Kiellot ja rajoitukset

Jos aineesta aiheutuu ihmisen terveydelle tai ympäristölle hallitsematon riski, voi Euroopan komissio esimerkiksi kieltää aineen käytön tai rajoittaa aineen valmistusta, käyttöä tai myyntiä sellaisenaan, seoksessa tai esineessä EU:ssa.  REACH-asetuksen ainekohtaiset rajoitukset ja kiellot löytyvät asetuksen liitteestä XVII ja Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) sivuilta.

Jos valmistat, myyt tai käytät aineita, seoksia tai esineitä, varmista koskeeko niitä rajoitus. Noudata rajoitusehtoja!

Uudet rajoitukset

ECHA ja EU-maat tekevät tarvittaessa ehdotuksia aineiden valmistuksen, käytön ja myynnin uusista rajoituksista ja kielloista. Rajoitusehdotus sisältää terveys- ja ympäristöriskinarvion lisäksi arvion sosioekonomisista vaikutuksista ja vaihtoehtojen saatavuudesta.

Yritykset voivat seurata ja kommentoida uusia rajoitusehdotuksia ECHAn verkkosivuilla julkisissa kuulemisissa. ECHAn riskinarviointikomitea ja sosioekonomisesta analyysistä vastaava komitea käsittelevät ja antavat Euroopan komissiolle lausunnon rajoitusehdotuksista. Euroopan komissio päättää rajoitusehdotuksien hyväksymisestä yhdessä jäsenvaltioiden edustajista koostuvan komitean kanssa. Hyväksytty rajoitus lisätään REACH-asetuksen liitteeseen XVII.

 

Usein kysyttyä

 • Mitkä ovat ammoniumnitraatin sallitut pitoisuudet lannoitteissa?

  Kuluttajille myytävissä lannoitteissa typen määrä ammoniumnitraatista laskettuna pitää olla alle 16 painoprosenttia. Viljelijöille ja ammatillisille toimijoille tarkoitetuissa lannoitteissa vastaava raja-arvo on 28 painoprosenttia, ellei lannoite täytä runsastyppisiä ammoniumnitraattilannoitteita koskevia säännöksiä. Typen määrän laskemisessa on huomioitava, että typen (N) paino-osuus ammoniumnitraattimolekyylissä (NH4NO3) on 34,97%.
  Lainsäädäntö: REACH-liitteen XVII rajoitus 58

 • Sovelletaanko ammoniumnitraattia koskevaa rajoitusta kylmäpusseihin?

  Kyllä. Kylmäpusseja, jotka sisältävät typpeä 16 painoprosenttia tai enemmän ammoniumnitraatista laskettuna, ei saa myydä kuluttajille.
  Lainsäädäntö: REACH-liitteen XVII rajoitus 58

 • Koskeeko nikkelirajoitus käsilaukkua, jossa on metallinen olkahihna?

  Kyllä. Nikkelirajoitus koskee ihon kanssa suoraan ja pitkäaikaiseen kosketukseen tarkoitettuja esineitä. Pitkäaikaisella kosketuksella tarkoitetaan kontaktia ihon kanssa vähintään 10 minuuttia kolmesti tai useammin kahdessa viikossa tai vähintään 30 minuuttia kerran tai useammin kahdessa viikossa. Käsilaukkuun sovelletaan nikkelirajoitusta. Olkahihnasta vapautuvan nikkelin määrä ei saa olla yli 0,5 µg/cm2/viikko.
  Lainsäädäntö: REACH-liitteen XVII rajoitus 27

 • Miten kuluttajille kielletyt syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset kemikaalit (CMR-kemikaalit) on merkitty?

  CMR-kemikaali on merkitty varoitusmerkillä GHS08 – vakava terveysvaara ja ainakin yhdellä seuraavista vaaralausekkeista:

  • Saattaa aiheuttaa perimävaurioita.
  • Saattaa aiheuttaa syöpää.
  • Saattaa heikentää hedelmällisyyttä.
  • Voi vaurioittaa sikiötä.

  Lisäksi pakkauksessa on merkintä ”Vain ammattikäyttöön. Endast för yrkesmässigt bruk.”

 • Mitä tarkoitetaan ns. CMR-rajoituksella eli syöpävaarallisia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevalla rajoituksella? Mitä kemikaaleja ko. rajoitus koskee?

  REACH-liitteen XVII nimikkeiden 28–30 ns. CMR-rajoitus koskee syöpävaarallisia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita, joille on säädetty EU:ssa yhdenmukaistettu luokitus ko. vaaraluokkien kategorioissa 1A tai 1B. Näitä ns. CMR-aineita tai niitä yli luokitusrajan sisältäviä seoksia ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää toimitettavaksi yleiseen kulutukseen. Luokitusrajalla tarkoitetaan CLP-asetuksen mukaista pitoisuusrajaa, jolloin CMR-aine aiheuttaa seoksen luokituksen ko. vaaraluokkiin ja -kategorioihin.

  Rajoitus ei koske moottoripolttoaineita, polttoaineena käytettäviä mineraaliöljytuotteita tai suljetuissa järjestelmissä myytäviä polttoaineita (esimerkiksi nestekaasupullot) eikä taiteilijavärejä. Rajoitusta ei myöskään sovelleta lääke- tai eläinlääkevalmisteisiin eikä kosmetiikkaan.

Lainsäädäntö

REACH-asetus (EY) 1907/2006  
VIII OSASTO: Tiettyjen vaarallisten aineiden, seoksien ja esineiden valmistusta, markkinoille saattamista ja käytttöä koskevat rajoitukset 
LIITE XVII: Tiettyjen vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset