Övervakningsmetoder

Tukes övervakning är riskbaserad. Riskbaserad verksamhet betyder att Tukes riktar in sin övervakning huvudsakligen på objekt där de största riskerna finns eller där Tukes övervakning har den största effektiviteten.
Förutom övervakningen ger Tukes råd och vägledning, informerar och anordnar olika utbildningar och evenemang.
Tukes främjar säkerhet och överensstämmelse i samarbete med andra myndigheter, organisationer och företag.

Marknadsövervakning

Tukes övervakar produkternas och kemikaliernas säkerhet och överensstämmelse. För produkter och kemikalier finns vanligtvis ingen förhandskontroll eller godkännande av myndighet, utan Tukes övervakar produkter och kemikalier som finns till fösäljning och som kunderna kan köpa i affärer och nätbutiker i Finland. Detta kallas marknadsövervakning. För biocider och växtskyddsmedel finns dock ett särskilt förfarande för förhandsgodkännande.

Marknadsövervakningen inriktas på följande:

 • produkter
 • dokumentation om produkter
 • märkningar på produkter
 • förfaranden för bevis på överensstämmelse.

Tukes utför övervakningen riskbaserat och stickprovsmässigt. Detta betyder att Tukes inriktar övervakningen på sådana produkter som har de största säkerhetsriskerna eller de största bristerna i överensstämmelse med kraven.

Tukes utför övervakningen

 • projektmässigt, genom att välja en viss produktgrupp som övervakningen riktas på
 • genom att kontrollera produkter som säljs i affärer, och köpa produkter och kemikalier, t.ex. kosmetika, för noggrannare kontroll och testning
 • med anledning av anmälningar, olyckor och farliga situationer.

Tukes granskar inte alla produkter som finns på marknaden. Tukes övervakning riktas stickprovsmässigt bara på en liten del produkter och kemikalier.

De vanligaste metoderna för Tukes marknadsövervakning

 • förbud eller föreläggande
 • tillbakadragande från marknaden
 • återkallelse
 • rådgivning och handledning.

Förbud eller föreläggande

Om en produkt har säkerhetsbrister eller om en produkt eller verksamhet annars inte överensstämmer med kraven som gäller den, kan Tukes ge företaget ett förbud mot produkten eller verksamheten. Tukes kan ålägga företaget att sluta leverera produkterna till återförsäljarna, sluta med sin egen detaljhandel och all övrig överlåtelse. Tukes kan även ålägga företaget att korrigera produkten eller verksamheten, så att den uppfyller kraven i lagstiftningen eller vidta vissa åtgärder, som t.ex. upprätta dokumentation som krävs i lagstiftningen.

Tillbakadragande från marknaden

Om en produkt har betydande säkerhetsbrister eller om en produkt annars inte överensstämmer på ett betydande sätt med kraven som gäller den, kan Tukes bestämma att produkten ska dras tillbaka från marknaden.

Tillbakadragande från marknaden innebär att företaget ska:

 • sluta sälja produkten eller överlåta den på annat sätt
 • vidta snabba åtgärder för att samla in produkter som finns kvar hos återförsäljarna.

Återkallelse

Om en produkt har allvarliga säkerhetsbrister, som är skadliga för hälsa, egendom eller miljö, kan Tukes bestämma att produkten ska återkallas.

Återkallelse innebär att företaget, förutom att produkten dras tillbaka från marknaden, även ska:

 • vidta åtgärder för att samla in icke-överensstämmande produkter från konsumenter och andra slutanvändare
 • informera konsumenterna och andra slutanvändare om produktens risker och be konsumenterna och slutanvändarna lämna tillbaka produkten. Informationen ska vara så fullständig som möjligt och riktas så att den når så många sådana konsumenter som möjligt som innehar produkten.

Samordningskontor för marknadskontroll

Varje EU-medlemsland har ett samordningskontor för marknadskontroll som ansvarar för vissa uppgifter inom marknadskontrollen på nationell nivå och EU-nivå. I Finland verkar samordningskontoret vid Tukes. 

Kemikalieproduktövervakning

Lagstiftning som gäller kemikalier baseras i huvudsak på EU-reglering vars uppfyllande i Finland övervakas av Tukes. Företag är skyldiga att på eget initiativ

Tukes kemikalieproduktövervakning befrämjar iakttagandet av den ovannämnda lagstiftningen genom rådgivning, handledning och de lagstadgade övervakningsmetoderna. Vid övervakning agerar Tukes riskbaserat, dvs. riktar mest resurser till de områden där myndighetssatsningarna har störst nytta till människornas hälsa och miljön. Tukes är också medlem i Europeiska kemikaliemyndighetens tillsynsforum som strävar efter att befrämja jämlik övervakning i de olika EU/EES-länderna. Här är Europaomfattande övervakningsprojekt särskilt viktiga. Övervakning utförs med metoder som man kommit överens om tillsammans och man samarbetar med de olika länders övervakningsmyndigheter och Tullen.

Även de nordiska länderna samarbetar aktivt inom kemikalieövervakningen. I Finland har uppgifterna tilldelats de olika myndigheterna i lagen, se ytterligare information.

Om du upptäcker sådan verksamhet som hänför sig till kemikalier eller produkter som du misstänker strida mot lagstiftningen, kan du lämna in en anmälan om en farlig eller bristfällig produkt till Tukes.

Tukes publicerar uppgifter om lagstridiga produkter som upptäckts vid övervakningen i marknadsövervakningsregistret. Europeiska kommissionen publicerar varje vecka uppgifter som övervakningsmyndigheter i EU-länderna har anmält om produkter som orsakar allvarlig risk (databasen Safety Gate).

Ibland kan kemikalier vålla problem även om det inte skulle vara fråga om verksamhet som strider mot kemikalielagstiftningen och som övervakningsmyndigheten skulle kunna ingripa i. I denna artikel (på finska) har vi samlat information och anvisningar särskilt om föremål som ”luktar kemikalier”.

Ytterligare information: Tukes kemikalieövervakningsplan 2019 (på finska)

Övervakning av konsumenttjänster

Tukes övervakar konsumenttjänsternas säkerhet med hjälp av inspektionsbesök och dokumentkontroller. Övervakningen utförs från två olika utgångspunkter:

 • Utifrån anmälningar som gjorts till Tukes:
  Tjänsteleverantörerna har en lagstadgad skyldighet att anmäla allvarliga olyckor och tillbud som skett i tjänsten. Dessutom kan vem som helst lämna anmälan till Tukes om en farlig tjänst. Tukes behandlar alla anmälningar. Övervakningsmetoderna varierar från fall till fall.
 • Utifrån en årlig övervakningsplan:
  Tukes utför årligen övervakningsprojekt vars teman och objekt väljs utgående från Tukes sakkunskap, och olyckor eller ändringar som inträffat i tjänsterna.

Tjänsteleverantören behöver inte anmäla till Tukes att en ny tjänst startas, och Tukes godkänner inte heller tjänster på förhand. Tukes granskar inte alla konsumenttjänster.

Tukes förfogar över följande metoder och befogenheter för övervakning av säkerheten i tjänsterna som tillhandahålls konsumenterna:

 • rätt att få den information om tjänsten som är nödvändig för övervakningen
 • rätt att göra kontroller i konsumenttjänsterna
 • förhandlingar med tjänsteleverantören om eliminering av den upptäckta risken
 • åläggande om åtgärd för att korrigera eller avhjälpa säkerhetsbristen som upptäckts i tjänsten
 • avbrytande av tjänsten
 • tvångsutförande på tjänsteleverantörens bekostnad
 • temporärt förbud mot tjänsten och förenande av förbud med vite
 • avvärjande av fara som är förknippad med en konsumenttjänst
 • åläggande att lämna information
 • vid behov rätt att få handräckning av polisen.

Som stöd för övervakningen publicerar Tukes anvisningar och blanketter avsedda att användas av tjänsteleverantörerna. Dessutom anordnar Tukes utbildningar och ger råd i frågor anknutna till tjänsternas säkerhet. Tukes har ett internationellt samarbete med myndigheterna i andra länder.

Övervakning av anläggningar

Tukes övervakar industriell verksamhet på förhand genom att bevilja tillstånd, göra inspektionsbesök enligt besiktningsscheman och vid behov i samband med en olycksutredning. Gruvverksamhet, användning av farliga kemikalier och överföring av naturgas kräver tillstånd. Drift av tryckbärande anordningar övervakas med målinriktade inspektionsbesök och genom kontroll av att de tekniska besiktningarna utförs. Tekniska besiktningar utförs av ett besiktningsorgan som Tukes har godkänt.

Inspektionsbesök i industriella objekt utförs riskbaserat enligt objektets farlighet och den bedömda säkerhetsnivån.

Övervakningsmetoder

 • förhandsövervakning med hjälp av tillståndsförfarande: gruvverksamhet, användning av farliga kemikalier, överföring av naturgas
 • handläggning av säkerhetsrapporter
 • ibruktagnings- och periodiska besiktningar
 • andra inspektionsbesök
 • övervakning av besiktningsorganen
 • anordnande av tekniska besiktningar, efterkontroll med hjälp av registren
 • i undantagsfall utdömande av vite, verksamhetsförbud

Övervakning av installationer och behörigheter

Installation av elektriska anläggningar, olje- och gasanläggningar samt kylanläggningar kräver en särskild behörighet, som garanterar anläggningarnas överensstämmelse med kraven. Tukes registrerar och bedömer företagen som utför dessa installationer.

Besiktning av tryckbärande anordningar, elektriska anläggningar och mätanordningar samt besiktning av vissa oljecisterner får utföras endast av företag som godkänts av Tukes

Förhandsgodkännande av kemikalier

För växtskyddsmedel och en del biocidpreparat måste tillstånd ansökas av Tukes, innan de får säljas och användas i Finland. Alla biocidpreparat kommer att omfattas av ansökningsförfarandet, när de verksamma ämnena i biociderna har bedömts vid utgången av övergångsperioden för biocidförordningen.

Vid tillståndsförfarande för växtskyddsmedel och biocidpreparat bedömer Tukes risker som orsakas av preparatet och beslutar om villkoren för godkännande. Användningen av preparaten ska vara säker för hälsa och miljö.