Jakelijan velvollisuudet

Jakelijalla tarkoitetaan yritystä, joka myy EU:n alueella valmistettua tai EU:n markkinoille jo aikaisemmin tuotua tuotetta. Jakelijoita ovat tuotteiden vähittäis- ja tukkumyyjät sekä liiketoimintaa harjoittavat käytetyn tavaran kauppiaat, kuten kierrätyskeskukset ja kirpputorit.

Jakelijaa pidetään valmistajana, jos jakelija

  • tuo tuotteen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään
  • muuttaa jo markkinoille saatettua tuotetta tavalla, joka voi vaikuttaa sovellettavien vaatimusten täyttymiseen.

Mitä pitää tehdä ennen tuotteen myyntiin laittamista?

Jakelijan on tarkistettava, että tuotteessa on vaaditut merkinnät ja että tuotteen mukana on vaaditut asiakirjat, ohjeet ja turvallisuustiedot suomeksi ja ruotsiksi. Jos valmistaja tai maahantuoja ei ole kääntänyt ohjeita ja turvallisuustietoja suomeksi ja ruotsiksi, kääntäminen on jakelijan vastuulla.

Jakelijan on varmistettava, etteivät varastointi- tai kuljetusolosuhteet vaaranna tuotteen vaatimustenmukaisuutta.

Velvollisuudet tuotteen myynnin jälkeen 

Jakelijan pitää säilyttää 10 vuoden ajan tuotteen myynnin jälkeen tunnistetiedot yrityksistä, jotka ovat toimittaneet jakelijalle tuotteita ja yrityksistä, joille jakelija on toimittanut tuotteita.

Jakelijan on Tukesin pyynnöstä annettava kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi. Jakelijan on tehtävä yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisen kanssa.

Entä jos tuote on vaatimustenvastainen?

Jakelija saa pitää kaupan vain vaatimustenmukaisia tuotteita.

Jos jakelija epäilee, ettei jakelijan myymä tuote ole vaatimustenmukainen, on jakelijan varmistettava, että valmistaja, maahantuoja tai tarvittaessa jakelija itse ryhtyy toimenpiteisiin. Toimenpiteitä ovat esimerkiksi

  • tuotteen saattaminen vaatimusten mukaiseksi
  • tuotteen poistaminen markkinoilta
  • tuotetta koskevan takaisinvedon järjestäminen.

Jakelijan on ilmoitettava tuotteen vaatimustenvastaisuudesta ja kaikista toteuttamistaan toimenpiteistä markkinavalvontaviranomaiselle, jos tuotteen ominaisuudet aiheuttavat riskin turvallisuudelle, terveydelle tai ympäristölle.

Jakelijan velvollisuudet lyhyesti

Tarkista merkinnät ja asiakirjat
Tuotteessa on oltava vaaditut merkinnät.

Tarkista ohjeet ja turvallisuustiedot
Tuotteen mukana on oltava vaaditut ohjeet ja turvallisuustiedot suomeksi ja ruotsiksi.

Säilytä 10 vuotta
Tunnistetiedot yrityksistä, jotka ovat toimittaneet sinulle tuotteita ja yrityksistä, joille jakelijana olet toimittanut tuotteita.

Vaatimustenvastainen tuote?
Ryhdy viipymättä toimenpiteisiin.