Bra och dåliga resultat från marknadsövervakningen av kemikalier

Mediatiedote 27.2.2020 9.11
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) riktade sin marknadsövervakning av kemikalier till sammanlagt 800 produkter förra året. Övervakningen gav bra och dåliga resultat. De testade ytterkläderna för barn, skyddssprayerna för skor och textilierna i moderskapsförpackningarna var i enlighet med de lagstadgade kraven. Däremot fanns det brister bl.a. i färger för tatuering- och permanent pigmentering, målarfärger, lacker, smycken och kosmetika. Tukes fattade ungefär 50 beslut och de rörde sammanlagt ca 90 produkter. Försäljningsförbud gavs för 25 produkter, 50 produkter togs bort från marknaden och för 15 produkter ställdes kravet att produkten måste begäras tillbaka även från slutkonsumenterna.

Vilka produkter övervakades?

Övervakningen gällde kemikalier som vätskor, i blandningar eller föremål. Övervakningen riktades till kemikalier för konsument- och industribruk, kosmetiska produkter, växtskyddsämnen, biocider samt föremål som behandlats med biocider. Man granskade även kemikalier i elapparater, ackumulatorer och batterier samt tungmetaller i förpackningar. Smycken granskades för innehåll av tungmetaller samt märkningar av ädelmetallprodukter. 

– Marknadsövervakningen av kemikalier är stickprovsmässig och riskbaserad, berättar kemikalieavdelningens direktör Tiina Putkonen.

Dåliga resultat

Tukes lät testa sammanlagt 20 färger för tatuering och permanent pigmentering. Åtta testade produkter innehöll kemikalier som kan orsaka cancer, försvåra reproduktionen eller vara hudsensibiliserande. Tukes förpliktade företagen att ta bort hälsoskadliga tatueringsfärger från marknaden.

På marknaden fanns smycken vars bly- och kadmiumhalter betydligt överskred de tillåtna halterna. Man krävde att smycken som innehöll tungmetaller skulle dras tillbaka från marknaden och distributionskedjan samt begäras tillbaka från konsumenterna.

– Tungmetaller i smycken är fortfarande ett stort problem på marknaden, beklagar Tiina Putkonen.

Även bly i bl.a. lödvätskor och konstfärger, bristande varningsmärkning på vissa målarfärger och lacker samt avsaknad av säkerhetskapsyl på frätande tvättmedel ledde till beslut av Tukes om tillbakadragande och återkallelse från marknaden.

För kosmetikens del påträffades produkter på marknaden som innehöll det förbjudna hydrokinon eller metyl-isotiazolin och klormetyl-isotiazolin som konserveringsmedel, vars användning är tillåten endast i kosmetiska produkter som sköljs bort. I övervakningsprojektet för nagelprodukter påträffades brister i märkningen i hälften av de granskade produkterna.

I övervakningen av växtskyddsmedel granskades speciellt marknadsföringen av produkterna på webben. Nästan alla aktörer hade brister i att följa kraven som gäller marknadsföringen. Av 44 granskade webbplatser var endast två helt i sin ordning.

Bra resultat

Tukes lät tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd (THL) testa perfluorerade alkylföreningar (PFAS) i impregneringssprayer för skor och i ytterkläder för barn. Inga för stora halter av miljö- eller hälsofarliga perfluorerade alkylföreningar (PFAS) påträffades i impregneringssprayer för skor och i ytterkläder för barn.

De testade textilierna i moderskapsförpackningarna innehöll inga förbjudna ämnen eller ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC), vilka ska meddelas i distributionskedjan för produkten.

Inte heller i testningarna som rör flamskyddsmedel i byggnadsisolering och säckstolar påträffades sådant som strider mot lagen.

Tukes har kontaktats av åtskilliga konsumenter på grund av madrasser, sängar och andra stoppade möbler som luktat av kemikalier. I madrassernas skumplast påträffades dock inga ämnen som är begränsade i kemikalielagstiftningen eller några enstaka skäl till besvären som beskrevs i kontakterna till Tukes.

Vad betyder försäljningsförbud, tillbakadragande från marknaden och återkallelseförfarande?

Om produkten inte överensstämmer med kraven, kan Tukes ge företaget ett förbud som rör produkten. De vanligaste förbuden är försäljningsförbud, tillbakadragande från marknaden och återkallelseförfarande. Försäljningsförbudet riktas mot försäljaren av produkten och förbud betyder att försäljningen av produkten i fråga måste upphöra.  Tillbakadragande från marknaden innebär att företaget måste sluta sälja produkten samt samla in produkterna även från de egna återförsäljarna. Återkallelseförfarande (återkallelse) innebär att företaget, förutom att produkten dras tillbaka från marknaden, även måste vidta åtgärder för att samla in produkterna även från slutkonsumenterna och informera om faran som produkten orsakar.

Information om produkter som strider mot lagen finns i Tukes marknadsövervakningsregister .

Tukes övervakningsplan för kemikalieprodukter år 2020 finns här.

Ytterligare information: kemikalieavdelningens direktör Tiina Putkonen, tfn 029 5052 959, [email protected]

Ytterligare information om kemikalieövervakning

Meddelanden angående övervakningsresultat från marknadsövervakningen av kemikalier 2019:

Tukes och THL utförde mätningar: Kemikalieresterna i impregneringssprayer för skor och i ytterkläder för barn underskred gränsvärdena

Tukes lät testa färger för tatuering och permanent pigmentering: åtta färger innehöll hälsofarliga ämnen

Tukes lät testa produkter i moderskapsförpackningarna – inga brister

Många brister i reklamartiklar

Tukes redde ut kemikalielukter i madrasser

Kadmium påträffades i metallsmycken

Jalometallituotteet, korut ja kellot Kemikaalit: CLP, REACH, pesuaineet, POP, VOC Kosmetiikka