Tillverkare och importörer av kemikalier förnyade en rekordmängd säkerhetsuppgifter om kemikalier

Tukes 14.1.2014 8.52
Pressmeddelande

Tillverkare och importörer av kemikalier gjorde fler anmälningar till Tukes kemikalieproduktregister än någonsin. Den stora mängden förnyelser av anmälningar berodde framför allt på att lagstiftningen om säkerhetsdatabladen för farliga kemikalier har reviderats. Företagen ska förnya alla sina anmälningar i registret eftersom anmälan till kemikalieproduktregistret ska ha samma innehåll som säkerhetsdatabladet. I kemikalieproduktregistret finns uppgifter om farliga kemikalier som används i Finland. Informationen kan utnyttjas exempelvis vid olyckor.


– Reformen av säkerhetsdatabladen gjorde att vi fick ett rekordantal kemikalieanmälningar i fjol. Vi väntar oss att få fler anmälningar än vanligt även i år, eftersom en del av anmälningarna ännu inte uppfyller de senaste kraven på säkerhetsdatablad, säger gruppchef Matti Vartiainen vid Tukes.

Uppgifterna i kemikalieproduktregistret bygger på anmälningar som görs av tillverkare och importörer av kemikalier. Som kemikalier räknas ämnen samt blandningar som består av flera ämnen. Beträffande etikettpåskrifterna för blandningar håller man på att övergå till märkningar enligt EU:s CLP-förordning, vilket också har bidragit till att öka antalet anmälningar till kemikalieproduktregistret. Blandningar ska vara försedda med de nya märkningarna senast i juni 2015.

I registret antecknas för alla kemikalier deras handelsnamn och användningar, det företag som ansvarar för kemikalien och uppgifterna på varningsetiketten. För en del kemikalier visas även kemikalieanmälan, som innehåller information bl.a. om kemikaliens sammansättning, faroegenskaper och trygga användning. Även konsumenter kan utnyttja kemikalieproduktregistret. Myndigheter har tillgång till mer ingående uppgifter i registret än konsumenter. Till exempel Giftinformationscentralen använder sådana uppgifter i sitt arbete.

Största delen av de kemikalier som anmäls till kemikalieproduktregistret används endast inom industrin. Mängden kemikalier som säljs till konsumenterna är mindre. De kemikalier som har antecknats i registret innehåller sammanlagt cirka 5 000 olika ämnen. Av dem har drygt 1 000 klassificerats av myndigheter. Verksamhetsutövarna har själva klassificerat cirka 3 500 ämnen. Kemikalier ska klassificeras utifrån den fara som de kan medföra för hälsan eller miljön. För konsumenter syns klassificeringen genom att en produkt kan vara försedd med ett faropiktogram.

Allt fler företag registrerar kemikalier

År 2013 överskred antalet företag som gör anmälningar till kemikalieproduktregistret för första gången 1 000 företag. Antalet företag som gör anmälningar har ökat långsamt och jämnt under 2000-talet.

– I takt med att antalet anmälningar har ökat, har också företagen som gör anmälningar småningom blivit fler, berättar Matti Vartiainen.

Anmälningar i kemikalieproduktregistret 2013–2007

 

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Kemikalieanmälningar

31 874

32 113

31 990

29 421

29 500

28 742

28 789

Antalet verksamhetsutövare som gjort kemikalieanmälningar 2013–2007

 

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Verksamhetsutövare

1005

970

959

941

916

883

856

Mer information:

Kemikalieproduktregistret

Överingenjör Nina Lampinen, tfn 029 5052 705

Överinspektör Anu Matilainen, tfn 029 5052 706

e-post: [email protected]