numero (UN 1203) sekä kuljetusluokan varoituslipukkeet
 • oltava mukana mm. rahtikirja ja 2 kg sammutin
 • IBC-pakkaus tulee määräaikaistarkastaa 2,5 ja 5 vuoden välein VAK-tarkastuslaitoksella tai VAK-määräaikaistarkastuslaitoksella.

333-3000 litraa:

 • vaatii UN-tyyppihyväksytyn IBC-pakkauksen
 • kappaletavarakuljetus eli vaatii kuljettajalta ADR-perusajoluvan
 • ajoneuvoon blanco oranssikilpi eteen ja taakse
 • IBC-pakkaukseen merkintä UN ja aineen YK-numero (UN 1203) sekä kuljetusluokan varoituslipukkeet
 • mukana oltava kaikki vaadittavat ajoneuvon varusteet mm. rahtikirja, turvaohjekortti ja sammutin.
 • IBC-pakkaus tulee määräaikaistarkastaa 2,5 ja 5 vuoden välein VAK-tarkastuslaitoksella tai VAK-määräaikaistarkastuslaitoksella

Kun kuljetat dieseliä ja bensiiniä samassa kuormassa

Kun kuljetat useamman kuljetuskategorian vaarallisia aineita, kuten dieseliä ja bensiiniä, samassa kuljetusyksikössä, käytetään vapaarajana laskennallista lukuarvoa. Laskennallisen lukuarvoa "1000" ei saa ylittää. Lukuarvon laskenta tapahtuu seuraavasti:

Kuljetuskategoria Kerroin 
Kuljetuskategorian 1 aineet, esineet ja välineet 50

Kohdan 1.1.3.6.3 vapaarajataulukon alaviitteen

a) aineet, esineet ja välineet

20
Kuljetuskategorian 2 aineet, esineet ja välineet 3
Kuljetuskategorian 3 aineet, esineet ja välineet 1