Anmälningarna till kemikalieproduktregistret ökade i fjol

Tukes 5.2.2013 8.33
Pressmeddelande

Anmälningarna till Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) kemikalieproduktregister ökade i fjol, då tillverkarna och importörerna av kemikalier förnyade sina anmälningar aktivare än året innan. Det flitiga förnyandet av anmälningar berodde framför allt på att lagstiftningen om säkerhetsdatablad reviderades. Eftersom anmälan till kemikalieproduktregistret ska överensstämma med säkerhetsdatabladet till sitt innehåll, är företagen tvungna att förnya alla sina anmälningar i registret. I kemikalieproduktregistret kan även konsumenterna hitta information om kemikalierna som finns på den finländska marknaden. 

Informationen i kemikalieproduktregistret baserar sig på kemikalietillverkarnas och kemikalieimportörernas anmälningar. Med kemikalier avses förutom ämnen även blandningar som består av flera olika ämnen. I registret finns för varje kemikalie uppgift om handelsnamn, användningsändamål, företaget som ansvarar för kemikalien och informationen som står på etiketten. För en del av kemikalierna syns också kemikalieanmälan, som innehåller uppgifter om bland annat kemikaliens sammansättning, farliga egenskaper och säker användning. Myndigheterna har möjlighet att få mer ingående uppgifter ur registret än konsumenterna, och bland annat Giftinformationscentralen utnyttjar dessa uppgifter i sitt arbete.

Av kemikalierna i kemikalieproduktregistret används största delen enbart inom industrin, bara ett mindre antal säljs till konsumenter. I kemikalierna i registret finns det cirka 5 000 olika ämnen nämnda. Av dessa ämnen är drygt 1 000 klassade av myndigheterna och cirka 3 500 av verksamhetsutövarna själva. Kemikalierna ska klassificeras beroende på hur farliga de är för hälsan eller miljön.  För konsumenterna syns klassningen i form av en eventuell farosymbol på förpackningen.

År 2012 registrerades cirka 15 000 kemikalieanmälningar, över 4 000 fler än året innan. I nästan en tredjedel av fallen måste en uppmaning om rättelse ges.

Av anmälningarna som inkommit till registret gäller nästan 10 procent kemikalier för vilka det inte är nödvändigt att sammanställa ett säkerhetsdatablad.

– Revideringen av lagstiftningen om säkerhetsdatablad har lett till att verksamhetsutövarna har behövt mer vägledning än tidigare. Av samma orsak har verksamhetsutövarna också uppdaterat sina anmälda produkter i registret, säger gruppchef Matti Vartiainen på Tukes.

Vid årsskiftet innehöll kemikalieproduktregistret 32 113 giltiga anmälningar för kemikalier som kan medföra fara, vilket är något mer än ett år tidigare.

Vid årsskiftet innehöll registret kemikalieanmälningar från 970 verksamhetsutövare. Antalet importörer och tillverkare av kemikalier har ökat stadigt: år 2007 innehöll registret anmälningar från 856 verksamhetsutövare.

– Företagen som gör kemikalieanmälningar är mycket varierande i fråga om storlek och bransch. De flesta verksamhetsutövarna har bara några tiotal produkter i registret. Ytterligheterna kan anses vara multinationella kemikalieaktörer som kan ha hundratals produkter på den finländska marknaden, och exempelvis en privatföretagare som tillverkar stubbtjära.

Anmälningar i kemikalieproduktregistret 2012–2007 

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Kemikalieanmälningar i Kemikalieproduktregistret, st. 

32 113  

31 990  

29 421

29 500

28 742

28 789

Verksamhetsutövare som gör kemikalieanmälningar 2012–2007

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Olika verksamhetsutövare, st. 

970

959

941

916

883

856

Mer information:

www.ketu.fi

överingenjör Nina Lampinen, tfn 029 5052 705

överinspektör Anu Matilainen, tfn 029 5052 706

e-post: [email protected]