Utredningen av olyckan vid Arizona Chemical visade flera säkerhetsbrister

Tukes 14.3.2011 8.30
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) utredningsrapport om cisternexplosionen vid Arizona Chemical Oy är nu klar. Olyckan inträffade på Nuottasaarifabriken i Uleåborg i september 2010 när företaget höll på att förnya taket på en cistern. Gas-luftblandningen i cisternen antändes explosionsartat när heta arbeten utfördes på taket. Gas-luftblandningen trängde dit från en intilliggande cistern, då blindflänsen från avluftningsröret mellan cisternerna hade avlägsnats i samband med arbetet. En person omkom och en skadades allvarligt vid olyckan.

Några män som jobbade för en underleverantör höll på att förnya taket på en upplagscistern och utförde heta arbeten där, när cisternen plötsligt exploderade. Explosionen var kraftig och cisternens tak flög 85 meter. En arbetstagare dog när han träffades av cisternens lock.  En annan skadades allvarligt efter att ha fallit ner i vallutrymmet.

Explosiv gas-luftblandning hade trängt in i cisternen från en intilliggande cistern via ett avluftningsrör. När arbetet inleddes hade blindflänsen i avluftningsrörets flänsanslutning på cisternens tak avlägsnats för att det skulle vara lättare att ta bort det gamla cisterntaket.  Blindflänsen sattes inte tillbaka på avluftningsröret när arbetet fortsatte. Cisternen som exploderade innehöll vatten för att man skulle kunna testa tätheten. När vattennivån sänktes ledde undertrycket till att terpentinfördestillat och ångor från destillationsresterna trängde in i olyckscisternen från den intilliggande cisternen.

Orsakerna som ledde till olyckan var flera. Man var inte helt medveten om kemikaliernas farlighetsklassning och dess betydelse för handlingsprinciperna. Cisternarbetet var ett projekt där flera aktörer var involverade och verksamheten bildade en lång kedja. Det förekom brister i samordningen av projektfunktionerna och i  informationsflödet.  Arbetsplanen och blindningsplanen hade gjorts upp av olika aktörer. Arbetsplanen användes inte som hjälp när blindningsplanen gjordes upp och planerna var motstridiga. De andra arbetstagarna informerades inte om att blindningen avlägsnades. Ansvarsfördelningen inom övervakningen av säkerheten på arbetsplatsen var också oklar.

Utredningsgruppen rekommenderar bl.a. följande åtgärder för att undvika motsvarande olyckor: 

  • I projekt där flera aktörer är involverade definieras i detalj ansvarsfördelningen vid samordning av aktiviteter och planer och vid övervakning av säkerheten.
  • Kemikaliedriftsövervakarens roll definieras klart och tydligt i arbetsprojekt där farliga kemikalier förekommer.
  • Vid riskbedömningen beaktas riskerna vid enskilda arbeten, ett ordentligt PI-schema används som hjälp och arbetsobjektet besöks.
  • När arbetstillstånd beviljas ska man försäkra sig om att arbetstagarna förstår vilka risker som är förbundna med arbetet. Arbetsmomenten gås igenom på ort och ställe tillsammans med arbetstagarna.
  • Förutom personsäkerheten beaktas även processäkerheten.
  • Vid planeringen av anläggningar beaktas blindning så att den är lätt att genomföra och övervaka.  
  • Omotiverat avlägsnande av blindning förhindras genom låsning eller märkning.
  • Vid säkerhetsutbildningen beaktas även säkerheten vid enskilda arbetsuppgifter.

 Olycksutredningsrapporten (på finska)

Mer info:

Överinspektör Taimo Tihinen, telefon  010 6052 423 och 0400 299 069

Överingenjör Anne-Mari Lähde, telefon 010 6052 362 och 040 513 2928

 E-post: [email protected]

BILAGA 1: Faktaruta

Blindning

 Avskiljning av olika delar i en process från varandra, t.ex. med en blindfläns som installerats i en flänsanslutning, så att inga ämnesflöden förekommer mellan delarna.

Avluftningsrör

Ett rör längs vilket gas som bildats av vätska i en cistern leds till ett tvättaggregat.

PI-schema

Ett instrumenteringsschema för processer där rör, ventiler, cisterner och övriga anordningar beskrivs.

Farlighetsklassning av kemikalier

Farliga kemikalier är kemikalier som är farliga för hälsan eller miljön eller brand- och explosionsfarliga. De omfattas av Seveso II-direktivet, som har implementerats i finsk lagstiftning. Industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier övervakas i Finland av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

 BILAGA 2: AcciMap-schema* över cisternexplosion vid Arizona Chemical Oy

*) Med hjälp av ett AcciMap-schema åskådliggörs orsaksfaktorer av olika slag och på olika nivå som lett till en olycka.