Hoppa till innehåll

Anmälan av kemikalieuppgifter till giftinformationscentralen förnyas

26.6.2019 8.59
Nyhet

Finländska företags skyldighet att anmäla kemikalieuppgifter till giftinformationscentralerna förnyas. I fortsättningen ska uppgifterna levereras till Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) via den nya portalen Poison centres notifications (PCN).

Det nya tillvägagångssättet gäller för företag som tillverkar eller importerar blandningar som är hälsofarliga och kan orsaka fysiska skador till EU. Kommissionen har föreslagit att tidpunkten för tillämpning senareläggs med ett år. Enligt den nya informationen kommer kraven enligt den nya bilagan VIII att börja gälla från följande datum:

  • blandningar som används för konsumentanvändning 1.1.2021
  • blandningar som används för yrkesbruk 1.1.2021
  • blandningar som används för industriellt bruk 1.1.2024.

I fortsättningen ska företagen leverera uppgifter enligt de nya kraven via ECHA:s PCN-portal till Finlands giftinformationscentral. Tidigare har företagen skött motsvarande skyldighet i Finland, samtidigt som de har lämnat in den nationelle kemikalieanmälan om farliga och skadliga kemikalier till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Företagen ska även i fortsättningen göra en kemikalieanmälan till Tukes via Kemidigi, men inte längre till giftinformationscentralerna, för att kunna få skötselanvisningar för de avsedda förgiftningarna.

Företagen behöver inte göra någon anmälan enligt de nya kraven före den 1.1.2025, för de länder där företaget har lämnat en nationell kemikalieanmälan före de ovan nämnda tidpunkterna för tillämpning. Anmälan enligt bilaga VIII i CLP-förordningen (EY) N:o 1272/2008 via ECHA:s PCN-portal måste ändå göras och de nya kraven måste efterföljas, ifall det sker ändringar i blandningens sammansättning, produktidentifiering eller klassificering.

Den nya portalen går nu att testa

Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) har öppnat en portal och via den ska företagen i fortsättningen anmäla kemikalieuppgifter till EU:s giftinformationscentraler. Den första versionen av portalen Poison centres notifications (PCN) -går nu att testa.

Mer information finns i ECHA:s dokument och på Poison Centres webbplats. Vi rekommenderar också att följa information från Tukes.

Mer information:

överinspektör Elina Brusila

tfn 029 5052 118

e-postadresser har formatet [email protected]