Hoppa till innehåll

Exceptionellt många flytgasvärmare har skaffats som extra värmare – Tukes och SPEK påminner om underhåll och korrekt användning av utrustningen för att undvika brand- och kolmonoxidrisken

Mediatiedote
Utgivningsdatum 15.9.2022 8.15 | Publicerad på svenska 15.9.2022 kl. 8.48
Pressmeddelande

Finländarna förbereder sig för den kommande vintern och höga elpriser genom att skaffa extra värmare och ta i bruk gamla värmeaggregat. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK påminner om att användningen av gamla gasaggregat som inte har servats medför säkerhetsrisker, såsom brand- och kolmonoxidrisk. För att undvika fara lönar det sig att serva gasaggregatet innan det tas i bruk. Vid anskaffning av ett gasaggregat är det bra att komma ihåg att aggregat som är avsedda för utomhusbruk inte får användas inomhus.

Vid anskaffning av ett gasaggregat ska man se till att aggregatet är lämpligt för det avsedda ändamålet. På marknaden finns flera olika typer av gasvärmare, av vilka en del är konstruerade som extra inomhusvärmare och en del är endast för utomhusbruk. Ett aggregat som är avsett för utomhusbruk får inte användas inomhus. Det är också bra att känna till den lokal där värmaren ska användas, när man skaffar den. Många gasvärmare förbrukar mycket syre, vilket gör att användning av dem i alltför små utrymmen kan leda till farliga situationer.

– I Finland får endast gasaggregat som är avsedda för användningsförhållanden i Finland säljas. Ett gasaggregat som används i Finland är konstruerat för att fungera säkert vid 30 millibars tryck. Gasaggregat som säljs utomlands är ofta konstruerade för att fungera under olika tryck och under andra användningsförhållanden och det är inte under alla omständigheter säkert att använda dem i Finland, säger överinspektör Jyri Pekkanen vid Tukes.

– I Finland får endast gasaggregat säljas som är försedda med CE-märkning och klassbeteckningen I2H, I3B/P eller II2H3B/P. Se till att aggregatet åtföljs av instruktioner om användning, underhåll och installation. Innan produkten tas i bruk ska bruksanvisningen läsas noggrant och endast användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen, fortsätter Pekkanen. 

Kom ihåg att serva gasaggregatet innan du tar det i bruk

Om du tar i bruk ett gasaggregat som förvarats i ett förråd, är det viktigt att serva aggregatet ordentligt. I underhållet ingår kontroll av renhet, installationstäthet och slangens skick. Mer information om service av gasaggregat finns på Tukes webbplats.

Man har inte rätt att själv reparera ett trasigt gasaggregat. Om aggregatet är trasigt eller om någon del av det är trasig, ska du föra aggregatet till en auktoriserad gasinstallationsfirma för reparation. Godkända installationsfirmor finns på Tukes webbplats.

– En smutsig värmare eller en som inte har servats på länge kan brinna orent. En oren förbränning kan ge upphov till farliga mängder kolmonoxid eller kolos. Kolos är luktfritt, smaklöst och osynligt och redan en liten mängd kolos kan orsaka allvarliga symptom eller till och med dödsfall, varnar inspektör Jere Heikkinen vid Tukes.

Om gas läcker ut från aggregatet uppstår en betydande brand- och explosionsrisk. 

Använd gasaggregatet i enlighet med bruksanvisningen och endast i sådana rum som aggregatet är avsett för

Gasaggregat är konstruerade för att fungera säkert endast under vissa förhållanden. En gasspis får till exempel inte användas för uppvärmning av rummet, eftersom den förbrukar syre från inomhusluften. Inte heller terrassvärmare får användas för uppvärmning inomhus eftersom de inte är konstruerade för säker användning inomhus.

–    Aggregat som är konstruerade för utomhusbruk är inte lämpliga för inomhusbruk, eftersom de kan släppa ut sådana mängder kolos som utgör en risk inomhus. Aggregat för utomhusbruk behöver inte heller nödvändigtvis ha någon mekanism som stänger av gastillförseln när flamman slocknar. I aggregat avsedda för inomhusbruk är en sådan mekanism obligatorisk, säger Jere Heikkinen. 

Ofta är gasdrivna inomhusvärmare avsedda för tillfälligt bruk som extravärmare, och får inte användas under långa perioder åt gången. I bruksanvisningen för aggregaten anges det minsta tillåtna användningsutrymmet. När värmaren brinner förbrukar den syre från rummet, så om den används i ett för litet rum kan det leda till att syrenivån sjunker till en farlig nivå.

Gasvärmare ska inte heller användas när man sover, eftersom ett eventuellt fel kan medföra en allvarlig risk för brand och kolosförgiftning. 

Förbered dig också på fel

Gasaggregat kan få fel över tid.  Det är bra att vara beredd på detta genom att till exempel skaffa sig en kolmonoxidvarnare.

–    Ett fel på gasvärmaren kan leda till farliga mängder kolos. Eftersom människan inte kan känna kolos med sina sinnen, är en kolmonoxidvarnare ett utmärkt komplement till gasvärmaren. Det finns också gasvarnare på marknaden som reagerar om flytgas kommer in i rummet via en läckande koppling eller slang, säger äldre sakkunnig Ilpo Leino vid SPEK. 

Var uppmärksam på var du placerar kolmonoxidvarnaren, eftersom kolmonoxid bara är en aning lättare än luft och inte nödvändigtvis stiger rakt upp i taket till exempel med luftströmmarna. Kolosgasens temperatur påverkar hur snabbt den stiger, varm gas stiger snabbare än sval gas.

Så här placerar du kolmonoxidvarnaren

  • Placera varnaren i rummet där gasvärmaren finns.
  • Se till att larmet från varnaren hörs i de rum där man vistas.
  • Om du placerar varnaren i taket, placera den på ett avstånd av minst 300 mm från väggarna.
  • Om det är fråga om en kombinerad brandvarnare och kolmonoxidvarnare, montera den i taket.
  • Observera att en varnare som monteras på väggen måste vara minst 150 mm från taket, eftersom luften kan stå stilla i vinkeln mellan väggen och taket.

Kolmonoxidvarnaren ska bytas ut enligt tillverkarens anvisningar med 5–10 års intervall. Den av tillverkaren rekommenderade användningstiden för varnaren framgår av produkten och dess bruksanvisning.

Mer information till medier:

överinspektör Jyri Pekkanen, tfn +358 295 052 027, [email protected]
inspektör Jere Heikkinen, tfn +358 295 052 108, [email protected] 
äldre sakkunnig Ilpo Leino, tfn +358 45 657 7290, [email protected] 
 

Tillbaka till toppen