Hoppa till innehåll

Begränsning av färger för tatuering och permanent pigmentering träder i kraft i januari 2022

Utgivningsdatum 24.11.2021 10.02 | Publicerad på svenska 10.12.2021 kl. 8.57
Nyhet

Tusentals farliga ämnen i färger för tatuering och permanent pigmentering begränsas i EU från och med januari 2022. Färger för tatuering och permanent pigmentering som innehåller begränsade ämnen får inte säljas eller användas för tatueringsändamål från och med 4.1.2022.

Begränsningen gäller bland annat cancerframkallande och mutagena ämnen, reproduktionsstörande ämnen, hudsensibiliserande ämnen och irriterande ämnen. Ämnena får exakta gränsvärden för maximal koncentration i färger. I praktiken förbjuds vissa ämnen helt och hållet.

Begränsningen har förberetts i EU under lång tid. Genom begränsningen säkerställs att de färger som används i tatueringar är säkra.

Begränsningen gäller tillverkare, importörer och distributörer av färger samt företag som tillhandahåller tatuerings- eller pigmenteringstjänster.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar företagare att kontrollera att de färger som de använder och lagrar överensstämmer med kraven i begränsningen. Om färgerna inte uppfyller kraven i begränsningen, får de inte användas efter 4.1.2022. 

Var kan man kontrollera om tatueringsfärgen innehåller begränsade ämnen?

Företagen kan fråga tillverkaren eller importören om färgen innehåller begränsade ämnen. Information finns också i säkerhetsdatabladet för färgen och i den eventuella förteckningen över beståndsdelar på förpackningen.

Hur ändras lagstiftningen och var kan man kontrollera de begränsade ämnena?

Genom kommissionens förordning (EU) 2020/2081 infördes en begränsning av ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup i bilaga XVII till Reach-förordningen (EG) 1907/2006. I begränsningen fastställs maximala koncentrationer för enskilda ämnen eller grupper av ämnen i färger för tatuering och permanent pigmentering. Syftet är att förenhetliga kraven på färger inom EU för att skydda medborgarnas hälsa. 

Närmare information om de begränsade ämnena har samlats på Tukes webbplats

Finns det några undantag?

Användningen av färgämnena Pigment Blue 15:3 och Pigment Green 7 i färger för tatuering och permanent pigmentering begränsas först från och med 4.1.2023.

Ändringar också i förpackningspåskrifter och uppgifter för kunden

Även förpackningspåskrifterna för färger för tatuering och permanent pigmentering ändras i januari. I fortsättningen ska tatueraren före användningen av färgen ge kunden den information som anges på förpackningen och som ingår i bruksanvisningen. Till exempel i förteckningen över beståndsdelar kan kunden identifiera ämnen som hen har uppmanats att undvika (till exempel på grund av allergier). 

Får man använda de produkter som finns i lagret?

Färger för tatuering och permanent pigmentering som inte överensstämmer med begränsningen får inte användas eller säljas för tatuering efter 4.1.2022. Detta gäller även de färger för tatuering och permanent pigmentering som finns i lagret.

Mer information på avgiftsfria webbinarier

Tukes ordnar avgiftsfria webbinarier för företag där man kan ta del av den nya begränsningen. 
Det första webbinariet hålls den 14 december 2021 klockan 12. Anmäl dig via Tukes webbplats.

 

Mer information

Fråga Tukes kemikalierådgivning

Kommissionens förordning (EU) 2020/2081 om ändring av bilaga XVII till Reach-förordningen (EG) 1907/2006 vad gäller ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup

Europeiska kemikaliemyndighetens sida om färger för tatuering och permanent pigmentering

Varningspåskrifter för kemikalier

Säkerhetsdatablad för kemikalier

Tatueringstjänster och tatueringsfärger på Tukes webbplats

Tillbaka till toppen