Tatueringstjänster och tatueringsfärger

Företag som säljer färger för tatuering och permanent pigmentering är ansvariga för att färgerna inte innehåller skadliga ämnen. Tillhandahållare av tatueringstjänster ansvarar för att tatueringen inte medför fara. 

Tatueringstjänsten och tatueringsfärgerna ska vara säkra. EU:s kemikalielagstiftning ställer krav på säkerheten hos färger som används för tatueringar och permanent pigmentering.

Dokumenten i ordning!

Upprätta ett säkerhetsdokument för tatueringstjänsterna

Identifiera riskerna

Utnyttja Tukes anvisningar och redskap vid identifieringen av riskerna. Beakta särskilt följande saker vid identifiering av tatueringstjänsternas risker:

 • ingredienser som ingår i tatueringsfärgerna och potentiellt farliga ämnen
 • kundens hälsotillstånd och eventuella allergier
 • tatueringsredskapens säkerhet och hygien under användning
 • använda arbetsmetoders säkerhet
 • kundens förståelse för tatueringens beständighet och rätt vård
 • ämnen som ingår i smycken som används för piercing och eventuella faror
 • säkert avlägsnande av tatueringsredskapen.

Information till konsumenten

Ge kunden all väsentlig information gällande tatueringstjänstens säkerhet innan kunden tar tatueringen. Ge informationen på ett tydligt och begripligt sätt. Säkerställ att kunden har insett tatuerings beständighet, hur svårt och dyrt det är att ta bort en tatuering, hur tatueringen ska skötas och hurudana eventuella långtidseffekter tatueringar kan ha. Säkerställ efter att du gett informationen att kunden har förstått informationen och är villig att ta tatueringen.

Ge kunden den information om tatueringsfärgen som anges på förpackningen och som ingår i bruksanvisningen. Till exempel i förteckningen över beståndsdelar kan kunden identifiera ämnen som hen har uppmanats att undvika (till exempel på grund av allergier).

Efter tatueringen, ge kunden skriftliga instruktioner för tatueringens eftervård. De skriftliga instruktionerna innehåller även instruktioner för eventuella allergiska reaktioner, infektioner och andra hälsoproblem. 

Tatueringar rekommenderas inte för personer som är under 18 år gamla.

Tillsyn

Tukes övervakar säkerheten hos tatueringsfärgämnen och tatueringstjänster. Tullen övervakar importen av tatueringsfärger.

Tatueringsfärger

Färger för tatuering och permanent pigmentering används för att göra ett tecken eller en bild på en persons kropp. Färgen injiceras eller förs in i huden, slemhinnan eller ögongloben med vilken metod som helst. Dessa metoder inkluderar permanent pigmentering, kosmetisk tatuering, microbladingteknik och mikropigmentering. 

Tusentals farliga ämnen i färger för tatuering och permanent pigmentering begränsas i EU från och med januari 2022. Färger för tatuering och permanent pigmentering som inte överensstämmer med kraven får inte längre säljas eller användas för tatueringsändamål från och med 4.1.2022.

Vilka ämnen i färger för tatuering och permanent pigmentering omfattas av begränsningen?

Begränsningen gäller ämnen som är

 • cancerframkallande 
 • mutagena, dvs. som kan orsaka genetiska defekter 
 • reproduktionsstörande
 • hudsensibiliserande 
 • frätande eller irriterande, kan orsaka allvarliga ögonskador eller irritera ögonen
 • förbjudna i kosmetiska produkter 
 • färgämnen som endast är tillåtna i kosmetiska produkter som sköljs av
 • förbjudna färgämnen i kosmetiska produkter för slemhinnor 
 • förbjudna färgämnen i kosmetiska produkter för ögon
 •  tillåtna färgämnen i kosmetiska produkter, men en maximal koncentration eller något annat villkor har fastställts för dem
 • inkluderade i förteckningen i tillägg 13 till bilaga XVII till Reach-förordningen.

Var kan man kontrollera om tatueringsfärgen innehåller begränsade ämnen?

Företagen kan fråga tillverkaren eller importören om färgen innehåller begränsade ämnen. Information finns också i säkerhetsdatabladet för färgen och i den eventuella förteckningen över beståndsdelar på förpackningen. 

Säkerhetsdatabladet får du alltid av leverantören för de färger som klassificerats som farliga. Du kan begära säkerhetsdatabladet även för färger som klassificerats som icke-farliga, och det måste lämnas till dig om färgen innehåller skadliga eller farliga beståndsdelar. I punkt 3.2 i säkerhetsdatabladet finns information om färgens beståndsdelar, och i punkt 15 finns information om begränsningar.

Var kan man kontrollera de begränsade ämnena?

Undantag

Användningen av färgämnena Pigment Blue 15:3 och Pigment Green 7 i färger för tatuering och permanent pigmentering begränsas först från och med 4.1.2023.

Märkningskrav

Från och med början av 2022 ska förpackningar för färger för tatuering och permanent pigmentering förses med: 

 • uppgiften ”Blandning för användning i tatueringar eller permanent makeup”
 • partinummer
 • förteckning över beståndsdelar
 • ytterligare uppgift ”pH-reglerande medel” för pH-reglerande medel vars koncentration ska vara under 0,1 %.
 • säkerhetsanvisningar för användning
 • uppgiften ”Innehåller nickel. Kan orsaka allergiska reaktioner.” om nickelhalten är under 0,0005 %
 • uppgiften ”Innehåller krom VI. Kan orsaka allergiska reaktioner.” om blandningen innehåller under 0,00005 % av krom VI   

Om färgen har klassificerats som farlig enligt CLP-förordningen eller innehåller vissa farliga eller skadliga ämnen, ska förpackningen vara försedd med en varningsetikett. 

Färger som säljs i Finland ska ha märkningar både på finska och svenska.

Konserveringsmedel

Konserveringsmedel i färger för tatuering och permanent pigmentering ska uppfylla kraven i biocidlagstiftningen och de ska ha godkänts eller för närvarande vara föremål för bedömning i EU. Du hittar information om dem i ECHAs register över verksamma biocidämnen genom att söka på Product type 6-kemikalier.

Anmälan till kemikalieproduktregistret och giftinformationscentralen

Med kemikalieanmälan anmäler företaget uppgifterna för kemikalier företag släpper ut på marknaden i Finland till myndigheten. Kemikalieanmälan lämnas via KemiDigi-systemet.  Informationen lämnas till Giftinformationscentralen via anmälningsportalen som underhålls av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).