Strandövervakningsverktyg

Detta verktyg är ett hjälpmedel för att bedöma behovet av övervakning på allmänna badstränder. Syftet med verktyget är att hjälpa kommunerna att identifiera de badstränder på vilka ordnande av simövervakning allvarligt borde övervägas. Resultatet av bedömningen är riktgivande och fråntar inte helt behovet av egen bedömning av den som upprätthåller stranden.

Bedöm en badstrand åt gången med hjälp av verktyget. Du kan spara och skriva ut bedömningens resultat och på så vis jämföra olika stränder sinsemellan. Tukes sparar inte och följer inte upp bedömningsresultat eller användaruppgifter.

{{ customTitle }}

{{ paragraph }}

Bedöm strandens besökarantal utifrån hur mycket folk det maximalt finns på stranden under en typisk het dag. Bedömningen ska vara realistisk. Följ upp och räkna regelbundet antalet besökare på stranden.

Strandens attraktionsfaktorer ökar dess besökarantal och de sporadiska topparna i besökare. Välj i följande förteckning alla de faktorer som förekommer på den badstrand som bedöms.

En glass- eller livsmedelskiosk nära badstranden verkar lockande på barn, vilkas simkunnighet och uppfattning om vattnets faror ofta ännu är under utveckling. En kiosk kan för sin del även främja säkerheten eftersom det då finns någon på stranden som kan larma hjälp vid behov. 

I regel ska det finnas någonstans att byta om samt toaletter på stranden. Bastu är för många oberoende av ålder en viktig funktion relaterad till simning. Växlingen från varmt till svalt kan vara påfrestande för kroppen för äldre personer och medföra risk för att förlora medvetandet eller en sjukdomsattack. Bastun i sig utgör en fara för brännskador.

Möjlighet att leka på badstranden eller nära densamma är en attraktionsfaktor för barn, vilkas simkunnighet och uppfattning om vattnets faror ofta ännu är under utveckling. Dessutom kan användningen av lekredskap orsaka olyckor som avleder strandvakternas uppmärksamhet.

Möjligheter till vattensport (t.ex. SUP-brädor som kan hyras, vattenskotrar eller wakeboarding) kan öka antalet besökare på stranden. I synnerhet snabba vattensportredskap i närheten av en badstrand kan skapa kollisionsrisker med simmare, särskilt om stranden är okänd för användaren av vattensportredskapet. Det är viktigt att området för vattensportredskap är klart avskilt från området för simning.

Turister har ofta en svag lokalkännedom, vilket kan leda även till överraskande risksituationer. Semestermål besöks också av många barnfamiljer, vilket kan öka antalet barn utan föräldrar på stranden.

Ett centralt läge och lätt tillgänglighet ökar antalet människor på stranden som helhet. Om barn lätt når stranden på egen hand, t.ex. med cykel, innebär det att det är färre föräldrar som håller koll på sina barn på den stranden.

Konstruktioner på stranden som underlättar för personer med nedsatt rörelseförmåga ska beaktas när strandens risker bedöms. Sådana konstruktioner är exempelvis en ramp som leder ned i vattnet eller en inva-toalett, som samtidigt kan fungera som omklädningsrum för personer med nedsatt rörelseförmåga. Personer med nedsatt rörelseförmåga kräver uppmärksamhet av strandvakten trots att de ofta har en personlig assistent till sin hjälp.

Alkohol försvagar som bekant människans funktionsförmåga i vatten och den allmänna omdömesförmågan, vilket kan leda till ökat riskbeteende på badstranden.

På stränderna njuter människorna ofta mer av solen än av vattnet. Redan vistelse i solen kan i sig göra att man känner sig svag. Solbadarna kan under dagens lopp gå och doppa sig, och möjligen på samma sätt som andra simmare, ofta överskatta sin simkunnighet och utsätta sig för risk. En särskild risk föreligger vid bråddjupa stränder.

Strandens säkerhetsfaktorer är badstrandens karakteristika, konstruktioner eller funktioner, som kan orsaka fara för besökarna. Välj i följande förteckning alla de faktorer som förekommer på den badstrand som bedöms.

Simbryggor sträcker sig långt ut från stranden och runt bryggan kan det redan vara mycket djupt. Bryggorna lockar till att hoppa i vattnet, vilket kan leda till att risker förknippade med hopplatsen realiseras. Dessutom finns faran att hamna ofrivilligt i vattnet till exempel om barn som inte kan simma faller i från bryggan.

En bråddjup strand kan vara farlig för barn som inte kan simma och personer med svag simkunnighet. Bråddjup kan överraska till exempel en solbadare som avslutar dagen med att vada ut i vattnet.

Strömmande vatten kan föra en simmare eller exempelvis en person på en luftmadrass långt ut från stranden och göra det omöjligt att ta sig tillbaka. Även vindens inverkan ska beaktas när stora vattenleksaker används. Kraftverks avtappning kan ge upphov till överraskande strömningar och ändringar i vattennivån. På samma sätt som vilka som helst andra förändringar i omständigheter, kan en förändrad vattennivå orsaka överraskande risksituationer till exempel för små barn eller turister.

Flera från varandra separata strandområden eller andra faktorer som hindrar sikten gör det svårt att upptäcka en person i vattnet. Till exempel ett litet barn kan på ett ögonblick försvinna ur föräldrarnas synfält och då betonas vikten av en rätt placerad strandvakt.

Båttrafik kan skapa svallvågor som i värsta fall slår omkull ett litet barn i strandvattnet. Vattenfarkoster kan också komma så nära stranden att det finns risk för sammanstötningar med simmare. Å andra sidan kan även simmare förirra sig ut i båtleden.

Vattenhinderbanor och vattenstudsmattor förutsätter ofta handledning och ingripande vid riskbeteende. Man faller ofta ned från hinderbanorna och någon kan även hamna under dem av misstag.

Utöver banor för motionssimning kan det på stränderna finnas bojar för motionssimning eller bojmärkta banor till exempel för triatlonträning. Bojar för motionssimning är ofta placerade klart längre från stranden, banorna följer inte alltid stranden och de har inte banlinor. Hoppflottar placerade utanför stranden kan locka barn förutom att simma långt även till att hoppa längre från stranden.

En vattenrutschbana verkar lockande på barn, vilkas simkunnighet och uppfattning om vattnets faror ofta ännu är under utveckling. Användning av en vattenrutschbana kräver anvisningar och ingripande i riskbeteende särskilt när det finns många besökare på plats.

Välj i följande förteckning om det finns en hopplats på badstranden som bedöms.

Utifrån bedömningen behöver strandövervakning inte ordnas.

Se till att det finns livboj, anslagstavla och skyltar på stranden. För små barn är det tillrådligt att avgränsa ett separat område där vattnet är grunt.

Besök Tukes webbplats för mer information om säkerheten på badstränder.

Utifrån bedömningen behöver strandövervakning inte nödvändigtvis ordnas.

Säkerhetsläget, besökarprofilen och användningssättet på stranden bör dock följas. Bedöm på basen av föregående faktorer om strandövervakning borde ordnas.

Se till att det finns livboj, anslagstavla och skyltar på stranden. För små barn är det tillrådligt att avgränsa ett separat område där vattnet är grunt.

Besök Tukes webbplats för mer information om säkerheten på badstränder.

Utifrån bedömningen ska strandövervakning ordnas.

Se till att det finns livboj, anslagstavla och skyltar på stranden. För små barn är det tillrådligt att avgränsa ett separat område där vattnet är grunt.

Besök Tukes webbplats för mer information om säkerheten på badstränder.

Bedömningen visar att det behövs flera strandvakter på stranden. Till exempel strandlinjens längd och utformning påverkar hur många strandvakter som behövs.

Se till att det finns livboj, anslagstavla och skyltar på stranden. För små barn är det tillrådligt att avgränsa ett separat område där vattnet är grunt.

Besök Tukes webbplats för mer information om säkerheten på badstränder.

Inga resultat. Kolla ditt svar!

{{ errorText }}