Importör av fordonslyftar: var noggrann så att du får vad du beställer

Mediatiedote 27.5.2020 8.18
Nyhet

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar importörer av fordonslyftar till särskild noggrannhet med dokumentationen, då företaget beställer produkter utanför EU för försäljning. Tukes har observerat att den typkontroll som krävs för fordonslyftar i vissa fall gjorts för en lite annorlunda produkt än vilken den finska importören slutligen har fått. Tukes lät denna vår testa fyra fordonslyftar som marknadsfördes som lämpliga för att användas av amatörer eller konsumenter. I de test som Tukes lät göra framkom strukturella brister i alla fyra fordonslyftar, som i värsta fall kan leda till livsfara för användaren.

Försäljarens skyldighet är att samla in de livsfarliga fordonslyftarna från användarna. De farliga fordonslyftarna kan kollapsa och falla ner under användningen. I Tukes nyhetsbrev som publiceras idag berättas mer detaljerat om bristerna i de testade fordonslyftarna.

Fordonslyftar klassificeras som maskiner för vilka det för utsläppande på marknaden finns strikta krav inom EU. Utsläppande på marknaden betyder att produkten hämtas till försäljning på EU-marknaden.

Säkerheten för maskiner som är säljs för konsumentbruk i Finland övervakas av Tukes. Maskiner som är avsedda för yrkesbruk övervakas av social- och hälsovårdsministeriets avdelning för arbete och jämställdhet.

Tillverkaren har tre sätt att påvisa att fordonslyften uppfyller kraven

Fordonslyftar hör till en maskingrupp, för vilka överensstämmelsen med kraven kan påvisas på tre olika sätt:

  1. Fordonslyftens överensstämmelse med kraven kan påvisas genom att typgranska produkten på ett anmält testningsorgan. Dessa testningsorgan är bedömningsorgan som är utnämnda till att sköta bedömningsuppgifter för överensstämmelse med kraven som grundar sig i EU:s bestämmelser.
  2. Fordonslyften kan också släppas ut på marknaden så att lyften fullständigt har tillverkats i enlighet med den harmoniserade standarden EN 1493 för fordonslyftar, och ett bedömningsförfarande för överensstämmelse med kraven baserat på intern kontroll i fabriken har använts vid tillverkningen.
  3. Det tredje alternativet för utsläppande på marknaden är att använda det fulla kvalitetssäkringsförfarandet som nämns i maskinlagstiftningen. Då måste tillverkaren använda ett anmält organ för att regelbundet bedöma och övervaka kvalitetssäkringsförfarandet och de fordonslyftar som tillverkas.

Kontrollera att EG-försäkran om överensstämmelse är korrekt

Fordonslyftar som finns på marknaden måste ha en EG-försäkran om överensstämmelse. I dokumentet måste det framgå med vilket förfarande fordonslyftens överensstämmelse med kraven har påvisats. I dokumentet måste det nämnas standarden som har använts för bedömningen, uppgifter för det anmälda organ som eventuellt har utfört typgranskningen. Om tillverkaren har använt EG-typgranskning, måste det i EG-försäkran om överensstämmelse också nämnas det modellspecifika numret för typintyget som typgranskningsorganet har gett.

När vi diskuterade med importörer om farliga fordonslyftar framgick det att typkontrollen i vissa fall hade gjorts för en lite annorlunda produkt än den som den finska importören slutligen hade fått. Vägen mellan dokumentationen och produkten är nödvändigtvis inte oavbruten. Importörer ska vara väldigt noga med dokumentation, så att de får vad de har beställt från fabriken, säger överinspektör Kimmo Halaka från Tukes.

Importörer av fordonslyftar förutsätts förstås inte ha samma produktionstekniska kännedom som tillverkarna av fordonslyftar. Det är ändå bra att känna till säkerhetsstandarderna för det egna produktområdet. Ofta finns det produktstandarder som har utarbetats av standardiseringsorgan för de produkter på marknaden som omfattas av bestämmelserna, och genom att följa dessa uppnås den säkerhetsnivå som krävs. Standarder kan skaffas till exempel från Finlands Standardiseringsförbund (https://www.sfs.fi/).

Man vill ändå inte tygla utvecklingen för mycket: om tillverkaren kan påvisa att den säkerhetsnivå som fastställs i standarden uppfylls på något annat sätt, kan produkten även vara enhetlig med lagstiftningen. Då måste produktens struktur ändå vara sådan att tillräcklig säkerhetsnivå uppnås. De lyftar som var föremål för granskning avviker från de lösningar som föreslagits i standarden, men ingen ersättande säkerhetsstruktur hade planerats och byggts istället.

- På fältet verkar det finnas en atmosfär där den funktionalitet som förväntas av fordonslyftar jämförs med att arbeta med domkraft. När bilen höjs med domkraft måste det upphöjda hörnet eller hela axeln säkras till arbetshöjden med axelhållaren, och vid sänkning av lasten tillåts den hydrauliska cylindern på domkraften att tömmas via stryparen i hydraulvätskebehållaren. För domkraften är detta en tillräcklig funktion. Då hela bilen lyfts och lyfthöjden ökar finns det ändå ett krav på att säkra oavsiktlig rörelse av lasten i alla situationer. I de fordonslyftar som Tukes lät testa fanns det brister i funktionaliteten då bilen sänktes nedåt. Det är möjligt att arbeta under en upphöjd bil, och därför är faran också större, fortsätter överinspektör Kimmo Hakala.

Importör, när du beställer fordonslyftar utanför EU

  • Bekanta dig med kraven som gäller maskiner och säkerställ att den produkt du har beställt uppfyller kraven.
  • Be om att få se de dokument som påvisar produktens överensstämmelse med kraven innan köpbeslutet.
  • Enligt alternativet för typgranskningsförfarande måste EG-försäkran om överensstämmelse nämnas i maskinens typintyg så att kontakten mellan maskinen och typintyget framgår. Dessutom måste typintyget och maskinmodellen motsvara varandra. Typgranskningen genomförs av ett anmält organ, vars kontaktuppgifter finns i databasen NANDO. Vilket testningsorgan som helst kan inte fungera som anmält organ.
  • Fäst uppmärksamhet vid om tillverkaren för lyften som ska införskaffas har försäkrat sig om att lasten förblir under användarens kontroll både under höjning och sänkning och att oavsiktlig rörelse av lasten är förhindrad.? Fordonslyftar måste förses med en anordning som fungerar automatisk, som förhindrar oavsiktlig rörelse av de delar som bär lasten och som är i beredskap då lasten höjs över en halv meter. En godkänd lösning till detta är en förstyrd backventil.

Utbildning för importörer och tillverkare av fordonslyftar på kommande

Tukes planerar på basis av övervakningsresultaten en utbildning för importörer och eventuella tillverkare om säkerställande av fordonslyftarnas överensstämmelse med kraven. Om du är intresserad kan du kontakta den som ger ytterligare information, helst via e-post.

Ytterligare information:

överinspektör Kimmo Hakala, tfn 029 5052 199

e-postadresser har formatet: [email protected]