Hissin haltijan vastuut ja velvoitteet

Hissin haltijan velvollisuus on huolehtia käytössä olevan hissin turvallisuudesta.

Hissin haltija tarkoittaa hissin omistajaa, eli käytännössä rakennuksen omistajaa ja haltijaa. Asuintaloyhtiössä hissin haltijaa edustavat tyypillisesti asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä.

Haltijan velvollisuudet

Hissin haltijan on huolehdittava seuraavista:

 • hissin huolto-ohjelma
 • hissin huolto huolto-ohjelman mukaisesti
 • hississä havaittujen vikojen ja puutteiden korjaaminen riittävän nopeasti
 • asianmukaiset tarkastukset hissille
 • hissiä koskevat asiakirjat huoltajien ja tarkastajien saatavilla
 • hissistä pelastamisen turvallisuus.

Hissin huoltaminen

Hissin haltijan on huolehdittava siitä, että hissille laaditaan huolto-ohjelma ja että hissiä huolletaan ohjelman mukaisesti. Huolto-ohjelmassa määritellään huoltokäynneillä tehtävät toimenpiteet ja määrävälit säännönmukaisille käynneille. Varsinaiset huoltotyöt hissin haltija antaa käytännössä hissihuoltoliikkeen tehtäväksi.

Hissin haltija laatii huolto-ohjelman yhteistyössä hissialan asiantuntijoiden kanssa. Huolto-ohjelmaa laadittaessa ja riittävän huollon määrää arvioitaessa pitää ottaa huomioon hissin käyttömäärä, käyttöympäristö ja hissin tyyppi. Huolto-ohjelmaa laadittaessa lähtökohtana ovat hissin valmistajan ohjeet hissin huollossa tarvittavista toimista.

Huollon asianmukaisuuden varmistaminen

Olennaista hissin turvallisuuden ja toimintavarmuuden kannalta on hissin asianmukainen huolto. Hissin huoltosopimukseen ja huoltoliikkeen valintaan on syytä kiinnittää huomiota. Jos huolto on puutteellista, alkaa hissiin ilmaantua vikoja ja toimintahäiriöitä, jolloin on tehtävä erillisiä korjauksia ja turvallisuus voi vaarantua. Huoltoliikkeellä pitää olla aikaa ja resursseja tehdä jokaisella huoltokäynnillä huolto-ohjelman mukaiset toimenpiteet.

Hissin haltija voi hankkia tietoa hissin huollosta mm. seuraavia asioita selvittämällä:

 • Millainen on hissin yleinen kunto ja kuilun ja konehuoneen siisteys?
 • Toimiiko hissi moitteettomasti?
 • Onko hississä pieniä vikoja tai puutteita?
 • Onko hississä erillistä korjausta vaativia isompia vikoja tai käyttökatkoksia?
 • Miltä hissin huoltopäiväkirja näyttää, onko huollot tehty huolto-ohjelman mukaisesti?
 • Mitä hissin määräaikaistarkastuksen pöytäkirjat kertovat, onko tarkastuksissa havaittu paljon vikoja?

Vikojen ja puutteiden korjaaminen

Hissin haltijan on huolehdittava siitä, että hississä havaitut viat ja puutteet korjataan riittävän nopeasti. Hissin haltijan on riittävän nopeasti käynnistettävä vian tai puutteen korjaaminen, kun esimerkiksi hissin käyttäjä, huoltaja tai tarkastaja kertoo hissin haltijalle, että hississä on vika. Käytännössä hissin haltija antaa korjaustehtävän hissihuoltoliikkeelle.

Hissin määräaikaistarkastuksessa havaitut viat ja puutteet kirjataan tarkastuspöytäkirjaan. Pöytäkirja on kohdennettu hissin haltijalle ja haltijan on huolehdittava siitä, että pöytäkirjassa mainitut viat ja puutteet korjataan. Hissin haltija ei voi oman harkintansa mukaan jättää korjauttamatta tarkastuksessa havaittuja vikoja ja puutteita, vaan muutosta tarkastuspöytäkirjaan pitää hakea pöytäkirjan mukana toimitettavan muutoksenhakuohjeen mukaisesti.

Hissin tarkastaminen

Säännöllisillä tarkastuksilla varmistetaan hissin turvallisuus ja asianmukainen kunnossapito. Hissin haltijan on huolehdittava siitä, että hissille tehdään määräaikaistarkastukset. Henkilöhissille tehdään määräaikaistarkastus joka toinen vuosi.

Hissin tarkastaminen on hissin haltijan ja tarkastuslaitoksen välinen toimeksianto, eli siitä tehdään tarkastussopimus haltijan ja tarkastuslaitoksen välillä. Tarkastuskäynneistä sopimisen haltija voi antaa huoltoliikkeen tehtäväksi. Useimmiten tarkastuskäyntiin osallistuu tarkastusavuksi huoltoliikkeen edustaja.

Hissejä saavat tarkastaa Tukesin hyväksymät valtuutetut laitokset

Lisää tietoa tarkastamisesta on sivulla Hissin tarkastaminen.

Asiakirjat

Hissin haltijan pitää säilyttää huolellisesti kaikki hissiä koskevat asiakirjat. Tällaisia asiakirjoja ovat muun muassa rakenteelliset asiakirjat, käyttöohjeet, huolto-ohjeet, huolto-ohjelma, huoltopäiväkirja sekä tarkastuspöytäkirjat.
    
Hissin huoltajia ja tarkastajia varten asiakirjoista on säilytettävä hissin luona ainakin huolto-ohjelma, huoltopäiväkirja, huolto-ohjeet ja ohjeet hissistä pelastamista varten. Asiakirjat voivat sijaita hissin konehuoneessa tai konehuoneettoman hissin ohjauskaapissa.

Hissistä pelastaminen

Hissi voi asianmukaisesta huollosta ja tarkastuksesta huolimatta pysähtyä vikatapauksessa siten, että siitä ei pääse ulos. Jos hissi pysähtyy vikatapauksessa, tarvitaan ammattitaitoista, hissitekniikan tuntevaa pelastajaa. Väärin tehdyt pelastustyöt altistavat pelastettavan ja pelastajan vakaville vaaroille. Normaalisti hissin haltija sopii pelastamisen järjestämisestä hissin huoltoliikkeen kanssa.

Hissistä pelastamisen ei ole tarkoitus olla ensisijaisesti pelastuslaitoksen tehtävä, vaan pelastuslaitoksen hälyttäminen pitää rajoittua tilanteisiin, joissa hissiin jäänyt on loukkaantunut tai välittömässä vaarassa tai joissa pelastuslaitosta tarvitaan jostain muusta erityisestä syystä avustamaan pelastustoimenpiteissä.

Usein kysyttyä