KemiDigi framskrider och ibruktagandet närmar sig

21.11.2018 8.34
Nyhet

Projektet KemiDigi (digital hantering av kemikalieinformation) samlar information med anknytning till kemikalier på ett ställe och förenklar företagens anmälningsskyldigheter avseende kemikalier. Via systemet gör företagen bland annat kemikalieanmälningar om kemikalier de släppt ut på marknaden och administrerar kemikalieförteckningar som behövs för tillstånds- och övervakningsärenden. Relationstalskalkylatorn för bestämning av kemikalieanläggningars verksamhetsnivå (kemikaliesäkerhetslagen) överförs också till KemiDigis kemikalieförteckningar.

Pilotfasen för KemiDigi har avslutats för företagens del

Pilotfasen av KemiDigi genomfördes i två delar. Under sommaren testade företagen inlämnandet av kemikalieanmälningar genom KemiDigi. I oktober genomfördes testningen av kemikalieförteckningen. Företagens kommentarer om piloterna är uppmuntrande och feedbacken nyttig. Företagen har kommit med bra iakttagelser och utvecklingsidéer för KemiDigi.

Ibruktagande av KemiDigi

KemiDigi kommer att tas i bruk i två steg under första delen av 2019. Inlämnandet av kemikalieanmälningarna börjar i februari och kemikalieförteckningsfunktionen i april 2019.

Insamlingen av uppgifter om mängder i fråga om kemikalier för 2018 genomförs inte i början av mars, utan genom KemiDigi vid en tidpunkt som meddelas senare.

P.g.a. införandet av KemiDigi avslutas det nuvarande inlämnandet av kemikalieanmälningar per e-post till kemikalieproduktregistret 30.11.2018. Därefter kan man lämna in anmälningar till KemiDigi i februari 2019. Kemikalieanmälningar som lämnats in före slutet av november överförs från det gamla systemet till KemiDigi, och alla giltiga anmälningar finns tillgängliga för företag.

Största delen av de kemikalieförteckningar som Tukes med stöd av kemikaliesäkerhetslagen förfogar över överförs till KemiDigi under första delen av 2019 så att de finns i KemiDigi som grund för kemikalieförteckningar då verksamhetsidkare för första gången loggar in i tjänsten. Undantag utgörs av de kemikalieförteckningar som inte ännu har klassificerats enligt CLP-förordningen.

Innan KemiDigi tas i bruk kommer anvisningar om tjänsten och dess användning att erbjudas i olika former, åtminstone skriftligen, som videoklipp och genom liveevenemang.

Ytterligare information:

KemiDigi

Projektchef Minna Valtavaara (minna.valtavaara(at)tukes.fi)

Kemikalieproduktregistret: tuoterekisteri(at)tukes.fi