Käyttöturvallisuustiedote

Kemikaalien toimittajat välittävät käyttöturvallisuustiedotteella asiakkailleen tietoa kemikaalin vaaroista, turvallisesta varastoinnista, käsittelystä ja hävittämisestä. Käyttöturvallisuustiedotteen tietojen avulla kemikaalin käyttäjät voivat käyttää kemikaalia turvallisesti.

Käyttöturvallisuustiedotteet saadaan kemikaalien toimittajilta. Niiden ei tarvitse olla yleisesti saatavilla, esim. verkkosivuilta. Käyttöturvallisuustiedotteet on tarkoitettu kemikaalien ammatti- ja teollisuuskäyttäjille, ei kuluttajille.

Mistä kemikaaleista pitää toimittaa käyttöturvallisuustiedote?

 • vaarallisiksi luokitellut aineet ja seokset
 • aineet, jotka ovat hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä (PBT-aineet)
 • aineet, jotka ovat erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin voimakkaasti biokertyviä (vPvB-aineet)
 • erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC-aineet), jotka on listattu kandidaattilistaan

Jos vaaralliseksi luokiteltu aine tai seos on tarkoitettu myös kuluttajakäyttöön, voidaan käyttöturvallisuustiedote toimittaa pyynnöstä. 

Mistä kemikaaleista käyttöturvallisuustiedote pitää toimittaa pyynnöstä?

 • seokset, joita ei ole luokiteltu vaarallisiksi, mutta jotka sisältävät vaarallisia tai haitallisia aineita yli pitoisuusrajan, katso taulukko.

Luokittelemattoman seoksen sisältämä aine

Pitoisuusraja seoksessa, jolloin KTT pitää toimittaa pyynnöstä

 • terveydelle vaarallinen aine
 • ympäristölle vaarallinen aine

1p-%

0,2 til-% (kaasum.)

 • syöpää aiheuttava aine (kat. 2)
 • lisääntymiselle vaarallinen aine (kat. 1A, 1B ja 2)
 • ihoa herkistävä aine (kat. 1,1B)
 • hengitysteitä herkistävä aine (kat. 1, 1B)
 • imetykseen tai imetyksen kautta vaikuttava aine
 • PBT- tai vPvB-aine
 • erityistä huolta aiheuttava aine (SVHC)

0,1p-%

 • ihoa herkistävä aine (kat.1A)
 • hengitysteitä herkistävä aine (kat.1A)

0,01%

 • herkistävä aine, jolle määrätty erityiseksi pitoisuusrajaksi alle 0,1 prosenttia

1/10 erityisestä pitoisuusrajasta

 • aine, jolle on yhteisöalueella määrätty työperäisen altistumisen raja-arvo

ei pitoisuusrajaa

Kuka vastaa käyttöturvallisuustiedotteen laatimisesta?

Aineiden ja seosten valmistajat ja EU:hun maahantuojat. Yritys voi tarvittaessa käyttää laatimiseen konsulttia. Jokainen kemikaalia toimittava yritys vastaa kuitenkin käyttöturvallisuustiedotteen toimittamisesta, sisällöstä ja kielivaatimuksista, vaikka yritys itse ei olisi käyttöturvallisuustiedotetta laatinut. Käyttöturvallisuustiedotetta koskevat vaatimukset löytyvät REACH-asetuksen liitteestä II. Otsakkeet ja alaotsakkeet (ns. pohja) löytyy ko. liitteen B osasta.

Milloin ja miten käyttöturvallisuustiedote toimitetaan?

Kemikaalin toimittaja, esimerkiksi maalin myyjä, toimittaa käyttöturvallisuustiedotteen asiakkaalleen viimeistään sinä päivänä, jolloin kemikaalia toimitetaan asiakkaalle ensimmäistä kertaa. Vaikka yritys julkaisisi käyttöturvallisuustiedotteen verkkosivuillaan, tämän on silti "toimitettava" käyttöturvallisuustiedote asiakkaalle.

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan kemikaalin vastaanottajalle maksutta sähköisesti, esimerkiksi sähköpostin liitteenä olevana pdf-tiedostona, tai paperimuodossa. Käyttöturvallisuustiedote voidaan toimittaa linkkinä, jos linkki täyttää seuraavat vaatimukset (ECHAn käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet):

 1. Linkki on suora ja johtaa nimenomaisesti toimitettua kemikaalia koskevaan   käyttöturvallisuustiedotteeseen.
 2. Linkki on luotettava ja toimiva, ja sen on oltava voimassa jatkuvasti, mieluiten pysyvästi.
 3. Jos pysyvää voimassaoloa ei voida varmistaa, toimittajan on ilmoitettava asiakkaalle linkin olevan saatavilla vain tilapäisesti. Myös saatavuuden kesto on ilmoitettava, jotta asiakas voi ladata käyttöturvallisuustiedotteen.
 4. Jos linkkejä päivitetään (esimerkiksi verkkosivustolla tehtävien muutosten vuoksi), päivitetty linkki on lähetettävä asiakkaalle.
 5. Myös itse käyttöturvallisuustiedotteen päivittämisestä on ilmoitettava aktiivisesti asiakkaalle.
 6. Käyttöturvallisuustiedotteen käyttämiselle linkin kautta ei tulisi olla esteitä, eli esimerkiksi kirjautumista tai rekisteröitymistä ei saa vaatia.

Suomessa käyttöturvallisuustiedote toimitetaan kemikaalin vastaanottajalle tämän valinnan mukaisesti joko suomeksi tai ruotsiksi taikka näillä molemmilla kielillä.

Milloin käyttöturvallisuustiedote pitää päivittää?

Viipymättä, jos saataville tulee uutta kemikaalin vaaroja tai riskinhallintaa koskevaa tietoa. Tällöin kemikaalin toimittajan pitää toimittaa päivitetty käyttöturvallisuustiedote kaikille asiakkaille, joille ko. kemikaalia on toimitettu edellisten 12 kuukauden aikana.

Käyttöturvallisuustiedotteen päivitystarpeet on hyvä tarkistaa säännöllisesti. Käyttöturvallisuustiedotteen päivittäjä lisää käyttöturvallisuustiedotteeseen tarkistuspäivämäärän ja version numeron.

Huomioi käyttöturvallisuustiedotteen uudet vaatimukset

Milloin käyttöturvallisuustiedotteen liitteenä on altistumisskenaario?

Silloin, kun samaan toimitusketjuun kuuluva aineen rekisteröijä tai jatkokäyttäjä on laatinut altistumisskenaariot kemikaaliturvallisuusarvioinnin yhteydessä, esimerkiksi silloin kun on kyse vaaralliseksi luokitellusta aineesta. Aineiden altistumisskenaariot on otettava huomioon myös seoksen käyttöturvallisuustiedotteessa. Altistumisskenaarioissa on tietoa toimintaolosuhteista ja riskinhallintatoimista, joita noudattamalla aineen ja seoksen käyttö on turvallista.

Mitä pitää tehdä, kun saa käyttöturvallisuustiedotteen?

Yrityksen pitää määrittää käyttöturvallisuustiedotteen tietojen perusteella asianmukaiset toimenpiteet, joiden avulla yritys voi hallita kemikaalista aiheutuvia riskejä, ja alettava soveltaa toimenpiteitä. Jos käyttöturvallisuustiedotteen mukana on altistumisskenaarioita, yrityksen pitää selvittää, sisältyvätkö yrityksen käytöt ja käyttöolosuhteet altistumisskenaarioihin.

Jos käytöt ja/tai käyttöolosuhteet eivät sisälly altistumisskenaarioihin, yrityksen on ryhdyttävä toimiin!

Yritys voi

 • ilmoittaa kemikaalin käyttönsä aineen rekisteröijälle joko suoraan tai kemikaalin toimittajansa välityksellä, jotta rekisteröijä voisi sisällyttää käytön altistumisskenaarioon tai
 • muuttaa käyttönsä olosuhteita vastaamaan altistumisskenaariossa annettuja olosuhteita tai
 • laatia kemikaaliturvallisuusraportin omalle käytölleen tai
 • korvata aineen toisella aineella tai
 • etsiä sellaisen kemikaalitoimittajan, jonka altistumisskenaariossa yrityksen käyttö on huomioitu.

 

Usein kysyttyä

Lainsäädäntö

REACH-asetus (EY) 1907/2006
31 ARTIKLA: Käyttöturvallisuustiedotteita koskevat vaatimukset
LIITE II: Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat vaatimukset  
CLP-asetus (EY) N:o 1272/2008
LIITE I, taulukot 3.4.6, 3.6.2, 3.8.3 ja 3.9.4
Kemikaalilaki
20 § Kemikaalia koskevien tietojen kielivaatimus